Milieu

Overschot groenestroomcertificaten krimpt

VREG heeft het Certificatenmarktrapport 2016 gepubliceerd, dat tegengestelde tendensen op de Vlaamse certificatenmarkten laat zien. Voor het eerst daalt het overschot van groenestroomcertificaten. Maar het teveel aan warmte-krachtcertificaten blijft toenemen. In beide markten is het belang van de door de netbeheerders aan minimumsteun opgekochte certificaten nog groter geworden.

Het jaarlijkse ‘Certificatenmarktrapport’ brengt informatie samen over de stand van zaken van de markten voor groenestroom- en warmte-krachtcertificaten. Het rapport is een aanvulling van het gepubliceerde Marktrapport 2016 over de elektriciteits- en aardgasmarkten en het Brandstofmixrapport.

In de certificatenmarkten in Vlaanderen hebben zich de afgelopen jaren overschotten opgebouwd. Bij de groenestroomcertificaten (GSC) is daar in 2016 een kentering gekomen, onder invloed van de indiening van certificaten in portefeuille van de distributienetbeheerders in het kader van de ‘DAEB’-regeling (Diensten van Algemeen Economisch Belang) en de verhoogde quotumplicht.

De overschotten na inlevering van de certificatenverplichtingen komen zo op 113% (tegenover 204% in 2015) van het volume van de verplichting GSC. Voor groenestroomcertificaten blijkt de aanpak van de overheid vruchten af te werpen, stelt VREG vast: het overschot is nog altijd een realiteit maar kon in de loop van 2016 sterk afgebouwd worden.

In de markt van de warmte-krachtcertificaten (WKC) bleef het certificatenoverschot verder toenemen door de gedaalde quotumplicht (in absoluut aantal, niet in %). Het overschot bedroeg na de quotuminlevering van 31 maart 2017 zelfs 467% van de quotumplicht (tegenover 354% in 2015). Door de gedaalde certificatenverplichting door de decreetwijzigingen is de toename van het marktoverschot zelfs nog versneld.

Overschotten blijven wegen

Die overschotten op de certificatenmarkten blijven een bedreiging vormen omdat ze de werking van de certificatenmarkt hinderen, en kosten en risico’s verschuiven. Het belang van de door de netbeheerders aan minimumsteun opgekochte certificaten is in beide markten nog groter geworden. Zo wegen ze ook op de distributienettarieven.

Lagere transactieprijs

Zowel voor GSC als voor WKC was de gemiddelde transactieprijs in de recentste handelsperiode (april 2016-maart 2017) opnieuw lager dan in de handelsperiode april 2015-maart 2016:

  • GSC: 88,46 euro (tegenover 90,40 euro)
  • WKC: 19,39 euro (tegenover 20,03 euro)

Zowel bij GSC als bij WKC is de gemiddelde transactieprijs bij intragroepstransacties hoger dan bij andere bilaterale transacties en ligt de verkoopsprijs in de veilingen van de netbeheerders lager.

GSC-marktenrapport -VREG-12072017

De transactieprijzen voor GSC: voor het eerst sinds productiejaar 2009 werden er minder certificaten uitgereikt dan er ingeleverd moesten worden.

Groeiend belang van de netbeheerders in de certificatenmarkt

De certificaten die door de netbeheerders aan minimumsteun worden opgekocht zijn in beide markten nog belangrijker geworden. Dat wijst op het feit dat het voor veel producenten onmogelijk blijft om hun certificaten te verkopen op de markt aan een voor hen aanvaardbare prijs, legt de VREG uit. De netbeheerders hebben zo meer dan de helft van het aanbod aan steuncertificaten in handen, en dat is nefast voor de concentratiegraden in beide markten aan de verkoopzijde. Door het onevenwicht tussen vraag en aanbod ondervinden de netbeheerders moeilijkheden om hun voorraden te verkopen. Het grootste deel van de certificatenoverschotten bevindt zich dan ook in de portefeuilles van de netbeheerders, zowel bij GSC als bij WKC. Het aandeel van het aantal uitgereikte certificaten dat wordt aangeboden aan de netbeheerders bedraagt ondertussen 53% voor GSC en zelfs 102% voor WKC.

De daling van de inleveringsplicht voor WKC door de verhoging van de vrijstellingen heeft de situatie op de WKC-markt verder doen achteruitgaan. Er blijft duidelijk nood aan structurele ingrepen om het evenwicht te herstellen op deze markt, concludeert de VREG.

Eerste kentering voor groenestroomcertificaten

De structurele ingrepen om het evenwicht te herstellen op de GSC-markt werpen daarentegen vruchten af, stelt VREG vast. Op 22 juni l.l. heeft het Grondwettelijk Hof de verhoogde ‘Bijdrage Energiefonds’ vernietigd. “Het is nu uitkijken naar een vernieuwde aanpak vanuit het beleid,” concludeert de Vlaamse regulator.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein liet eerder al verstaan dat hij er voorstander van is om de quota vanaf nu strikt op te volgen en jaarlijks vast te leggen.

Werken via een quotumaanpassing is eerlijk en transparant, want dit wordt doorgerekend volgens verbruik en staat apart op de factuur, zegt VREG. Door de rechtstreekse koppeling met verbruik, spoort dit systeem ook iedereen aan om zo weinig mogelijk energie te verbruiken of zelf hernieuwbare energie te produceren. “Voor enkele zeer energie-intensieve bedrijven zullen we wel moeten bekijken hoe ze concurrentieel kunnen blijven met bedrijven in onze buurlanden,” nuanceert Tommelein, want “…dat staat zo in het regeerakkoord.”

U kunt het rapport hier downloaden.

 

Bron: VREG

Gepubliceerd op 14-07-2017

  295