Milieu

Met deze beroepskwalificaties wordt u milieucoördinator

De Vlaamse regering heeft de beroepskwalificaties opgelijst waarover milieucoördinatoren type A en type B moeten beschikken. Personen die door extra vorming of beroepservaring over die kwalificaties beschikken, kunnen hun competenties laten valideren en kunnen zo als milieucoördinator aan de slag gaan. Ook al hadden ze misschien niet de gepaste vooropleiding.
 
 
Milieucoördinator?
De 2 beroepskwalificatiebesluiten beschrijven het beroep van milieucoördinator type B als volgt: “De milieucoördinator type B coördineert en staat in voor de bedrijfsinterne milieuzorg (BIM) op een onafhankelijke en adviserende wijze en in nauwe samenwerking met de bedrijfsleiding en de overheid, conform de milieuwetgeving teneinde duurzame consumptiepatronen na te streven en de milieubelasting van een bedrijf in al zijn aspecten te beheersen en te beperken, in het bijzonder in inrichtingen en activiteiten met een belangrijke milieu-impact die een milieucoördinatorplicht van type B hebben”.

Voor de milieucoördinator type A is dat: “De milieucoördinator type A coördineert en verzekert de bedrijfsinterne milieuzorg (BIM) op een onafhankelijke en adviserende wijze en in nauwe samenwerking met de bedrijfsleiding en de overheid, conform de milieuwetgeving, en geeft richting aan de strategie van bedrijven en organisaties op het vlak van leefmilieu teneinde duurzame productiepatronen na te streven en de milieubelasting van een bedrijf in al zijn aspecten te beheersen en te beperken, in het bijzonder in inrichtingen en activiteiten met de grootste milieu-impact die een milieucoördinatorplicht van type A hebben”.

Op een schaal van 1 (eindtermen lager onderwijs) tot 8 (universiteit doctor) wordt het beroep van milieucoördinator type B ingeschaald op niveau 6 (universiteit / hogeschool – bachelor), en dat van zijn collega van type A, op niveau 7 (universiteit / hogeschool – master).
Competenties
De vereiste competenties zijn navenant: waar van een milieucoördinator type B verwacht wordt dat hij een milieuzorgsysteem kan gebruiken en hij ondersteuning kan bieden bij het implementeren van zo’n systeem, wordt van een milieucoördinator type A verwacht dat hij zo’n milieuzorgsysteem ook kan ontwikkelen en implementeren en dat hij het, waar nodig, kan verbeteren.

Verder zijn de basisactiviteiten van beide beroepen zeer gelijklopend:
Beide types milieucoördinatoren dragen bij aan de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie van milieuvriendelijke productiemethoden en producten.
Zij waken over de naleving van de milieuwetgeving en voeren controles uit, rapporteren hierover en formuleren voorstellen om tekortkomingen te verhelpen.
Zij coördineren, actualiseren en evalueren de omgevingsvergunningsaanvragen en stellen die op (wat de type B-milieucoördinator betreft: alleen voor minder complexe inrichtingen).
Zij verzamelen informatie over (type B) en identificeren en analyseren de hiaten in (type A) het milieuzorgprogramma, stellen een diagnose van de oorzaken (type A) en stellen corrigerende acties voor (type A) en voeren die ook uit (beide types).
Zij staan in voor de voorgeschreven metingen, de periodieke controles, en de registratie en interpretatie van de resultaten daarvan.
Zij waken over het bijhouden van het afvalstoffenregister en het materialenregister.
Zij waken over het naleven van de verplichte meldingen en aangiftes inzake milieu.
Zij formuleren voorstellen en dragen bij tot de interne en externe communicatie in verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting.
Zij verlenen advies bij investeringen die vanuit milieuoogpunt relevant kunnen zijn.
En zij stellen elk jaar een verslag op over de activiteiten.

Om dat allemaal te kunnen, moeten de milieucoördinatoren kennis hebben van:
grondslagen van milieuwetenschappen;
milieubeleidsvorming en instrumenten van het milieubeleid van de overheid;
milieuregelgeving en gerelateerde regelgeving;
milieumanagement;
technologische facetten;
bedrijfseconomische en beheersfacetten vanuit milieuperspectief;
sociale en communicatieve facetten; en
methodologische facetten (bv. kennis van methodes en technieken voor omgevingsveiligheidsbeoordeling of voor milieu-effectbeoordeling).

Het lijstje met cognitieve vaardigheden is voor beide beroepen bijzonder lang, en er komen ook nog enkele probleemoplossende vaardigheden bij. Beide types milieucoördinatoren hebben een grote mate van autonomie – in vergelijking met andere beroepen –, en dragen een grote verantwoordelijkheid.

Er zijn geen bijzondere instapvoorwaarden voor het uitoefenen van beide beroepen, maar gegadigden moeten wel over een passend getuigschrift van aanvullende vorming beschikken en over een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (type A) of beroepsaansprakelijkheid (type B).
Beroepskwalificatie
De Vlaamse overheid heeft een databank ‘Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS)’ aangelegd met de beroeps- en onderwijskwalificaties van alle erkende gekwalificeerde beroepen. Een onderwijskwalificatie beschrijft wat je moet kennen en kunnen om verdere studies te mogen aanvatten, om te kunnen functioneren in onze maatschappij, of om een bepaald beroep te mogen uitoefenen.

Een beroepskwalificatie zegt wat je moet kennen en kunnen om een specifiek beroep te mogen uitoefenen. Je kan een beroepskwalificatie verwerven via onderwijs, of via een opleidings- of EVC-traject, waarbij EVC staat voor het laten ‘Erkennen Van Competenties’.
Van toepassing:
Vlaams gewest.
Vanaf 22 februari 2018 (datum van bekendmaking in BS).
Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie milieucoördinator type A, BS 22 februari 2018.
Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot erkenning van de beroepskwalificatie milieucoördinator type B, BS 22 februari 2018.

Decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, BS 16 juli 2009 [kwalificatiedecreet].

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, BS 11 februari 2013 [kwalificatiebesluit].

Gepubliceerd op 23-02-2018

  524