Milieu

Nieuwe Green Deal voor biodiversiteit op bedrijventerreinen in opmaak


 Er is een nieuwe ‘Green Deal’ in voorbereiding, die de biodiversiteit op bedrijventerreinen moet uitbreiden en het draagvlak ervoor versterken. De Green Deal probeert ook de perceptie van biodiversiteit te veranderen, zodat bedrijven het belang en de opportuniteiten van biodioversiteitsmaatregelen gaan inzien.


De doelstellingen van deze Green Deal zijn:
  • natuurwaarden op bedrijventerreinen verhogen via permanente en tijdelijke natuur
  • het draagvlak voor natuur op bedrijventerreinen structureel verhogen bij verschillende doelgroepen, zoals lokale en bovenlokale overheden, bedrijven (bedrijfsleiders, management en personeel), ontwikkelaars/eigenaars/beheerders van bedrijventerreinen, sectororganisaties, hogescholen, groenaannemers en andere stakeholders
  • het welzijn voor werknemers verhogen, alsook het imago t.o.v. klanten, leveranciers, omgeving
  • kennisopbouw over het thema via de opstart van een lerend netwerk
  • aanreiken van methodes en instrumenten
  • in kaart brengen van kansen en belemmeringen binnen beleid en regelgeving
  • evaluatie via rapport en beleidsaanbevelingen
Waarom meedoen?

Welke voordelen biedt aandacht voor de biodiversiteit aan bedrijven?

“Door mee te stappen in deze Green Deal kan je mee verkennen hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante stakeholders en het imago van het bedrijf,” antwoorden de initiatiefnemers Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt, Corridor en het departement Omgeving.

Bedrijven en organisaties kunnen instappen in de Green Deal als ‘deelnemende partij’ of ‘ondersteunende partij’. In het eerste geval ondertekenen zij dan een charter voor opmaak van een natuurvriendelijk beheerplan en/of inrichting van permanente of tijdelijke natuur. Ze verbinden zich ertoe om aanwezig te zijn op minstens drie bijeenkomsten van het lerend netwerk. Als ‘ondersteunende partij’ nemen bedrijven het engagement op om concrete acties te ondernemen die de deelnemende partijen en het lerend netwerk ondersteunen. Denk aan vorming, consultancy, ontwikkeling van tools, onderzoek, voorbeeldbestekken, communicatie, organisatie van events… Ondersteunende bedrijven worden verder geacht aanwezig te zijn op minstens twee bijeenkomsten van het lerend netwerk.

Elke partij moet haar concrete engagementen ten laatste op 1 september 2018 doorgeven. Elke aanvraag zal door het Green Deal team bekeken worden. De inspanning van een bedrijf of organisatie moet proportioneel zijn t.o.v. de grootte of expertise van het bedrijf of de organisatie.

Op 20 september 2018 is er een lanceringsevent gepland waarop al die deals plechtig ondertekend zullen worden, in aanwezigheid van o.a. minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.
Voorbereiding

Alle deelnemende partijen zullen door de initiatiefnemers en ondersteunende partijen geïnspireerd, gestimuleerd en gecoacht worden om de realisatie van biodiversiteit op bedrijventerreinen op te starten en uit te voeren. Deze Green Deal biedt de partners zo de kans om te experimenteren en te leren in een groot netwerk, en geeft toegang tot kennis, instrumenten en best practices.

Intussen zijn er al workshops gepland waar de partners de deal kunnen verfijnen: op 20 april bespreken ze het charter (VAC Leuven zaal Multi, 9 tot 12 u.) en op 24 mei is er een workshop rond de Green Deal zelf (VAC Leuven zaal Foyer, 9 tot 12 u.).

De Green Deal zal drie jaar lopen, vanaf het komende najaar. Na één jaar wordt de deal een eerste keer geëvalueerd door alle partijen, en op het einde volgt een finale evaluatie waarop de partijen samen kunnen beslissen om de Green Deal te verlengen.

Wie geïnteresseerd is vindt hier de ontwerptekst Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit en de algemene presentatie Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit.

U kunt inschrijven kan door te mailen naar steven.vanonckelen@vlaanderen.be.

 

Gepubliceerd op 28-03-2018

  363