Omgevingsvergunning: welke vervaltermijnen gelden voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten?

Een omgevingsvergunning is in de meeste gevallen onbeperkt geldig, maar dat geldt alleen als ze tijdig in gebruik genomen wordt én in gebruik blijft. In het Omgevingsdecreet zijn de termijnen voor verval van de omgevingsvergunning opgesomd. Voor ingedeelde inrichtingen zijn deze soepeler dan vroeger.

Verval van de volledige omgevingsvergunning

De volledige omgevingsvergunning vervalt indien volgende termijnen niet worden gerespecteerd:

  • start van de vergunde stedenbouwkundige handelingen: binnen de twee jaar;
  • winddicht zijn van het gebouw: binnen de vijf jaar;
  • start van de exploitatie van ingedeelde inrichtingen: binnen de vijf jaar;
  • start van de kleinhandelsactiviteiten binnen de vijf jaar;
  • wanneer het uitvoeren van de stedenbouwkundige handelingen gedurende meer dan drie opeenvolgende jaren werd onderbroken.

Deze termijnen (op de laatste na) beginnen telkens te lopen na het verlenen van de definitieve vergunning, dus eventueel in beroep. Enkel de termijn voor de start van de stedenbouwkundige handelingen kan worden verlengd met twee jaar als de aanvrager aantoont dat de vertraging optrad om redenen buiten zijn wil. Departement Omgeving haalt als voorbeelden het uitblijven van noodzakelijke overheidssubsidies aan of het faillissement van een aannemer enkele maanden voor het verstrijken van de vervaltermijn.

Wanneer het bouwwerk in fasen wordt uitgevoerd, en dit ook zo werd aangevraagd en vergund, gelden de genoemde termijnen per fase.

De vervaltermijn gelden eventueel voor het niet-afgewerkte deel van het bouwproject. Een gedeelte is afgewerkt als het, na het slopen van de niet-afgewerkte delen, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

De termijn van vijf jaar voor ingebruikname van ingedeelde inrichtingen is een versoepeling. Vóór 2017 moest de termijn voor ingebruikname in de milieuvergunning worden vermeld. Deze kon maximum drie jaar bedragen, maar vaak werden kortere termijnen opgenomen.

Verval van de omgevingsvergunning voor IIOA

De omgevingsvergunning voor IIOA’s vervalt o.a.:

  • als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie (zoals ook vroeger reeds het geval was);
  • als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken. Dit is een versoepeling ten opzichte van de twee jaar van voor 2017.

Het verval geldt niet voor de volledige exploitatie, maar enkel voor de specifieke activiteiten die niet meer werden uitgevoerd. Het deel van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen blijft ook geldig.

Schorsing van de vervaltermijnen

In enkele specifieke gevallen worden de genoemde termijnen geschorst, o.a. als er een beroep tot vernietiging is ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Melding van verval

Het verval van de vergunning moet binnen de twee maanden worden gemeld in het omgevingsloket.

Lees ook op senTRAL: Omgevingsvergunning: wanneer mag je een IIOA met omgevingsvergunning beginnen exploiteren?

Auteur: Jeroen Beghin 

Gepubliceerd op 10-12-2019

  445