Milieu

Op 7 maart start openbaar onderzoek naar Natura 2000-programma 2016-2020

Het eerste Vlaamse Natura 2000-programma loopt in principe van 2016 tot 2020, maar de ontwerptekst ervan gaat nu pas in openbaar onderzoek. Dat openbaar onderzoek start op 7 maart 2017 en duurt tot 7 mei 2017. Het Natura 2000-programma biedt een overzicht van hoe het Vlaamse gewest de komende jaren de goede instandhouding zal realiseren van alle Europees beschermde soorten en habitats.
107 Europees beschermde soorten en 47 dito habitats
In Vlaanderen komen er 47 habitattypes en 107 soorten voor die bescherming genieten in uitvoering van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. Van Europa moet Vlaanderen ervoor zorgen dat die habitats en soorten zich tegen 2050 in een gunstige staat van instandhouding bevinden. Opdat de lidstaten niet zouden wachten tot 2050, werden alvast tussentijdse doelstellingen opgelegd voor het jaar 2020.
Voor Vlaanderen zijn die tussentijdse doelen:
 • Minstens 16 van de 47 Europees beschermde habitats moeten tegen 2020 in een gunstige staat van instandhouding verkeren, of hun status moet toch minstens verbeterd zijn tegenover 2007.
 • Voor alle habitattypes en soorten samen is in 2020 minstens 70% van de acties operationeel.
 • Bij de soorten die nood hebben aan een uitbreiding van het leefgebied, moet minstens 1/3e van de extra oppervlakte gerealiseerd zijn.
Die doelstellingen worden in het Natura 2000-programma vertaald naar 36 acties. Zoals:
 • “Aanduiden van zones voor de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en instandhoudingsmaatregelen (IHM) buiten de speciale beschermingszones (SBZ) tegen 1 januari 2019 en opmaken programma inzake managementplannen voor deze zones en het statuut van de IHD buiten SBZ” (actie 1).
 • Afbakenen van leefgebieden voor de Europees te beschermen soorten en andere relevante soorten en opmaken van plan van aanpak gebruik van deze afbakeningen tegen medio 2018” (actie 2).
 • “Opmaken van een kader rond het statuut van de zoekzones” (actie 3).
 • “Opmaken van bijkomende S-IHD-besluiten voor SBZ-V” (actie 5). Er zijn immers 5 vogelrichtlijngebieden (SBZ-V) waarvoor er nog geen instandhoudingsbesluit werd afgekondigd.
 • “Opmaken van 4 soortenbeschermingsprogramma’s (SBP’s) per jaar en implementeren van deze SBP’s” (actie 6). Hiervoor werd een prioriteringslijst opgemaakt. Voor dit jaar staan de grauwe klauwier, de hazelmuis en de vroedmeesterpad nog op de to-do-lijst.
 • “Opstellen en actualiseren van uniforme set referentiewaarden voor abiotiek en biotiek tegen einde 2017” (actie 7).
 • “Update managementplannen Natura 2000” voor de speciale beschermingszones (actie 22).
 • “Verder uitwerken van het instrument passende beoordeling” (actie 24).
 • “Onderzoek naar noodzaak van programmatorische aanpakken relevante milieudrukken” (actie 26), voor andere deelgebieden dan de stikstofdeposities.
 • En last but not least: “In beeld brengen en ontwikkelen van innovatieve financieringstechnieken” (actie 11).
De realisatie van elke actie wordt toegewezen aan één of meer ‘trekkers’: het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de terreinbeherende verenigingen, de gebruikers van de terreinen, de provincies en gemeenten, de Vlaamse Milieumaatschappij, de landbouwsector,…
Openbaar onderzoek
De ontwerptekst van het Natura 2000-programma (53 blz.) met bijlagen (123 blz.) staat online op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos, www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek. U kunt de tekst ook raadplegen bij de gemeente.
Bezwaren en opmerkingen kunt u digitaal of per brief indienen. Dat laatste moet dan wel aangetekend gebeuren of door afgifte tegen ontvangstbewijs. Alle opmerkingen moeten ten laatste op 7 mei 2017 binnen zijn.
Verdere verloop
Het ANB zal de opmerkingen die ontvankelijk zijn, bundelen en overmaken aan een Gewestelijke Overleg Instantie, met voorstel tot aanpassing van de ontwerptekst indien het ANB dat nodig vindt. Met die informatie stelt de Gewestelijke Overleg Instantie (GOI) een advies op en bezorgt zij dat aan de Vlaamse regering. De regering beslist uiteindelijk of de ontwerptekst al dan niet wordt aangepast.
De definitief aangenomen tekst zal bij uittreksel bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad.
Maar dat zal dus nog enige maanden duren…
De integrale tekst van het Natura 2000-programma en het document met de overwegingen over de opmerkingen zullen ook online gepubliceerd worden op www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek.
Van toepassing:
 • Vlaams gewest.
 • Openbaar onderzoek: 7 maart 2017 t.e.m. 7 mei 2017.

Gepubliceerd op 07-03-2017

  231