Milieu

Nieuwe aanvraagformulieren voor omgevingsvergunning

Over exact 20 dagen treedt de omgevingsvergunning in werking en toch verschijnen er vandaag nog 8 ‘nieuwe’ formulieren in het Belgisch Staatsblad. Waaronder de aanvraag- en meldingsformulieren zelf.Het gaat telkens om formulieren die al opgenomen waren in bijlage bij het omgevingsvergunningsbesluit, maar die worden aangepast, nog voor ze ooit werden toegepast.Hierna overlopen we kort de bijgewerkte formulieren met hun belangrijkste aanpassingen.

Omgevingsvergunningsaanvraag

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Bijlage bij omgevingsvergunningsbesluit: 1.
Wijzigingen:
 • Schrapping van de mogelijkheid om met dit formulier een verzoek tot omzetting van de milieuvergunning in een permanente vergunning in te dienen.
 • Toevoeging van informatie over de betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone.
 • Correctie van de lijst met de rubrieken, overeenkomstige addenda, en bij te voegen documenten.
 • Mogelijkheid tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden uit de meldingsakte.
 • Toevoeging van vragen naar potentiële effecten op de biodiversiteit (vroeger: fauna en flora), op het risico op zware ongevallen of rampen (i.p.v. externe veiligheid), en op de productie van afvalstoffen.
 • Vertrouwelijkheid van de gegevens.
 • Toevoeging van een rubriek over het comité PBW.
Nieuwe versie. Vorige versie: deel 1 en deel 2.
Addendabibliotheek [Lijst van bijlagen die u bij uw aanvraag moet voegen].
Bijlage bij het omgevingsvergunningsbesluit: 2.
Wijzigingen: In bijna alle addenda werden er kleinere of grotere wijzigingen doorgevoerd. Bovendien werden er een 40-tal nieuwe addenda toegevoegd:
 • B1. Ligging van het voorwerp van de gebouwen.
 • B31. Advies toegankelijkheid.
 • B32. Bekrachtigde archeologienota.
 • B33. Informatie onroerend erfgoed (over beschermd erfgoed).
 • B34. Advies hulpverleningszones (brandweer).
 • B35. Melding constructies in zeehavengebied (niet zijnde gebouwen of verhardingen).
 • B36. Melding verhardingen in zeehavengebied.
 • B37. Melding gebouwen in zeehavengebied.
 • B38. Melding bijgebouwen aangebouwd aan woning.
 • B39. Melding ondergeschikte wooneenheid.
 • De C4-reeks werd grondig gewijzigd…
 • E10. Effecten van de productie van afvalstoffen.
 • R6.5 Tankstation.
 • R9. Dieren (R9A. Pluimvee, R9B. Varkens, R9C. Grote zoogdieren, R9D. Andere zoogdieren).
 • R16.4. Lpg-station.
 • R17.1.1. Opslag van aerosolen.
 • R17.1.2. Opslag van gassen.
 • R17.2. Seveso-inrichtingen.
 • R17.3. Opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen.
 • R20.1.6. Windturbines.
 • R28.3. Mestverwerking.
 • R43. Stookinstallaties (inclusief stationaire motoren).
 • R43A. Grote stookinstallaties.
 • R43B. Stookinstallaties: kosten-batenanalyse.
 • R43C. Afvang van koolstofdioxide.
 • R45. Mengvoeder- of bloemmolenbedrijven.
 • R51. Ggo’s en pathogene organismen.
 • R53. Grondwaterwinningen.
 • R54. Kunstmatige aanvulling van grondwater.
 • R55. Boringen.
 • R56. Stuwen en overbrengen van water.
 • R59. Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen.
 • R60. Geheel of gedeeltelijk opvullen van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten, met inbegrip van waterplassen en vijvers.
 • R61.1.2. Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem (TOP) met een capaciteit van meer dan 10.000 m³.
 • R62.2. Introductie van uitheemse soorten op [of] translocatie van plaatselijk niet-voorkomende soorten in een aquacultuurvoorziening.
 • RH. Hydrogeologische studie.
 • RX. GPBV-installaties.
Nieuwe versie. Vorige versie: deel 1 en deel 2.
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.
Bijlage bij het omgevingsvergunningsbesluit: 3.
Wijzigingen:
 • Aanvulling van de rubriek ‘Voorwerp van de aanvraag’ met gegevens over het verkavelen van gronden voor ten minste 250 woongelegenheden, een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone, het slopen of ontmantelen van bepaalde gebouwen,…
 • Toevoeging van vragen naar potentiële effecten op de biodiversiteit (vroeger: fauna en flora), op het risico op zware ongevallen of rampen (i.p.v. externe veiligheid), en op de productie van afvalstoffen.
 • Vervollediging van de overzichtslijst met de toe te voegen documenten (o.m. met het advies van de brandweer).
Overdracht van inrichting of activiteit
Melding van de overdracht van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Bijlage bij het omgevingsvergunningsbesluit: 4.
Wijzigingen:
 • Opsplitsing van de gedeeltelijke overdracht in een overdracht aan een vergunde of een nog niet-vergunde inrichting.
 • Correctie van de lijst met de rubrieken, overeenkomstige addenda, en bij te voegen documenten.
 • Vertrouwelijkheid van de gegevens.
 • Toevoeging van een rubriek over het comité PBW.
Bijstelling van vergunning
Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden die gelden voor een ingedeelde inrichting of activiteit.
Bijlage bij het omgevingsvergunningsbesluit: 5.
Wijzigingen:
 • Toevoeging van een rubriek over het comité PBW.
Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling.
Bijlage bij het omgevingsvergunningsbesluit: 6.
Wijzigingen:
 • Aanvulling van de rubriek ‘Voorwerp van de aanvraag’ met gegevens over het verkavelen van gronden voor ten minste 250 woongelegenheden, een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone, het slopen of ontmantelen van bepaalde gebouwen,…
 • Toevoeging van vragen naar potentiële effecten op de biodiversiteit (vroeger: fauna en flora), op het risico op zware ongevallen of rampen (i.p.v. externe veiligheid), en op de productie van afvalstoffen.
 • Vervollediging van de overzichtslijst met de toe te voegen documenten.
Meldingsplichtige handelingen of activiteiten
Melding van stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
Bijlage bij het omgevingsvergunningsbesluit: 7.
Wijzigingen:
 • Aandacht voor combinatie van meerdere meldingsplichten.
 • Aanvulling van de lijst van meldingsplichtige handelingen doordat een aantal handelingen niet langer vergunningsplichtig zijn, bv. inzake zorgwonen, verhardingen in zeehavengebied, of het tijdelijk plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.
 • Correctie van de lijst met de rubrieken, overeenkomstige addenda, en bij te voegen documenten.
 • Toevoeging van een verwijzing naar de bijzondere milieuvoorwaarden.
 • Toevoeging van een rubriek over het comité PBW.
Nieuwe versie. Vorige versie: deel 1 en deel 2.
Omzetting in een permanente vergunning
Mededeling met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning, die werd ingediend vanaf 10 september 2002 en werd verleend voor een termijn van twintig jaar, naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur.
Bijlage bij het omgevingsvergunningsbesluit: 19.
Wijzigingen:
 • Toevoeging van de vermelding dat de aanvraag tot omzetting alleen kan ingediend worden tussen de 48e en 36e maand vóór het verstrijken van de vergunning.
 • Correctie van de lijst met de rubrieken, overeenkomstige addenda, en bij te voegen documenten.
 • Toevoeging van een rubriek ‘Gegevens van de MER-plicht’ en ‘Relevante potentiële effecten van de aanvraag om de omgeving (mens en milieu)’.
 • Toevoeging van een rubriek over het comité PBW.
Van toepassing:
 • Vlaams Gewest.
 • 13 februari 2017. Wettelijke regeling van 10 dagen na publicatie in het BS.
 • In de praktijk: op 23 februari 2017; dat is op de datum dat de omgevingsvergunning in werking treedt.
Bron:Ministerieel besluit van 16 januari 2017 tot wijziging van een aantal formulieren naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, BS 3 februari 2017.

Gepubliceerd op 03-02-2017

  342