Milieu

Onwerpwetgeving in aanloop naar omgevingsvergunning

In de aanloop naar de omgevingsvergunning, worden nog snel een aantel wetswijzigingen klaargestoomd. Het omgevingsloket geeft een stand van zaken.

De Vlaamse regering keurde dit ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning voor de eerste keer principieel goed op 23 december 2016. Dit besluit voert zowel een aantal technische rechtzettingen door, als een aantal inhoudelijke wijzigingen.

Lees het ontwerp.

Op 25 november 2016 gebeurde de tweede principiële goedkeuring van de Codextrein. Dit voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving bevat in de artikelen 88 tot 146 bepalingen die het Omgevingsvergunningendecreet wijzigen. De Codextrein ligt nu voor advies bij de Raad van State  om vervolgens voor een derde maal ter goedkeuring aan de Vlaamse regering te worden voorgelegd. Daarna volgt de behandeling door het Vlaams Parlement.

Lees het ontwerp.

Lees de memorie van toelichting.

Gepubliceerd op 09-01-2017

  182