Milieu

Nieuwe beheerovereenkomsten landbouw gaan van start

De Vlaamse Landmaatschappij heeft de nieuwe ecologische beheerovereenkomsten met de landbouwsector opgelijst.

De overgang van de tweede naar de derde programmaperiode voor plattelandsontwikkeling heeft het sluiten van beheerovereenkomsten met startdatum 1 januari 2015 vertraagd, maar intussen heeft de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 990 landbouwers hun definitieve overeenkomst kunnen bezorgen.
Het gaat in totaal over meer dan 4.000 percelen, kleine landschapselementen, gras- en bloemenstroken, die door deze overeenkomsten op een milieu- en natuurvriendelijke manier beheerd zullen worden. De landbouwers krijgen daarvoor gezamenlijk jaarlijks een bedrag van 2.552.046 euro.
 

De VLM heeft een klein overzicht gemaakt van de verdeling van die subsidies:

  • 1.249.279 euro is voorzien voor de bescherming van akker- en weidefauna, voor in totaal 879 percelen of stroken met een totale oppervlakte van bijna 765 ha waar de boeren faunavriendelijke maatregelen zullen uitvoeren (bv. uitstel van het maaibeheer op graslanden of teelt van wintervoedsel voor akkervogels)
  • 353.941 euro gaat naar het onderhoud van kleine landschapselementen (hagen, heggen, houtkanten en knotbomenrijen met een totale lengte van bijna 185 km)
  • 624.719 euro gaat elk jaar naar het bufferen van kwetsbare natuurelementen (waterlopen, holle wegen en bossen, door middel van 1.205 graskruidenstroken over een totale lengte van ongeveer 320 km en een totale oppervlakte van 364 ha
  • 9.032 euro is nog voorzien voor houtige landschapselementen (bossen, houtkanten… die door middel van bloemenstroken voedsel zullen voorzien voor onder meer bijen en vlinders
  • 207.975 euro voor erosiebestrijding op een totale oppervlakte van 142 ha
  • 89.215 euro voor de ontwikkeling en instandhouding van soortenrijke graslanden op een totale oppervlakte van  89 ha
  • 17.885 euro voor verbetering van de waterkwaliteit op een totale oppervlakte van  73 ha

Gepubliceerd op 06-08-2015

  144