(omgevings)meldingsprocedure: wat verandert er in de toekomst?

Het in juni verschenen Verzameldecreet voert onder meer een wijziging door in de (omgevings)meldingsprocedure: de beslissingstermijn wordt aangepast en als geen beslissing wordt overgemaakt, wordt de melding geacht stilzwijgend te zijn geakteerd (= stilzwijgende positieve beslissing) (zie ook eerder bericht). Omdat de wijzigingen aanpassingen vergen in het Omgevingsloket en het omgevingsvergunningenbesluit, is dit nog niet in werking getreden. We overlopen de wijzigingen.  

Wie is bevoegd?

Momenteel moet een melding ingediend worden bij de overheid die bevoegd is voor het project. Dit is vaak de gemeente, maar dat kan ook de deputatie of Vlaanderen zijn.
In het nieuwe systeem is steeds het college van burgemeester en schepenen en de lokale omgevingsambtenaar bevoegd, tenzij de melding vervat zit in een vergunningsaanvraag waarvoor de deputatie of Vlaanderen bevoegd is.

Procedure

Onderstaand schema toont het huidige en nieuwe systeem.


Aandachtspunten

  • de beslissingstermijn wordt deels ingekort en bedraagt:

- 20 dagen als het een melding betreft die louter slaat op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse;

- 30 dagen als de melding meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen bevat;

  • de beslissingstermijn wordt een vervaltermijn: in tegenstelling tot bij een vergunning staat het laten verstrijken van de beslissingstermijn niet gelijk aan een weigering (van aktename), maar wel aan een stilzwijgende positieve beslissing (= stilzwijgende aktename;
  • binnen de termijn van 20 respectievelijk 30 dagen moet de beslissing genomen worden, maar ook bekendgemaakt.

Voorbeeld

  • een melding voor een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse wordt ingediend op 1 mei
  • de beslissing wordt uiterlijk 21 mei genomen en aan de melder bekendgemaakt
  • het project kan, in geval van een uitdrukkelijke of stilzwijgende aktename, worden uitgevoerd of geëxploiteerd vanaf 22 mei.

Op 22 mei moet de melder op de hoogte zijn van de aktename maar ook van eventuele voorwaarden, opgelegd in een meldingsakte. Bij weigering van aktename moet de melder kennis hebben van de beslissing om te voorkomen dat hij ervan uit zou gaan dat er een stilzwijgende aktename is gebeurd en hij mag starten.

Meldingen moeten behandeld worden overeenkomstig het systeem dat geldt op de dag van de indiening. Dus momenteel geldt nog steeds het eerste systeem.
Met de invoering van het nieuwe systeem zullen ook de bepalingen rond de termijn van bekendmaking en de wijzen van bekendmaking van de meldingsakte (aanplakking van een affiche, publicatie op de website, een individuele kennisgeving en een terinzagelegging) aangepast moeten worden.

Lees meer op senTRAL:

Gepubliceerd op 13-08-2019

  206