Milieu

Meerderheid Belgen wil dringende aanpak van klimaatverandering

De resultaten van de derde nationale klimaatenquête (na 2005 en 2009) zijn bekend. Hieruit blijkt o.a. dat de meeste Belgen klimaatverandering een probleem vinden dat dringend aangepakt moet worden. Burgers maken ook steeds meer gebruik van overheidssteun voor energiebesparende maatregelen. Ze zijn te vinden voor een geleidelijke omschakeling naar een koolstofarme economie en maatschappij en verwachten ook grotere inspanningen van de overheid om klimaatverandering tegen te gaan.

Met de enquête bij 1500 Belgen wilde de dienst Klimaatverandering van de FOD Leefmilieu een beter inzicht krijgen in de kennis en houding van het grote publiek over de klimaatproblematiek, de bereidheid er zelf iets aan te doen en de verwachtingen ten aanzien van het beleid.

Enkele vaststellingen:

 • Het milieu blijft de voornaamste bezorgdheid van een grote meerderheid (75 %), meer nog dan gezondheidsproblemen, onveiligheid, werkloosheid en armoede of sociale uitsluiting. 70% van de respondenten maakt zich zorgen over klimaatverandering.
 • 80% vindt dat klimaatverandering een probleem is dat dringend moet worden aangepakt. 8% denkt dat er geen klimaatverandering is of dat het om een louter natuurlijk verschijnsel gaat (12%). De grootste inspanningen worden verwacht in de industrie (91%) en het vrachtvervoer (77%), maar ook in het personenvervoer (58%). 39% stelt dat de gezinnen thuis ook hun steentje moeten bijdragen.
 • De Belg schrijft zichzelf een steeds milieuvriendelijker (klimaatsparend) gedrag toe op het vlak van zijn mobiliteit, huishouden, woning en aankopen. Hij slaagt er grotendeels in zijn intenties van 2009 in daden om te zetten.
 • Het gebruik van overheidssteun voor energiebesparende investeringen kent een spectaculaire toename ten opzichte van 2005 en 2009 (met een factor 2 tot 7 naargelang de soort ingreep).
 • De helft van de Belgen is tevreden (en 5% zeer of uiterst tevreden) over de inspanningen van de overheid om klimaatverandering tegen te gaan. 38% stelt bij de verkiezingen “zeker rekening te zullen houden” met klimaatstandpunten.
 • 56% vindt dat België dringend een langetermijnvisie moet ontwikkelen over de omschakeling naar een koolstofarme maatschappij, waarin volgens 59% de energieopwekking volledig door hernieuwbare bronnen (wind/zon) moet gebeuren; 48% wil daarvoor geen kernenergie of steenkool (15% wil dat wel).
 • 63% vindt dat Europa een voortrekkersrol op het vlak van het klimaatbeleid moet spelen, zelfs als alle andere landen weinig ondernemen.

Op het vlak van het Belgisch klimaatbeleid is een groot aantal respondenten gewonnen voor:

 • een versterking van de coördinerende rol van de federale overheid (51%);
 • een betere samenwerking tussen de verschillende overheden (lokaal, regionaal, federaal) (63%);
 • de vastlegging van doelstellingen, een kader en instrumenten voor het beleid in een klimaatwet (45%);
 • steun voor klimaatvriendelijke producten (73%);
 • een verbod op klimaatonvriendelijke producten (63%).

Maatregelen die een extra financiële inspanning van de burger vragen, kennen relatief weinig bijval. Wel wil een meerderheid (53%) dat de inkomsten van het veilen van emissierechten worden gebruikt voor het klimaatbeleid.

Het verschuiven van lasten op arbeid naar een taks op de uitstoot van broeikasgassen kent relatief meer voor- dan tegenstanders (37% vs. 30%).

64% wil door de federale overheid over klimaatverandering geïnformeerd worden. Ook andere overheden en de onderwijssector scoren hoog. De burger kent wel goed de impact van menselijke activiteiten met een visueel waarneembare uitstoot op het klimaat, maar moet beter geïnformeerd worden over de activiteiten met een indirecte of ‘minder zichtbare’ impact (verwarming, elektriciteitsverbruik, voeding).

Lees meer op www.klimaat.be/publieksenquete.

Bron: FOD Leefmilieu, 16 mei 2014.

Gepubliceerd op 19-05-2014

  481