Nieuwe functionaliteiten in het omgevingsloket


 Het Departement Omgeving meldt opnieuw enkele toevoegingen aan de functionaliteit van het omgevingsloket. Daarnaast deelt het ook weer enkele veel gestelde vragen.
 

- Vegetatiewijziging en kleinhandelsactiviteiten
Nu de socio-economische vergunning is geïntegreerd in de omgevingsvergunning (sinds 1 augustus l.l.) is de ‘omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten’ ook beschikbaar in het loket (sinds 15 januari l.l.) Aanvragen voor louter een vergunning voor kleinhandelsactiviteiten kunnen nu ook digitaal aangevraagd worden: u kiest daarvoor type ‘KH’.
Ook vegetatiewijzigingen kunnen voortaan digitaal ingediend worden: daarbij kiest u ‘VW’ als type. Er wordt gevraagd om een aantal velden met gestructureerde informatie in te vullen.
Elke aanvraag, digitaal of op papier, moet digitaal behandeld worden. De gemeente moet een aanvraag die op papier wordt ingediend dus digitaliseren en opladen in het omgevingsloket.
De lay-out van het loket werd vereenvoudigd: via een pop-up krijgen gebruikers voortaan uitleg over de vier verschillende types: stedenbouwkundige handelingen, IIOA, KH of VW.

- Stopzetten procedure
Wanneer tijdens de vereenvoudigde vergunningsprocedure de bevoegde overheid vaststelt dat de gewone vergunningsprocedure van toepassing is, wordt de procedure stopgezet. Het omgevingsloket voorziet nu een actie waarmee de gemeente de procedure kan stopzetten.

- Opschorting uitvoeren vergunning
Het loket maakt een vergunning uitvoerbaar op de 35ste dag na de start van de aanplakking. Het is echter mogelijk dat er nog een analoog beroepsschrift werd ontvangen dat in het loket moet worden geregistreerd. De vergunningverlenende overheid in laatste aanleg kan in dat geval aangeven dat de aanvrager de werken (nog) niet mag starten.
  • Analoge intrekking van een aanvraag

Een aanvraag kan worden ingetrokken via het omgevingsloket, maar dat kan ook nog op andere manieren, zoals een brief of een mail. De gemeente kan een intrekking die niet via het loket gebeurt, zelf in het loket ingeven en kan daarbij de brief of mail toevoegen als bijlage.

- Automatische aanmaak van de dossierafdruk
Bij het indienen van een aanvraag wordt automatisch een rapport gemaakt van de projectinhoud en van het dossierverloop. De gemeente moet het rapport dus niet meer manueel aanmaken, hoewel dat mogelijk blijft.

Veel gestelde vragen

De helpdesk signaleert ook weer enkele vaak terugkerende vragen en opmerkingen.

- Intrekken van een aanvraag
Van de 7.500 aanvragen die in 2018 werden ingetrokken, heeft de betrokken gemeente ongeveer 1.500 keer niet gereageerd op de vraag tot intrekking. Wanneer een aanvrager zijn projectaanvraag intrekt wordt van de gemeente verwacht dat zij al dan niet akkoord gaat met de intrekking. Meestal is er geen bezwaar tegen, maar als de gemeente reeds een beslissing heeft genomen die nog niet op het loket was geplaatst, dan zal ze de intrekking niet aanvaarden. Pas als de gemeente akkoord is gegaan met de intrekking, is de aanvraagprocedure in het loket correct afgesloten.

- Beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwisting kan niet via het publieke omgevingsloket
Het publieke omgevingsloket faciliteert enkel het indienen van een digitaal beroepsschrift, niet de analoge beroepen. Tegen een aktename van een melding is enkel een analoog beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwisting (RvVb) mogelijk. Een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging bij de RvVb moet per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie gebeuren, op straffe van onontvankelijkheid. De regelgeving laat niet toe dat er een verzoekschrift bij de RvVb wordt ingediend via het publieke omgevingsloket. Daarom worden aktenames niet op het publieke omgevingsloket geplaatst.
Er zijn nog andere beslissingen waartegen enkel beroep bij de RvVb mogelijk is, zoals een beslissing van het departement Omgeving. Ook voor deze beslissingen is dus geen beroep mogelijk via het publieke omgevingsloket.

- Buren en gemene muren
Zelfs wanneer de buur de aanvraag voor een gemene muur voor akkoord ondertekent, moet de gemeente toch nog het standpunt van de eigenaars van het aanpalende perceel inwinnen. Het is dus niet zinvol om het akkoord van de buur bij de aanvraag te laten voegen. Het omgevingsloket voorziet overigens niet meer dat buren een project mee kunnen ondertekenen.

Bekijk ook dit webinar over het gebruik van het omgevingsloket

Gepubliceerd op 28-02-2019

  175