Milieu

Ontwerp: Diversebepalingendecreet Omgeving en Energie

De Vlaamse regering heeft een ontwerp van ‘decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie’ neergelegd bij het Vlaams Parlement. Het decreet wijzigt niet minder dan 27 bestaande wetten en decreten en telt 142 artikels in de ontwerpversie.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

  • het Grondwaterdecreet, met de invoering van de laatste ontbrekende gebiedsfactoren bij grondwaterwinning:
  • het Milieuvergunningsdecreet, o.m.: voor veeteeltbedrijven met een te hoge stikstofdepositie;
  • het Jachtdecreet, met een verruiming van de mogelijkheden tot het bestrijden van wild en een soepeler regime voor het vervoeren van wild;
  • de milieucodex DABM, over de organisatie van openbare onderzoeken op digitale wijze, de project-mer-screeningsnota’s en de toepassing van en controle op de BBT’s;
  • het Natuurdecreet over de historisch permanente graslanden;
  • het DIWB over de prioritaire stoffen op het gebied van waterbeleid;
  • het Bodemdecreet en het verhalen van de kosten voor ambtshalve verrichte bodemonderzoeken;
  • de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) over de organisatie van openbare onderzoeken op digitale wijze en over diverse vervaltermijnen;
  • het nog niet in werking getreden Omgevingsvergunningsdecreet en het Handhavingsdecreet op de omgevingsvergunning, onder meer over het stakingsbevel, over vergunningsaanvragen voor een verandering van inrichting, en over de milieueffecten- en omgevingsveiligheidsrapporten, over het instellen van ene beroep tegen een beslissing, enz.

Zoals het een diversebepalingendecreet betaamt, treden de wijzigingen ook op de meest diverse data in werking: op 1 januari 2015 (!), op 1 januari 2016, 10 dagen na publicatie van de tekst in het Belgisch Staatsblad, op de dag van inwerkingtreding van andere decreten, enzovoort. Varia troef!

Gepubliceerd op 06-10-2015

  356