Milieu

Modern takenpakket voor wetenschappelijk Biocidenadviescomité

De federale ministers van Volksgezondheid en Leefmilieu werken het takenpakket bij van het Comité voor Advies inzake Biociden. Het comité moet zich niet meer beraden over de werkzame stoffen, want dat is een bevoegdheid van de Europese Unie geworden. Het comité krijgt er wel andere adviserende taken bij. Zoals: de indeling van biociden in het gesloten circuit, en het federale risicoreductieprogramma. Het adviescomité blijft bovendien het centrale orgaan dat, in naam van de ministers, beslist over het al of niet toelaten van een biocide op de Belgische markt.
Ook rekening houden met werknemers
De hoofdopdracht van het Comité voor Advies inzake Biociden wordt uitgebreid met de bescherming van de werknemers, en luidt nu: bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid én de werknemers.
Dat vertaalt zich concreet in:
  • Het uitvoeren van een grondige evaluatie van de nationale toelatingsaanvragen voor biociden (art. 3, 2° van het Biociden-KB). En dit op basis van deelrapporten over de werkzaamheid van de biociden, hun fysisch-chemische eigenschappen, hun potentiële toxiciteit voor de mens en het milieu, de blootstelling van de mens en het milieu, en het gedrag ervan in het milieu. Naast dit nationale toelatingsregime bestaat er ook een circuit van ‘Europese toelatingen’, maar daar heeft het Belgische adviescomité niets mee te maken.
  • Het formuleren van een advies over het risico en de doeltreffendheid van het biocide, op basis van de eerder gemaakte evaluatie.
  • Het stellen van vragen aan de Hoge Gezondheidsraad indien dat nodig zou zijn.
  • Het indelen van de biociden op grond van de Europese bepalingen en het eigen Belgische KB op de indeling, verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten, en het verlenen van advies over het voorstel van etiket, bijsluiter en veiligheidsinformatieblad dat de aanvrager heeft aangeleverd.
  • Het formuleren van een voorstel om een bepaald biocide al dan niet in de (oude) klasse A in te delen of in de nieuwe klasse van het zogenaamde gesloten circuit. Het gaat hier om de hoogste risicoklasse.
  • En, tot slot, het geven van advies over het pesticidenreductieprogramma voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden, en de reductiedoelstellingen die daarin zijn opgenomen.
Academici en technici
De samenstelling van het comité wijzigt voorlopig niet. Het bestaat nog altijd uit academici en technisch geschoolde personeelsleden van de federale overheidsdiensten Volksgezondheid, Leefmilieu en Werkgelegenheid, van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), het Federaal Voedselagentschap (FAVV), het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG), het Antigifcentrum, en de gewesten.
In werking
Het wijzigings-KB treedt in werking op:
  • 30 januari 2016.
Bron: Koninklijk besluit van 14 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting van een Comité voor Advies inzake biociden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, BS 20 januari 2016.

Gepubliceerd op 27-01-2016

  266