Milieu

NIRAS pleit voor geologische berging van radioactief afval categorie B en C

NIRAS zal aan haar voogdijoverheid voorstellen om voor het beheer op lange termijn van hoogactief en/of langlevend radioactief afval geologische berging in weinig verharde klei in te zetten. De federale overheid zal hiermee alle elementen in handen hebben om een eerste beslissing te nemen over het langetermijnbeheer van dit afval.

De wet van 3 juni 2014 gaf aan NIRAS de opdracht om een nationaal beleid uit te tekenen voor het beheer van radioactief afval op lange termijn. Dat is een toepassing van een Europese richtlijn die bepaalt dat alle Europese lidstaten zo’n beleid moeten uitstippelen en uitvoeren.
 
Geologische berging als basisprincipe

In België is het nationaal beleid voor het beheer op lange termijn van categorie A-afval (laag- en middelactief kortlevend afval) reeds in 2006 beslist: in Dessel wordt daarvoor de bouw van een oppervlakteberging voorbereid.

Maar voor afval van categorieën B en C (hoogactief en/of langlevend afval) wordt nu een eerste belangrijke stap gezet. De raad van bestuur van NIRAS geeft aan de directeur-generaal het mandaat om de basiselementen van het nationale beleid voor het afval van deze categorieën aan de voogdijoverheid voor te stellen. De oplossing op lange termijn  die daarbij wordt aangeduid is geologische berging in weinig verharde klei. Dat is volgens NIRAS volledig in lijn met het Afvalplan uit 2011, waarin de alternatieve beheeropties grondig werden onderzocht en waarover het publiek werd geraadpleegd. Meer dan 40 jaar onderzoek heeft aangetoond dat geologische berging in weinig verharde klei (Boomse Klei of Ieperiaanse Kleien) een veilige, haalbare en geschikte oplossing is.

 
Stapsgewijze uitvoering

Deze beleidsbeslissing is nog maar een eerste stap. In een tweede fase zal NIRAS de principes van omkeerbaarheid, terugneembaarheid en monitoring grondig uitwerken. De derde mijlpaal wordt dan de keuze van de site, maar dat is vandaag nog niet aan de orde.

Van zodra de federale regering de basiselementen van het nationaal beleid heeft goedgekeurd zal NIRAS ook een omzichtig en stapsgewijs besluitvormingsproces opzetten om de Belgische bevolking nauwer te betrekken bij het beheer van hoogactief en/of langlevend afval.

Jean-Paul Minon, directeur-generaal van NIRAS: “Hoewel de keuze van de site nog niet voor morgen is, weet NIRAS uit eigen ervaring dat de creatie van een maatschappelijk draagvlak voor afvalberging tijd in beslag neemt. We zullen daarom zo snel mogelijk een transparant en participatief besluitvormingsproces ontwikkelen die alle belanghebbenden bij elke stap van het proces betrekt.” 

Gepubliceerd op 26-03-2015

  191