Milieu

Nieuwe achtergrondniveaus, drempelwaarden en milieukwantiteitscriteria voor grondwater

Vlaanderen past de beoordeling van de kwantitatieve toestand van een grondwaterlichaam aan aan de Europese regels. Er komt een achtste beoordelingscriterium dat rekening houdt met het effect op aanpalende grondwaterlichamen. De Europese regels hebben ook hun invloed op de Vlaamse achtergrondniveaus en drempelwaarden, twee belangrijke punten bij de beoordeling van de chemische toestand van het grondwater.

Goede kwantitatieve grondwatertoestand

De beoordeling van de kwantitatieve toestand van grondwaterlichamen gebeurde tot nu op basis van zeven criteria. Daar komt nu een achtste bij. Dat achtste criterium legt een relatie met aangrenzende grondwaterlichamen.
Volgens het nieuwe criterium mag een verandering van de stroming vanuit of naar aangrenzende waterlichamen er niet toe leiden dat de aangrenzende waterlichamen de goede kwantitatieve toestand en de milieukwaliteitsnormen niet behalen.
Een grondwaterlichaam dat aan de eerste zeven criteria voldoet, maar de oorzaak is dat de goede toestand in een ander grondwaterlichaam niet behaald wordt, is vanaf nu dus in slechte toestand.
Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij zijn er in het stroomgebied van de Schelde drie gespannen grondwaterlichamen die een negatieve invloed hebben op aangrenzende grondwaterlichamen.

Chemische toestand grondwater

De grondwaterkwaliteitsnormen of de achtergrondniveaus (concentratie die van nature in het grondwater aanwezig is) gelden als milieukwaliteitsnormen voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwater. De minst strenge waarden zijn toepasselijk.
Als de meetresultaten de drempelwaarden (vastgelegd per grondwaterlichaam) overschrijden dan wijst dit op een risico dat niet is voldaan aan een of meer van de voorwaarden voor een goede chemische toestand van het grondwaterlichaam.
De grondwaterkwaliteitsnormen veranderen niet. De achtergrondniveaus en de drempelwaarden wel.
Achtergrondniveaus
Bij de achtergrondniveaus komt er een nieuwe parameter: NO2, met eenheid mg/l. Nitriet draagt – naast nitraten en ammonium – bij aan totaal stikstof. En stikstof in het grondwater kan een aanzienlijk risico van eutrofiëring opleveren voor bijhorende oppervlaktewateren en daarvan afhankelijke terrestrische ecosystemen. Vandaar dat ook deze parameter nu van belang is.
Andere nieuwigheid is dat de parameters cadmium en kwik geschrapt zijn uit de tabel met achtergrondniveaus. Ze komen immers van nature niet voor in Vlaanderen. Omdat borium (B in µg/l) wel van nature voorkomt, is er voor deze parameter nu ook een achtergrondniveau.
De achtergrondniveaus van de al bestaande parameters worden per grondwaterlichaam bijgesteld.
Bij bepaalde grondwaterlichamen is voor sommige parameters een asterisk ingevuld in plaats van een getal. De asterisk betekent dat de richtwaarde niet bepaalbaar is omdat het achtergrondniveau onder de rapporteringsgrens ligt. Dat is bv. het geval voor chroom, lood en koper. Bij de berekening van de drempelwaarde wordt in die gevallen met de waarde 0 gerekend.
Drempelwaarden
De drempelwaarden voor de geselecteerde parameters in de verschillende grondwaterlichamen worden herzien. Ze worden voortaan bepaald volgens het Europese BRIDGE-project.
Als het achtergrondniveau lager is dan de grondwaterkwaliteitsnorm dan wordt de drempelwaarde gelijkgesteld met de helft van de milieukwaliteitsnorm en het achtergrondniveau. Als het achtergrondniveau hoger ligt dan de grondwaterkwaliteitsnorm dan is de drempelwaarde gelijk aan het achtergrondniveau.
Ligt het achtergrondniveau onder de rapporteringsgrens, dan wordt de drempelwaarde gelijkgesteld met de helft van de milieukwaliteitsnorm. Als ook de helft van de milieukwaliteitsnorm onder de rapporteringsgrens ligt dan is de rapporteringsgrens de drempelwaarde.
De selectie van de parameters voor de drempelwaarden blijft dezelfde. Enige nieuwigheid is dat de parameter nitriet wordt toegevoegd.
Grondwaterkwaliteitsnormen
De grondwaterkwaliteitsnormen blijven dezelfde als vroeger.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 20 mei 2016 treedt in werking op 7 juli 2016.

Besluit van de Vlaamse regering van 20 mei 2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de wijziging van de achtergrondniveaus, drempelwaarden en milieukwantiteitscriteria van bijlage 2.4.1, BS 27 juni 2016

Advies Minaraad van 1 april 2016

Richtlijn 2014/80/EU van 20 juni 2014 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand

Gepubliceerd op 27-06-2016

  251