Lokale besturen krijgen 300 miljoen voor bijdrage in klimaatdoelen

 De Vlaamse regering heeft een "Lokaal Energie- en Klimaatpact" klaar, waarmee zij lokale besturen wil verleiden om mee te helpen om de Vlaamse klimaatambities te halen. Het pact wordt de komende weken besproken met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Het omvat een aantal concrete doelstellingen op het vlak van vergroening, energetische renovaties, deelmobiliteit en ontharding. De regering zet meer dan 300 miljoen euro opzij om de lokale besturen te ondersteunen in het bereiken van die doelen. 
 

Het pact dat de Vlaamse ministers Somers en Demir voorstellen, gaat over vier werven: vergroening, ontharding, deelmobiliteit en renovatie. Het moet nu nog verder concreet uitgewerkt worden, samen met de steden en gemeenten in de schoot van VVSG-werkgroepen en politieke bestuursorganen. Doel is om tot een pact te komen met een gedeelde visie over doelstellingen die Vlaanderen en het lokale niveau samen willen bereiken. Projectsubsidies zijn charmant, maar dat stadium zijn we voorbij: we willen blijvende impact, stelt de VVSG. Naast concrete klimaatacties zal de vereniging hierbij ook aandacht blijven hebben voor sociale samenhang.

Europese burgemeestersconvenanten
Lokale besturen zijn prima geplaatst om klimaatactie te ondernemen. 269 Vlaamse steden en gemeenten engageerden zich via Europese burgemeestersconvenanten al tot lokale klimaatactie. Dit is ook de Vlaamse regering niet ontgaan. Zij lanceert een klimaatpact voor de lokale besturen. Steden en gemeenten waren al langer vragende partij voor een duurzaamheidspact met de andere overheden. De VVSG is tevreden over de uitgestoken hand en gaat het pact nu verder uitwerken samen met de steden en gemeenten.
Duurzaamheidspact

Samen met burgers en stakeholders gaan steden en gemeenten op zoek naar oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan of om een antwoord te vinden op de gewijzigde klimaatomstandigheden. Ook Europa wenst tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en kijkt hiervoor eveneens naar de lokale besturen.  Het is motiverend dat het beleid gelooft in de lokale kracht, al kunnen lokale besturen de uitdagingen van de klimaattransitie niet alleen aan. Daarom vraagt de VVSG al enige tijd naar een ‘duurzaamheidaspect’ voor klimaat en sociale samenhang tussen de lokale, Vlaamse en federale overheden. Dit Vlaamse klimaatpact is alleszins een stap in de goede richting, aldus de VVSG.

Vlaanderen koppelt voorwaarden aan Europese klimaatactie

Intussen heeft de Vlaamse regering zelf de Europese ambitie van reductie met 55% tegen 2030 aanvaard, maar ze koppelt er twee voorwaarden aan die in de conclusies van de EU-top moeten worden opgenomen: kostenefficiëntie en internationale flexibiliteit.

  • Kostenefficiëntie: de Vlaamse regering wil dat Europa de inspanningen meer spreidt over de lidstaten voor wie het goedkoper is de uitstoot terug te dringen. Voor de huidige verdeling van de inspanningen geldt het bruto binnenlands product per capita als verdeelsleutel: hoe meer een land per inwoner produceert, hoe sterker het zijn CO2-uitstoot moet terugdringen. Maar minister Zuhal Demir, ook bevoegd voor energie, wijst erop dat België daardoor meer moet bijdragen dan andere landen, en dat het goedkoper zou zijn als landen zoals Polen en Hongarije zich sterker zouden inspannen.
  • Internationale flexibiliteit: ook voor Vlaanderen moet dit binnen de Europese Unie mogelijk zijn. Vlaanderen moet met andere woorden in andere EU-landen hernieuwbare energie kunnen kopen.

Als eerste minister De Croo die twee voorwaarden in het Europese akkoord kan krijgen, heeft hij van Vlaanderen de toestemming de Green Deal en de bijbehorende reductie met 55% goed te keuren, aldus de minister.

VVSG


Auteur: Linda Van Geystelen

Gepubliceerd op 09-12-2020

  24