Milieu

Nieuw afschakelplan spaart centra van grote steden

De federale overheid stuurt het afschakelplan voor elektriciteit bij. Eventuele netonderbrekingen moeten voortaan rekening houden met de techniciteit en de structuur van het net, met het proportionaliteitsbeginsel, met de rechtstreeks op het transmissienet aangesloten grootverbruikers, en met de bevoorrading van de centra van grote steden.
Maar het nieuwe afschakelplan blinkt vooral uit in wat er níet in staat…
Geen afschakeling in stadscentra
Netonderbrekingen moeten vanaf nu “redelijkerwijze beperkt worden” ten aanzien van:
  • de netgebruikers die rechtstreeks aangesloten zijn op het transmissienet of op de netten met een transmissiefunctie;
  • het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • de binnenstad van de 10 provinciehoofdplaatsen; en
  • de binnenstad van de gemeenten met een bevolkingsaantal van minstens 50.000 inwoners. In theorie zou er bij het nieuwe besluit over het afschakelplan een lijst moeten zitten van alle Belgische gemeenten met meer dan 50.000 inwoners, maar die zit er niet bij.
Volgens de federale overheidsdienst Economie zou het afschakelplan ook rekening moeten houden met de energiebevoorrading van de commerciële luchthavens, havens en het spoorverkeer, maar ook dat vinden wij niet terug in de nieuwe tekst.
Elia heeft het land opgedeeld in elektrische zones – vroeger geografische zones genoemd – waarin de af te schakelen deelnetten in schijven zijn ingedeeld. Tot nu waren de schijven zodanig ingedeeld dat er per schijf ongeveer 5% van de totale belasting van een zone kon worden afgeschakeld. Maar alle informatie over de zones en schijven wordt uit het nieuwe afschakelplan geschrapt.
Op de website van de FOD Economie vinden we wel wat meer info.
Acht schijven
Volgens de federale overheidsdienst Economie zou het nieuwe afschakelplan uitgaan van 8 schijven, in plaats van de vroegere 6, verdeeld over 5 elektrische zones. Schijf 8 zou overeenstemmen met schijf 6 van het vroegere afschakelplan. De schijven 6 en 7 zijn nieuw. Meer schijven moeten het mogelijk maken om méér megawatt af te schakelen. Volgens de FOD maakt dit ook een betere rotatie tussen de schijven mogelijk, zodat de last van een eventuele afschakeling meer gespreid wordt.
Schijf 8 staat voor 500 MW of ongeveer 4% van de totale belasting van het net.
De schijven 2 t.e.m. 7 vertegenwoordigen elk 625 MW of ongeveer 5% van de totale belasting.
En schijf 1 staat voor 750 MW of ongeveer 6% van de totale belasting.
In principe worden alleen de schijven 2 t.e.m. 8 afgeschakeld bij een dreigend stroomtekort, en wordt er gestart met schijf 8, dan met schijf 7, enzovoort.
Schijf 1 wordt uitsluitend afgeschakeld bij een plots incident, zoals een natuurramp
Nieuwe prioritaire verbindingen
Het nieuwe afschakelplan verduidelijkt welke afnemers recht hebben op een prioritaire verbinding; welke netgebruikers dus na een eventuele afschakeling bij voorrang opnieuw elektriciteit krijgen. Het zijn, in dalende volgorde van belangrijkheid:
  • de technische hulpsystemen die nodig zijn voor de vitale werking van de netten van de transmissienetbeheerder en de distributienetbeheerders;
  • de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen; en
  • de beheercentrales van de noodoproepen: de 100, 101 en 112.
De federale en gewestelijke ministers die bevoegd zijn voor Energie en Economie kunnen in overleg met de transmissienetbeheerder en de betrokken distributienetbeheerders, bijkomende netverbindingen bepalen die om economische redenen, om redenen van veiligheid en openbare orde, van volksgezondheid, of van netbeheer en netherstel moeten worden hervoed. Een dergelijke lijst werd nog niet gepubliceerd, maar gevangenissen, jeugdinstellingen en de gsm-netwerken zouden op zo’n lijst kunnen staan…
In een voorstel van resolutie drongen diverse Kamerleden erop aan om het afschakelplan regelmatig – en liefst jaarlijks – te evalueren, maar ook daarvan is geen spoor te vinden in de nieuwe tekst...
In werking op: 23 november 2015.
Dat is op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Bron: Ministerieel besluit van 13 november 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juni 2005 tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit, BS 23 november 2015.

Koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, BS 28 december 2002 (art. 312 KB van 19 december 2002).

Gepubliceerd op 24-11-2015

  195