Openbare consultatie: nieuw monitoringprogramma voor de Noordzee

 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert van 15 april tot en met 15 juni 2020 een openbare raadpleging over het ontwerp van de actualisering van het monitoringprogramma voor de Belgische mariene wateren.

Dit programma is een onderdeel van de Belgische Mariene Strategie en dient om de milieutoestand van onze Noordzee te evalueren. Elementen die gemonitord worden zijn biodiversiteit (bijvoorbeeld de bijvangst van bruinvissen), de integriteit van de zeebodem, niet-inheemse soorten, eutrofiëring (vermesting) en verontreiniging.

Dit kadert in de Belgische omzetting van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, die elke Europese lidstaat verplicht om een mariene strategie op te stellen voor de bescherming, het behoud en het herstel van het mariene milieu. Een eerste versie van het Belgische monitoringprogramma werd in 2014 ontwikkeld en aan de Europese Commissie gerapporteerd. In 2020 moet dit programma worden herzien en verbeterd. Het Verdrag van Aarhus verplicht de lidstaten dan weer om hierover een openbare consultatie te organiseren.  

U vindt de consultatie en de nodige documentatie hier.

Auteur: Joris De Vroey

Gepubliceerd op 17-04-2020

  22