Meerdere maatregelen ter bestrijding van lage grondwaterstanden

 In het Vlaams Parlement vroeg Orry Van De Wauwer aan minister van Omgeving Zuhal Demir naar de maatregelen die zijn opgestart ter bestrijding van droogte en opwarming.
 
 

De minister verwees naar het actieplan met maatregelen op korte termijn, maar zei ook dat ze daarnaast meerdere initiatieven heeft genomen om de waterschaarste structureel aan te pakken: de stroomgebiedplannen, het afwegingskader prioritaire watergebruiken, en de opmaak van een strategisch plan voor de waterbevoorrading.

Algemeen waterbeleid

Het waterbeleid heeft meer dan ooit aandacht voor waterschaarste en droogte., preciseerde de minister. De derde waterbeleidsnota, die op 3 april 2020 door de Vlaamse regering werd vastgesteld en op 28 april werd toegelicht in de Commissie Leefmilieu, bevat een afzonderlijke krachtlijn voor het beperken van waterschaarste en de gevolgen van droogte. Als visiedocument geeft de waterbeleidsnota richting aan de opmaak van het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan, een onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten om spaarzaam watergebruik te stimuleren, om de waterbeschikbaarheid te verhogen, en om schade bij een waterschaarste te beperken.

Om tot een gedragen actielijst voor waterschaarste en droogte te komen, werden diverse actoren betrokken via een co-creatietraject. De ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen zullen vanaf midden september in openbaar onderzoek gelegd worden.

Huidig actieplan

Intussen zijn ook verschillende van de 65 acties uit het lopende actieplan droogte en wateroverlast (bijna) afgerond. Enkele voorbeelden:

  • een voorspellingssysteem piekverbruik drinkwater (actie 62),
  • richtlijnen inzake het tijdelijk gebruik van bemalingswater (actie 40),
  • een gecoördineerde aanpak van blauwalgen (actie 37),
  • een kader voor hergebruik van effluenten (actie 41),
  • het uitwerken van drempels voor het instellen van captatieverboden op ecologisch (zeer) waardevolle waterlopen (actie 59)
  • de verbetering van de crisiscoördinatie en crisiscommunicatie (actie 50)
Afwegingskader prioritaire watergebruiken

Om veerkrachtig te kunnen reageren op een waterschaarste werkt de Vlaamse overheid samen met de maatschappelijke actoren tegen eind 2020 aan een reactief afwegingskader voor prioritaire watergebruiken tijdens waterschaarste. Meer informatie over dit project is terug te vinden op www.vlaanderen.be/afwegingskader.

Strategisch plan waterbevoorrading

Eind 2019 heeft de minister 4 miljoen euro vrijgemaakt voor innovatieve projecten die waterschaarste in droge periodes moeten inperken (de zogenaamde ‘proeftuinen droogte’). Ook de projecten van Water-Land-Schap en de onthardingsinitiatieven in het kader van ‘Vlaanderen breekt uit’ dragen bij tot de aanpak van waterschaarste en droogte.

En om maximaal te kunnen verzekeren dat de vraag naar water nu en in de toekomst op duurzame wijze kan worden ingevuld, werd in het najaar van 2019 ook de opdracht gegeven voor de opmaak van een strategisch plan voor de waterbevoorrading, gaf de minister nog mee.


Auteur: Nieuwsbrief 'De Milieukrant'

Gepubliceerd op 19-06-2020

  28