Milieu

Minaraad stelt jaarprogramma voor

De Minaraad stelde zopas haar Jaarprogramma voor. Dat jaarprogramma wordt opgemaakt in uitvoering van art. 18 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van de strategische adviesraden. Ook in 2016 houdt de Minaraad de vijf krachtlijnen aan die in de afgelopen jaren aan richtinggevend waren voor zijn werking: (1) Klimaat en energie; (2) Duurzaam hulpbronnengebruik; (3) Klassieke milieuthema's; (4) Ecosysteemdiensten en biodiversiteit; en (5) Regelgeving en bestuurskwaliteit. Overkoepelend wil de Minaraad zijn werkzaamheden bovendien zo mogelijk benaderen vanuit de gezichtspunten «vergroening van de samenleving» en «de Europese dimensie».

De Minaraad ontplooit ook eigen initiatieven. Daarvoor kunnen de volgende trefwoorden vermeld worden: betrokkenheid bij de door het beleid in het vooruitzicht gestelde opmaak van een energievisie (dan wel -pact), overzichtsadvies inzake adaptatiebeleid, oriëntatienota over luchtkwaliteitsbeleid, onderzoek van het subsidiebeleid gemeentelijke rioleringen, doorgronden van de Europese package circular economy, overzichtsadvies inzake de materialentransitie, proactief werk bij de decretale wijzigingen natuur- en bosbeleid, opvolging van diverse ontwikkelingen in het soortenbeleid, implementatie van de Europese regelgeving, onderzoek van het onderzoeks- en technologiebeleid, en opvolging van discussies i.v.m. diverse vormen van milieurelevante financiële instrumenten. De concrete prioritering, timing en contouren van deze initiatieven worden in het werkjaar door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.

Gepubliceerd op 28-01-2016

  252