Milieu

Nu ook een 'Code van goede geurpraktijk '

De dienst Milieuhinder van LNE stelt een “code van goede geurpraktijk” voor. Bedoeling is een duidelijk, uniform en concreet kader te creëren voor de beoordeling en beheersing van geurhinder afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties, waarmee allerlei discussie ad hoc beperkt kunnen worden.
 

Hiermee wordt het MER-richtlijnenboek Lucht uit 2012 (m.b.t. geuraspecten) voor deze sector geconcretiseerd. De ‘code van goede geurpraktijk’ zal als werkinstrument kunnen dienen voor iedereen die te maken krijgt met de geurhinderproblematiek van rioolwaterzuiveringsinstallaties: vergunningverlenende en toezichthoudende overheden, adviesverlenende instanties, MER-deskundigen, consultants en milieuverantwoordelijken van de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Daarnaast kunnen ook verontruste omwonenden zich zo informeren over deze problematiek, stelt LNE.

De vergunningverlenende en toezichthoudende overheden kunnen elementen uit de code van goede praktijk in overweging nemen bij de uitvoering van de hun toegewezen taken, maar ze zijn daartoe niet verplicht. De praktijk zal moeten uitwijzen of deze code op termijn nog meer afdwingbaar gemaakt kan worden. LNE stipt aan dat er een mogelijkheid is om dat te doen door een verwijzing in Vlarem II, een integrale opname ervan als bijlage bij Vlarem II, of een aparte vaststelling ervan door de Vlaamse regering zodat er een soort van rechtsgrondslag voor bestaat. Op dit moment is er echter nog geen wettelijke verankering voorzien.

Gepubliceerd op 17-04-2015

  109