Milieu

OVAM en Antwerpen delen expertise voor duurzame projecten

De stad Antwerpen ondertekende een samenwerkingsverband met de OVAM. Ze gaan samenwerken in diverse projecten voor bodembeleid, circulaire economie en klimaatneutrale beleidskeuzes.

Complexe milieuvraagstukken overstijgen vaak het lokale beleid van steden en gemeenten, terwijl ze evengoed een lokale oplossing nodig hebben. Deze overeenkomst van de OVAM met de stad Antwerpen is een eerste aanzet om die uitdaging aan te pakken.

De Antwerpse schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud ziet in de overeenkomt een engagement om een aantal projecten effectief te realiseren binnen een gestelde timing en de voorziene en afgesproken budgetten. “Geen gebakken lucht, maar een effectieve realiteit. Naast projecten rond afvalophaling en bodemsanering zijn er in deze samenwerkingsovereenkomst ook projecten opgenomen die ons meer moeten leren over een circulaire stad en cradle-to-cradle producten.”

Antwerpen -OVAMConcreet heeft de overeenkomst betrekking op

- afvalbrengsystemen (foto)

- circulaire mode in het project ‘Fashion Flows’

- het vervolledigen van de gemeentelijke inventaris van risicogronden

- het uitwisselen van expertise over afval-, materialen- en bodembeleid op internationaal niveau

- een proefproject rond de aanpak van asbesthoudende isolatieleidingen

- een klimaatneutraal Antwerpen in 2050

Risicogronden

Tegen 2017 wil de OVAM een zicht hebben op alle potentieel vervuilde percelen in Vlaanderen. Het samenwerkingsverband beoogt een volledige gemeentelijke inventaris van de Antwerpse risicogronden en een vlotte uitwisseling van gegevens met de OVAM. Zo worden niet alleen alle risicogronden in kaart gebracht, maar kunnen meteen brownfields en stadskankers worden opgespoord en kan er snel werk gemaakt worden van de herontwikkeling.

Afvalbrengsystemen

Er wordt een leertraject opgestart over hoe afval optimaal kan worden ingezameld in een grote stad. Een belangrijke piste is daarbij het afvalbrengsysteem, waarbij burgers hun afval naar een afvalcontainer (of sorteerstraat) in hun buurt brengen. Dat heeft het voordeel dat burgers hun selectief ingezameld afval kunnen wegbrengen wanneer het hen past.

‘Fashion Flows’

Dit is een innovatieproject van Stadslab2050, het stedelijk platform dat de omslag naar een duurzaam Antwerpen wil versnellen. Het wil ‘circulaire mode’ op gang trekken vanuit Antwerpen, de modestad van Vlaanderen. De OVAM draagt bij met een projectsubsidie en deelt haar ervaring met ecodesign, textielrecyclage, de kringwinkelsector en duurzaam materialengebruik in het algemeen.

Proefproject asbesthoudende isolatieleidingen

In 2014 gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan het asbestafbouwbeleid onder coördinatie van de OVAM. Samen met Antwerpen werkt de OVAM een aanpak uit voor de verwijdering van asbesthoudende isolatieleidingen in Antwerpen.

Internationale uitwisseling

De OVAM en Antwerpen gaan hun expertise op het vlak van afval-, materialen- en bodembeleid op internationaal niveau uitwisselen. Buitenlandse delegaties zijn in de stad te gast en beleidsmedewerkers van de stad nemen deel aan buitenlandse missies. De stad heeft in de loop der jaren ruime ervaring opgebouwd met het ophalen en het verwerken van huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafva, en wil die knowhow graag delen met andere steden in Vlaanderen en met de rest van de wereld. Ook dat gebeurt via het samenwerkingsakkoord met de OVAM.

Antwerpen klimaatneutraal  in 2050

Antwerpen wil tegn 2050 klimaatneutraal zijn. Daarvoor is een strategisch energiebeleid één van de speerpunten. De OVAM gaat helpen om het energiepotentieel van lokaal te winnen biomassa realistisch in te schatten.

Win/win

De samenwerking zorgt voor een win-winsituatie: de OVAM realiseert haar beleid, de stad vindt een passende oplossing voor lokale problemen. ER worden dan ook concrete voorstellen naar voor geschoven. Beide partners zoeken daarbij naar de meerwaarde die circulaire economie kan betekenen voor de Antwerpse samenleving en ze kunnen een beroep doen op elkaars kennis en expertise.

 

De OVAM heeft de integrale overeenkomst op haar website gepubliceerd.  

Gepubliceerd op 21-01-2016

  270