Milieu

Nieuwe meetresultaten oppervlaktewaterkwaliteit

OppervlaktewaterHoewel de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen blijft verbeteren, haalt nog geen enkele rivier of beek de norm van de kaderrichtlijn ‘Water’. Dat maakte de Vlaamse Milieumaatschappij bekend na de laatste meetcampagne.

De verbetering en uitbreiding van de openbare waterzuiveringsinstallaties en de inspanningen van landbouw, gezinnen en de bedrijven hebben de waterkwaliteit al sterk verbeterd, maar bepaalde stoffen blijven nog altijd problematisch, stelt VMM vast. Meer dan 80% van de waterlopen voldoet niet aan de vereiste kwaliteitsnormen voor macro-invertebraten, macrofyten of fytobenthos.

De hydromorfologische meetresultaten delen iets meer dan de helft van de waterlopen in de klasse 'matig' in. 12% scoort ‘goed’ of ‘zeer goed’. Er is ook een positieve evolutie van de kwaliteit van waterbodems. In de laatste dertien jaar is het percentage sterk verontreinigde waterbodems gedaald van 47% naar 24%, hoewel het percentage van ‘niet-verontreinigde waterbodems’ nog altijd zeer laag is.

Uit de nieuwe meetresultaten blijkt verder dat de nitraatconcentraties in het oppervlaktewater de laagste zijn in vijftien jaar. Dat heeft te maken met de inspanningen van de landbouwsector en het mestbeleid. De VMM meet de impact van bemesting op de oppervlaktewaterkwaliteit pas sedert 1999. De nitraatconcentraties worden op ongeveer 760 gemeten. De Nitraatrichtlijn en het Mestdecreet leggen een drempel van 50 mg nitraat per liter op, en het vierde MAP (Mest Actieplan) bepaalt dat dit tegen 2014 voor 84% van alle meetpunten gerealiseerd moet zijn. Afgelopen winter waren er 79% meetplaatsen zonder drempeloverschrijding. Dat is het beste resultaat sinds de start van de metingen, aldus VMM. Maar deze doelstelling is dus nog niet volledig gerealiseerd.

De maatregelen die genomen kunnen worden om de toestand van de waterlopen te verbeteren, staan in de ontwerpstroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021. Deze plannen zijn momenteel in openbaar onderzoek en kunnen worden geraadpleegd tot 8 januari op www.volvanwater.be.

Gepubliceerd op 24-10-2014

  105