Milieu

Onderscheid tussen milieuheffingen op een rij

De voornaamste milieuheffingen waar bedrijven mee te maken hebben, zijn de afvalwaterheffing, de grondwaterheffing, de afvalheffing en in mindere mate de heffing op de captatie van oppervlaktewater. Maar wie moet nu welke heffing betalen?

Afvalwaterheffing

Iedereen die water verbruikt of loost, moet deze heffing betalen. Ongeacht welke activiteiten je uitoefent. Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid water die je verbruikt, de vervuiling aanwezig in het water en waar je het afvalwater in loost (riool of oppervlaktewater).

Grondwaterheffing

Iedereen die grondwater onttrekt, is heffingsplichtig (op enkele vrijstellingen na). De berekening van deze heffing verschilt naargelang het volume dat je oppompt en naargelang het bedoeld is voor drinkwatervoorzieningen of niet.

Afvalheffing

De heffing op afvalstoffen is enkel van toepassing op afvalverwerkingsinrichtingen en bedrijven die afvalstoffen inzamelen, vervoeren of uitvoeren.

Deze heffing wordt berekend op basis van de soort afvalstof en de verwerkingswijze. Bij het storten van afvalstoffen wordt een vast bedrag betaald, tenzij een bepaalde fractie wordt gerecycleerd. Het maximale bedrag voor storten is 75 euro per ton. Voor het verbranden van afvalstoffen is het hoogste bedrag 7 euro per ton. Het storten of verbranden afvalstoffen moet uiteraard in een daartoe vergunde inrichting gebeuren.

Heffing op de captatie van oppervlaktewater

De captatie van oppervlaktewater (bevaarbare waterlopen, havens en kanalen) is belast vanaf een volume van meer dan 500 m³ water.

Je betaalt een vast bedrag per gecapteerde m³. Als je nadien het water (gedeeltelijk) terugstort, kun je een vermindering van de heffing bekomen. De captatie van kleinere hoeveelheden dan 500 m³ is gratis. Dit moet je evenwel melden aan de bevoegde waterwegbeheerder.

Meer informatie op senTRAL:

Milieuheffingen (volledig overzicht van alle heffingen van zowel het Vlaamse gewest als de Federale staat)
Afvalwaterheffing
Grondwaterheffing
Afvalheffing
Heffing op de captatie van oppervlaktewater
 

Gepubliceerd op 08-09-2016

  254