Overzicht van de wettelijke maatregelen tegen Covid-19 (update 3 april, 12u)

De voorbije weken hebben de Europese, nationale en deelstaatoverheden heel wat maatregelen genomen tegen het Covid-19-virus. Die maatregelen hebben echter uiteenlopende data van inwerkingtreding en worden ook op verschillende data buiten werking gesteld. Om het noorden niet te verliezen, vindt u hierna een overzicht van alle anti-Covid-19-maatregelen die tot nu gepubliceerd werden in het Europees Publicatieblad en het Belgisch Staatsblad, mét een beknopte beschrijving van de aard van de maatregelen, hun looptijd en een rechtstreekse link naar de wettekst.

Recente wijzigingen worden aangegeven in het groen.
Wettelijke akten die niet meer van toepassing zijn worden weergegeven in het grijs.
 

Europese Unie

Overheidsopdrachten.Mededeling van de Commissie Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende het gebruik van het kader voor overheidsopdrachten in de door de Covid‐19-crisis veroorzaakte noodsituatie, Pb. C108I, 01/04/2020.Wetgeving op senTRAL
Financiële steun via EFRO, Cohesiefonds en ESF.
 • Vanaf 1 april 2020.
Verordening (EU) 2020/460 van het Europees Parlement en de Raad van 30 maart 2020 tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 508/2014 wat betreft specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak (Investeringsinitiatief Coronavirusrespons), Pb. L99, 31/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Zie persbericht van de Europese Commissie.
 
Luchtvaartsector. Geen rechten voor niet-benutte slots wegens Covid-19.
 • Van 1 maart 2020.
 • T.e.m. 24 oktober 2020.
Verordening (EU) 2020/459 van het Europees Parlement en de Raad van 30 maart 2020 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad betreffende de toewijzing van slots op communautaire luchthavens, Pb. L99, 31/03/2020.Zie ook persbericht van de Europese Commissie.
Versoepeling van de controles op levensmiddelen, dierenvoeding, planten en gewasbeschermingsmiddelen wegens tekort aan personeel. Tijdelijke maatregelen.
 • Vanaf 1 april 2020.
 • T.e.m. 1 juni 2020.
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 van de Commissie van 30 maart 2020 betreffende tijdelijke maatregelen ter beperking van risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn tijdens bepaalde ernstige storingen van de controlesystemen van de lidstaten als gevolg van de coronavirusziekte (COVID-19), Pb. L94, 31/03/2020.Wetgeving op senTRAL
In- en doorreisbeperkingen tegenover vrij verkeer van werknemers. Situatie van grensarbeiders, gedetacheerde werknemers en seizoenarbeiders.
 • Zie ook Richtsnoeren, Pb. C961, 24/03/2020.
Mededeling van de Commissie Richtsnoeren betreffende de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers tijdens de uitbraak van COVID-19, Pb. C102I, 30/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: 'Vrij verkeer van werknemers' blijft gelden voor werknemers in cruciale beroepen en seizoenarbeiders.'

Kort bericht:
Covid-19 : Europese Commissie lijst 'cruciale beroepen' op.
Tijdelijke reisbeperkingen voor derdelanders. Facilitering van doorreismogelijkheden voor gestrande EU-burgers. Minimale dienstverlening op consulaten. Overschrijding van toegelaten residuur bij visumplicht.
 • Zie ook Richtsnoeren, Pb. C96I, 24/03/2020.
Mededeling van de Commissie - COVID-19 - Leidraad voor de uitvoering van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU, het faciliteren van doorreisregelingen voor de repatriëring van EU-burgers, en de gevolgen voor het visumbeleid, Pb. C102I, 30/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Europa verduidelijkt regels voor inreizen van essentiële arbeidskrachten en terugkerende EU-burgers.
De ECB beveelt de banken aan om hun kapitaal aan te wenden voor het ondersteunen van de economie en om geen prioriteit te geven aan het uitkeren van dividenden.Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 27 maart 2020 betreffende dividenduitkeringen tijdens de COVID-19 pandemie en tot intrekking van Aanbeveling ECB/2020/1, Pb. C102I, 30/03/2020.Wetgeving op senTRAL
Mogelijkheid voor publieke verzekeraars om kortlopende exportkredietverzekeringen te  verstrekken voor export naar een lijst van landen met tijdelijk onverhandelbare risico’s,
zoals België.
 • Vanaf 27 maart 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
Mededeling van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij de mededeling van de Commissie aan de lidstaten inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering, Pb. C101I, 28/03/2020.Wetgeving op senTRAL
Beperkingen op het luchtverkeer zijn tijdelijk toegelaten,
maar de lidstaten móeten toestemming verlenen voor vluchten met systeemkritieke goederen
(zoals geneesmiddelen, PBM en testapparatuur),
vluchten voor het vervoer van bijstand in het kader van het Uniemechanisme voor civiele bescherming, overheidsvluchten en vluchten voor bijzondere activiteiten, zoals medische vluchten.
Mededeling van de Commissie Richtsnoeren van de Europese Commissie: Luchtvrachtactiviteiten faciliteren tijdens de uitbraak van COVID-19, Pb. C100I, 27/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Europa wil dat lidstaten vrachtvluchten garanderen en doet aanbevelingen.
Europa legt een resEU-reserve aan om te kunnen reageren op weinig waarschijnlijke
risico’s met ernstige gevolgen, zoals epidemieën.
 • Vanaf 19 maart 2020.
 • Zie ook Uitvoeringsbesluit 2020/414, Pb. L82l, 19/03/2020.
Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/452 van de Commissie van 26 maart 2020 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/570 betreffende de capaciteit die wordt opgezet om te reageren op weinig waarschijnlijke risico’s met ernstige gevolgen, Pb. L94I, 27/03/2020.Wetgeving op senTRAL
De Commissie vraagt om de screening van buitenlandse investeringen vervroegd toe te
passen om een uitverkoop van Europese bedrijven n.a.v. corona te vermijden.
 • Vanaf 26 maart 2020.
Mededeling van de Commissie Richtsnoeren voor de lidstaten betreffende buitenlandse directe investeringen en vrij verkeer van kapitaal uit derde landen en de bescherming van de strategische activa van Europa, in afwachting van de toepassing van Verordening (EU) 2019/452 (“Verordening screening BDI”), Pb. C99I, 26/03/2020.Wetgeving op senTRAL
De ECB trekt extra geld uit voor de financiële markten en bedrijven.
 • Vanaf 25 maart 2020.
Besluit (EU) 2020/440 van de Europese Centrale Bank van 24 maart 2020 betreffende een tijdelijk pandemie-noodaankoopprogramma, Pb. L91, 25/03/2020.

Besluit (EU) 2020/441 van de Europese Centrale Bank van 24 maart 2020 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/948 betreffende de tenuitvoerlegging van het aankoopprogramma bedrijfssector, Pb. L91, 25/03/2020.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Voorschriften voor gezondheidschecks op werknemers uit de vervoerssector bij het
oversteken van de grens.
 • Zie ook Richtsnoeren, Pb. C861, 16/03/2020.
 • Zie ook Mededeling, Pb. C102I, 30/03/2020.
Mededeling van de Commissie over de toepassing van green lanes in het kader van de richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen om de gezondheid te beschermen en de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten te verzekeren, Pb. C96I, 24/03/2020.Wetgeving op senTRAL
De Raad stapt over op schriftelijke besluitvorming wegens in- en uitreisverboden in de
meeste EU-lidstaten.
 • Vanaf 23 maart 2020.
 • T.e.m. 22 april 2020.
Besluit (EU) 2020/430 van de Raad van 23 maart 2020 betreffende een tijdelijke afwijking van het reglement van orde van de Raad in het licht van de door de COVID‐19-pandemie in de Unie veroorzaakte reisproblemen, Pb. L88I, 24/03/2020.Wetgeving op senTRAL


Zie ook persbericht van de Europese Commissie
Steunmaatregelen "om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen" zijn verenigbaar met de interne markt.
 • Vanaf 19 maart 2020.
 • T.e.m. 31 december 2020.
Mededeling van de Commissie Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, Pb. C91I, 20/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Aanleggen van medische voorraden tegen ebola- en Covid-19-virus i.k.v. rescEU – de
Europese pool voor de civiele bescherming.

 • Vanaf 8 april 2020.
 • Zie ook UItvoeringsbesluit 2020/452, Pb. L94I, 27/03/2020.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/414 van de Commissie van 19 maart 2020 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/570 betreffende rescEU-capaciteit in de vorm van medische voorraden, Pb. L82I, 19/03/2020.

Wetgeving op senTRAL

 

Uitgebreide richtsnoeren voor passagiers die per vliegtuig, trein, bus, touringcar of schip
reizen en waarvan de reis geannuleerd werd of vertraging opliep
.

 • Vanaf 18 maart 2020.

Mededeling van de Commissie Interpretatieve richtsnoeren betreffende de EU-verordeningen inzake passagiersrechten in de context van de ontwikkeling van COVID-19, Pb. C89I, 18/03/2020.

Versoepeling van de conformiteits- en markttoezichtprocedures voor bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en medische hulpmiddelen.

 • Vanaf 16 maart 2020.

Aanbeveling (EU) 2020/403 van de Commissie van 13 maart 2020 betreffende conformiteitsbeoordelings- en markttoezichtsprocedures in het kader van de Covid-19-dreiging, Pb. L79I, 16/03/2020.

 

Rectificatie, Pb. L84, 20/03/2020.

Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen.

 • Vanaf 16 maart 2020.
 • Zie ook mededeling van de Commissie, Pb. C96I, 24/03/2020.

Covid-19 – Richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen tot bescherming van de gezondheid en tot waarborging van de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten, Pb. C86I, 16/03/2020.

Voorlopig geen Europese controles ter plaatse meer bij importeurs, exporteurs, handelaars,.... Alternatieve procedure.

 • Vanaf 16 maart 2020.

Mededeling over de gevolgen van de uitbraak van Covid 19 voor antidumping- en antisubsidieonderzoeken, Pb. C86, 16/03/2020.

Restricties op uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (vergunningsplicht).
Deze restricties gelden niet voor de EVA-landen.

 • Vanaf 15 maart 2020.
 • T.e.m. 26 april 2020.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning, Pb. L77I, 15/03/2020.

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/426 van de Commissie van 19 maart 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 (...), Pb. L84I, 20/03/2020.

 

Richtsnoeren voor de lidstaten m.b.t. Uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 (...), Pb. C91I, 20/03/2020.

Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Wetgeving op senTRAL

 
Federaal

Elektronische stemming (ook in commissies) en elektronisch quorum.
 • Vanaf 26 maart 2020.
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Wijzigingen, BS 02/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Recht op werkloosheid zonder wachtttijd. Afwijkende dagbedragen.
 • Vanaf 1 februari 2020.
 • T.e.m. 30 juni 2020.
 • Met uitzonderingen.
Koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit, BS 02/04/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Task Force GPI.Ministeriële omzendbrief GPI 94 van 30 maart 2020 betreffende de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19, BS 01/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Farme-industrie. Stopzetting van de kalenders.
 • Vanaf 13 maart 2020.
Koninklijk besluit van 27 maart 2020 tot stopzetting van de kalenders die de termijnen bepalen voor de uitvoering van de procedures tot wijziging van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en van de lijst van de vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen ten gevolge van de pandemie COVID-19, BS 31/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
De federale overheid stelt zich borg voor 'bepaalde' kredieten. Voor welke kredieten wordt nog bepaald in uitvoerings-KB.
 • Vanaf 1 april 2020.
Wet van 27 maart 2020 tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, BS 31/03/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: staatswaarborg van 50 miljard euro voor kredieten aan bedrijven, zelfstandigen en non-profitorganisaties.
Restricties op persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Aanvulling met definitie van 'onderneming'.
 • Vanaf 30 maart 2020.
 • T.e.m. 22 juni 2020.
 • Zie ook MB van 23/03/2020, BS 23/03/2020.
Ministerieel besluit van 27 maart 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 30/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Ook FFP-mondmaskers en alcoholgels voor politie en civiele bescherming.
Toekenning van bijzondere machten aan de federale regering.
 • Vanaf 30 maart 2020.
 • Bekrachtiging door wetgever vereist voor 30 maart 2021.
Wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I), BS 30/03/2020, Ed. 2.

Wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), BS 30/03/2020, Ed. 2.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL 

Kort bericht:
Covid-19: Regering Wilmès-II krijgt bijzondere machten.
Afschaffing van maatregelen tegen vogelgriep in pluimveebedrijven, maar invoering van ontsmettings- en andere maatregelen omwille van corona.
 • Vanaf 30 maart 2020.
Ministerieel besluit van 25 maart 2020 tot wijziging het ministerieel besluit van 6 juni 2019 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het influenzavirus type H3 tegen te gaan, BS 30/03/2020, Ed. 1Wetgeving op senTRAL
Politiepersoneel mag jaarlijkse vakantiedagen overdragen.
 • Onmiddellijk. Voor resterende vakantiedagen van 2019 en voor vakantie 2020.
Omzendbrief GPI 93 van 20 maart 2020 betreffende de overdracht van verloven van 2019, BS 26/03/2020.Wetgeving op senTRAL
Minister van Volksgezondheid mag de export van anti-coronageneesmiddelen
of -grondstoffen beperken, de aflevering van geneesmiddelen aan patiënten beperken in de apotheken, enz.
 • Vanaf 25 maart 2020.
 • T.e.m. 31 maart 2021, ten laatste.
Koninklijk besluit van 24 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, BS 25/03/2020.Wetgeving op senTRAL
Ook verplichte sluiting voor kappers.
 • Vanaf 24 maart 2020.
 • T.e.m. 5 april 2020.
 • Zie ook MB van 23 maart 2020, BS 23/03/2020.
Ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Financiële hulp voor zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten.
 • Vanaf 1 maart 2020.
 • T.e.m. 30 april 2020.
Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 24/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Verdaging van de rechtszittingen van 24 maart en 22 april voor onbepaalde tijd.
Er worden geen nieuwe zittingen ingepland. Schorsing van termijnen.
 • Van 18 maart 2020.
 • T.e.m. 5 april 2020.
 
Bericht, BS 23/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:

Terechtzittingen Grondwettelijk Hof voor onbepaalde tijd opgeschort
Herhaling van de lijst met dringende maatregelen.
Nieuwe lijst van essentiële diensten.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 5 april 2020.
 • Opheffing van MB van 18/03/2020.
 
Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bl. 17603, BS 23/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: Nieuwe lijst met essentiële bedrijven
Restricties op persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen.
 • Vanaf 23 maart 2020.
 • T.e.m. 22 juni 2020.
 • Zie ook MB van 27 maart 2020.
 
Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 23/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Vergoedingsregime voor telefonische triage van Covid-19-patiënten.

 • Vanaf 14 maart 2020.
 • Tot datum bepaald door minister van Sociale Zaken.

Koninklijk besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van verschillende uitzonderlijke maatregelen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met het oog op de zorgopvang van patiënten in de context van de COVID-19 pandemie met het SARS-CoV-2 virus, BS 23/03/2020, Ed. 1.

Tegoedbon gedekt door verzekeraar bij afgelasting van pakketreis.

 • Vanaf 20 maart 2020.
 • T.e.m. 19 juni 2020.

Ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Terugbetaling van het toegangsticket of tegoedbon bij afgelasting van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve of recreatieve aard.

 • Vanaf 20 maart 2020.
 • T.e.m. 19 juni 2020.

Ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Soepeler regime voor het op de markt brengen van handalcoholgels met minstens 70% alcohol.

 • Vanaf 20 maart 2020.

Koninklijk besluit van 18 maart 2020 betreffende het bereiden en het op de markt brengen van handalcoholgels voor menselijke hygiëne in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Covid-19, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Afstandsregel (ook bij openbaar vervoer).

Sluiting van winkels en handelszaken (uitz. voedingswinkels, dierenvoedingszaken, apotheken, krantenwinkels, tankstations en levering brandstoffen, kappers).

Restricties in kapperszaken en warenhuizen.

Voedingswinkels mogen open zijn tussen 7u en 22 u.

Nachtwinkels moeten sluiten om 22u.

Verbod op markten (uitz. voedingskramen in gebieden zonder commerciële infrastructuur).

Verbod op kortingsacties en solden.

Sluiting van inrichtingen in culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector (uitz. hotels, levering aan huis + afhalen).

Verbod op culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve activiteiten.

Verbod op terrasmeubilair bij horeca.

Verplicht telethuiswerk bij niet-essentiële bedrijven. Afstandsregel voor functies waar dat niet mogelijk is.

Indien mogelijk telethuiswerk bij essentiële bedrijven. Afstandsregel voor functies waar dat niet mogelijk is (+ lijst van essentiële bedrijven).

Verbod op samenscholingen (uitz. in intieme of familiale kring, begrafenisceremonies, buitenwandeling of fysieke activiteiten gezinsleden + ev. 1 andere persoon).

Verbod op activiteiten van erediensten.

Verbod op schooluitstappen en activiteiten van jeugdbewegingen.

Schorsing van de lessen in kleuter-, lager en secundair onderwijs.

Afstandsonderwijs aan hogescholen en universiteiten.

Verbod op niet-essentiële reizen.

‘Blijf-in-uw-kot’-plicht (uitz. voor toegelaten plaatsen en activiteiten, bankautomaat, postkantoor, medische zorg, bijstand, professionele verplaatsingen).

Afwijkingen op arbeids- en rusttijdregeling voor politie.

Sancties.

Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

 

Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Telewerk in alle niet-essentiële bedrijven en lijst met essentiële bedrijven.

Verbod op snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS.

 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 17 september 2020.

Koninklijk besluit van 17 maart 2020 tot instelling van een verbod op de terbeschikkingstelling, de ingebruikname en het gebruik van snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS, BS 18/03/2020, Ed. 3.

Afkondiging federale fase van nationaal noodplan.

 • Vanaf 13 maart 2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19, BS 13/03/2020, Ed. 2.

 

Sluiting van winkelcentra, niet-voedingswinkels en handelszaken op zaterdag en zondag (uitz. apotheken).

Verbod op culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve activiteiten (uitz. in intieme of familiale kring, begrafenisceremonie).

Sluiting van inrichtingen uit culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve of horecasector (uitz. hotels, levering aan huis + afhalen).

Verbod op schooluitstappen en activiteiten van jeugdbewegingen.

Verbod op activiteiten van erediensten.

Schorsing van de lessen in kleuter-, lager en secundair onderwijs.

 • Vanaf 13 maart 2020.
 • Te.m. 17 maart 2020.
 • Opgeheven door MB van 18/03/2020, BS 18/03/2020.

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 13/03/2020, Ed. 2.

Erratum, BS 14/03/2020, Ed. 1.

 

Bijkomende richtlijnen voor federale personeelsleden die zich ziek voelen of in contact kwamen met zieke personen.

 • Vanaf 13 maart 2020.
 

Omzendbrief nr. 681 – Bijkomende richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een coronaviruspandemie (COVID-19) voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, BS 13/03/2020, Ed. 2.

 

Richtlijnen voor federale personeelsleden die zich ziek voelen of in contact kwamen met zieke personen.

 • Vanaf 3 maart 2020.
Omzendbrief nr. 680 van 1 maart 2020, BS 03/03/2020, Ed. 1.
 
 
Vlaanderen

Verlenging van de termijnen in materialendecreet en vlarema, in het bodemdecreet en Vlarebo, en in het besluit op de dierlijke bijproducten.
 • Vanaf 27 maart 2020.
 • Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving, BS 01/04/2020.Wetgeving op senTRAL
Wijziging van de proceduretermijnen voor Raadvoor Vergunningsbetwistingen (RvVb) en Handhavingscollege (HHC).
 • Vanaf 27 maart 2020.
 • Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege, BS 01/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
COVID-19 verlengt proceduretermijnen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege
Wijziging van de procduretermijnen inzake ruimtelijke planning, milieu-effectrapportage en leegstaande bedrijfsruimten.
 • Vanaf 27 maart 2020.
 • Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, BS 01/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Termijnen, openbare raadplegingen en adviezen over programma’s, plannen, projecten en leegstandsheffingen in tijden van corona.
Vlaamse Ondersteuningspremie voor zelfstandigen, aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden, transitiepremie voor werkzoekenden en arbeidskaarten.
 • Vanaf 27 maart 2020.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot wijziging van diverse bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid, BS 01/04/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Scheepvaart. Instructies voor medewerkers van de Nederlandse en Vlaamse loodsdienst.
 • Vanaf 28 maart 2020, om 0.00u.
 • Vervangt de Gezamenlijke Bekendmaking nr. 02/2020, BS 23/03/2020.
Gezamenlijke Bekendmaking nr. 03-2020. van 27 maart 2020 - Bijkomende maatregelen tegen verspreiding coronavirus, BS 31/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Landbouw. Uitstel voor indiening verzamelaanvraag tot 15 mei 2020.Ministerieel besluit van 26 maart 2020 tot wijziging van artikel 1 en 7 van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, BS 31/03/2020, Ed. 2Wetgeving op senTRAL
Uitzonderlijke IBO-premie bij stopzetting van IBO-overeenkomst door corona.
 • Vanaf 13 maart 2020.
 • T.e.m. 23 april 2020.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, BS 31/03/2020, Ed. 2Wetgeving op senTRAL
Opschorting van uithuiszettingen. Mogelijkheid tot verlenging van de huurovereenkomst wegens buitengewone omstandigheden. Steun voor OCMW’s.
 • Vanaf 31 maart 2020.
 • Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 31/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Afwijkingen op de begrafenisvoorschriften.
 • Vanaf 1 april 2020.
 • Gedurende de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, BS 31/03/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Gezinnen hoeven niet te betalen wanneer hun kinderen niet naar de opvang komen. Financiële ondersteuning voor de organisatoren en medewerkers.
 • Vanaf 14 maart 2020.
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, BS 31/03/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19: compensatiemaatregelen voor gezinnen, organisatoren en medewerkers kinderopvang.
Uitstel voor rijopleiding en rijexamens, beperking (niet: schorsing) van technische keuringen van voertuigen, verlenging van termijnen voor de ondernemers in het goederen- en personenvervoer en het vervoer per taxi.
 • Vanaf 13 maart 2020.
 • Zie ook BVR van 13/03/2020, BS 18/03/2020.
Ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 30/03/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Verlenging van de beslissings- en beroepstermijnen.
 • Vanaf 24 maart 2020.
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, BS 30/03/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Omgevingsvergunning: verlenging met 30 of 60 dagen voor vergunningsbeslissing, indienen van beroep en beslissing over beroep.
 
Forfaitaire subsidie van 2.000 of 4.000 euro aan ondernemingen die gesloten zijn omwille van corona. Bijkomende sluitingspremie vanaf 6 april.
 • Vanaf 14 maart 2020.
 • T.e.m. 12 juni 2020.
 • Opheffing van het MB van 15/03/2020, BS 20/03/2020.
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 30/03/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Coronahinderpremie en bijkomende sluitingspremie voor ondernemingen en zelfstandigen: Vlaanderen verduidelijkt toekenningsregels.
Kort bericht:
Omgevingsvergunning: Alle openbare onderzoeken worden geschorst.
Gelijkstelling van arbeidszorgactiviteiten met arbeidsmatige activiteiten
 • Vanaf 20 maart 2020.
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie en van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 30/03/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Afwijkingen op procedures en verplichtingen voor toeristische logies                                          
 • Vanaf 20/03/2020.
 • T.e.m. 17/07/2020.
Zie ook decreet van 20/03/2020, BS 24/03/2020 en BVR van 20/03/2020.                                            
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 houdende toepassing van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen" en hun uitvoeringsbesluiten, BS 25/03/2020.Wetgeving op senTRAL
Afwijkingen op vergunningsregels op het vlak van ruimtelijke ordening en milieubeleid voor ziekenhuizen, farma-industrie en laboratoria.
 • Vanaf 20/03/2020.
 • T.e.m. 17/07/2020.
Zie ook decreet van 20/03/2020, BS 24/03/2020 en BVR van 20/03/2020, BS 25/03/2020.
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 25/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Omgevingsvergunning: civiele noodsituatie duurt van 20 maart tot 17 juli.                                                                                                                                                               
Aanmoedigingspremie voor werknemers in ondernemingen met substantiële daling van economische activiteiten.
 • Van 1 april 2020.
 • T.e.m. 1 juli 2020.
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, BS 24/03/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Afwijkingen op vergunningsregels op het vlak van ruimtelijke ordening en milieubeleid.
 • Vanaf 20/03/2020.
 • T.e.m. 17/07/2020.
Zie ook BVR van 20/03/2020, BS 25/03/2020.
 
Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 24/03/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
Covid-19 : Geen omgevingsvergunning of -melding voor noodconstructies.
Scheepvaart. Instructies voor medewerkers van de Nederlandse en Vlaamse loodsdienst.
 • Vanaf 22 maart 2020, om 0.00u.
 • Zolang België en Nederland een verschillend beleid voeren inzake corona.
 • Opgeheven door Gezamenlijke Bekendmaking nr. 03-2020, BS 31/03/2020.
Gezamenlijke Bekendmaking nr. 02-2020 van 21 maart 2020. - Maatregelen tegen verspreiding coronavirus, BS 23/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Forfaitaire subsidie van 2.000 euro voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten. 4.000 euro voor ondernemingen die volledig moeten sluiten. Bijkomende sluitingspremie van 160 euro per sluitingsdag na 21 kalenderdagen sluiting.

 • Vanaf 14 maart 2020.
 • T.e.m. 12 juni 2020.
 • Opgeheven door BVR van 20 maart 2020, BS 30/03/2020.
 

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 20/03/2020, Ed. 1.

Sluiting van lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging (MB) en bepaalde revalidatie-instellingen (MB).

Beperking van toegang tot, en activiteiten van woonzorgcentra.

Beperking van toegang tot psychiatrische verzorgingstehuizen en voorzieningen voor personen met een handicap.

 • Vanaf 13 of 14 maart 2020.
 • Tot (en met?) 4 of 19 april 2020.
 

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, BS 19/03/2020, Ed. 1.

 

Ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 (...) en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit, BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

De Lijn: Vervoersbewijzen kunnen niet meer met cash geld betaald worden.

 • Vanaf 14 maart 2020.
 • Tot opheffing noodsituatie door Nationale Veiligheidsraad.

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 66, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM, BS 18/03/2020, Ed. 1.

Invoering van een ‘coronacrisiswaarborgregeling’ voor kmo’s en grote ondernemingen.

 • Vanaf 19 maart 2020.

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 18/03/2020, Ed. 1.

 
 

Schorsing van de opleidingen en examens inzake mobiliteit en openbare werken (bv. rij-examen).

Uitstel voor verplichtingen met dwingende termijnen inzake mobiliteit en openbare werken (bv. verplichte keuring).

Toekenning van bijzondere machten aan de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

 • Vanaf 16/03/2020.
 • Zie ook MB van 24/03/2020, BS 30/03/2020.

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 18/03/2020, Ed. 1.

 
Brussels gewest

Verbod op afsluiten van gas en elektriciteit.                                                                                           
 • Vanaf 25 maart 2020.
 • T.e.m. 30 april 2020.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2020 waarbij de winterperiode 2019-2020 wordt verlengd, BS 25/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Beschermingsmaatregelen voor de besluitvormende organen (gemeenteraden).

 • Vanaf 20 maart 2020.
 

Ministeriële omzenbrief van 18 maart 2020 — Covid 19 —Organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisiswerkingvan de besluitvormende organen, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Wetgeving op senTRAL                                             

Toekenning van bijzondere machten aan de Brusselse regering en aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

 • Vanaf 20 maart 2020.
 • T.e.m. 19 juni 2020.
 

Ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

Ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 20 maart 2020, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Verbod op uithuiszettingen.

 • Vanaf 17 maart 2020.
 • T.e.m. 3 april 2020.

Besluit van de Minister-President van 17 maart 2020 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat uithuiszettingen verbiedt, BS 20/03/2020, Ed. 1.

Verbod op bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen op gesloten plaatsen.

Bezoekverbod in rusthuizen en verzorgingsinstellingen (uitz. voor noodsituaties, zoals palliatieve zorgen).

Verbod op schoolreizen naar het buitenland.
 • Vanaf 13 maart 2020.
 • T.e.m. 31 maart 2020.
 

Besluit van de Minister-President van 10 maart 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende het verbod van bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen, bezoeken aan rusthuizen, rusthuizen en verzorginginstellingen en schoolreizen naar het buitenland, BS 13/03/2020, Ed. 2.

 

Franse Gemeenschap/Waals Gewest

Situaties waarin een technische keuring van het voertuig toch kan plaatsvinden (o.m. voor vrachtwagens).
 • Vanaf 1 april 2020.
 • Zie ook BWR van 26/03/2020, BS 30/03/2020.
Ministerieel besluit van 31 maart 2020 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 03/04/2020, Ed. 1. 
Sociale economie, beroepsopleiding, steun aan doelgroepen, educatief verlof.
 • Vanaf 1 maart 2020. 
Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, BS 03/04/2020, Ed. 1. 
Opnulzetting van rechten bij omzetting van hypothecair mandaat in hypotheek, schorsing van termijnen, vermindering van WIGB voor automatische ontspanningstoestellen.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 27 maart 2020.
 • T.e.m. 26 april 2020 (tweemaal verlengbaar)
Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen, BS 30/03/2020, Ed. 1.Wetgeving op senTRAL
Compensatievergoeding: wijzigingen voor zelfstandigen, perswinkels, personenvervoer, carwashes, autorijscholen, evenementensector.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 14 maart 2020.
Besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, BS 30/03/2020, Ed. 1. en Erratum, BS 31/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
COVID-19: de nouveaux secteurs économiques bénéficient de l'indemnité wallonne.

Kort bericht:
COVID-19: les mesures compensatories wallonnes sont bien applicables depuis le 14 mars.
Schorsing van de technische keuringen.
Verlenging van de geldigheidsduur van de keuringsbewijzen.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • Zie ook MB van 31/03/2020, BS 03/04/2020.
Besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring, BS 30/03/2020, Ed. 1Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
COVID-19 : les contrôles techniques sont finalement suspendus en Wallonie.
Opheffing van het tijdelijk verkeersverbod in de bossen wegens Afrikaanse varkenspest, maar invoering van extra veiligheidsmaatregelen (o.m. opleiding bioveiligheid) omwille  van corona.                                                                                                  
 • Waals gewest.
 • Vanaf 26 maart 2020.
Ministerieel besluit van 24 maart 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2020 houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken, BS 26/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL
Openbare besturen vergaderen en beslissen per video- of teleconferentie.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 23 maart 2020.
 • T.e.m. 22 april 2020.
Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 6 van 24 maart 2020 betreffende de vergaderingen van de gemeente- en provinciecolleges en beheersorganen, van de autonome gemeentebedrijven, van de autonome provinciebedrijven, van de projectverenigingen en de intercommunales, BS 26/03/2020, Ed. 2.

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 7 van 24 maart 2020 betreffende de vergaderingen van de vaste bureaus van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de raden van bestuur van de Verenigingen Hoofdstuk XII, BS 26/03/2020, Ed. 2.
Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 8 van 24 maart 2020 betreffende de uitoefening door het provinciecollege van de bevoegdheden toegekend aan de provincieraad bij artikel L2212-32 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, BS 26/03/2020, Ed. 2.
Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 9 van 24 maart 2020 betreffende de uitoefening door het vast bureau van de bevoegdheden toegekend aan de raad voor maatschappelijk welzijn bij artikel 24 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 26/03/2020, Ed. 2.
Circulaire relative aux conséquences des mesures sanitaires liées au Covid-19 sur les marchés publics wallons Recommandations à l'attention des pouvoirs adjudicateurs wallons, MB 26/03/2020, Ed. 2.
 
Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL

Wetgeving op senTRAL
Schorsing van de rijopleidingen en van de examens voor het behalen van een rijbewijs.
 • Vanaf 16 maart 2020.
Besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding, BS 25/03/2020.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
COVID-19: la Wallonie suspend les formations et examens liés au permis de conduire, les délais sons reportés.
Compensatievergoeding van 5.000 of 2.500 euro voor ondernemingen.
 • Waals gewest.
 • Vanaf 14 maart 2020.
 • T.e.m. 12 juni 2020.
 • Zie ook MB van 26 maart 2020, BS 30/03/2020.
Besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, BS 23/03/2020, Ed. 2.Wetgeving op senTRAL

Kort bericht:
COVID-19 : la Wallonie aide les petites et très petites entreprises touchées économiquement                                                                                                                  
 

Geen onderbreking van leveringen van gas en elektriciteit bij personen met budgetmeter. Geen plaatsing van nieuwe budgetmeters.

 • Waals gewest.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 30 juni 2020.
 • Tekst integraal vervangen door Erratum, BS 02/04/2010.

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 betreffende de noodmaatregelen inzake de budgetmeter, BS 20/03/2020, Ed. 2, en Erratum, BS 02/04/2020, Ed. 1.

 

Overdracht van bevoegdheden van de gemeenteraad naar het college van burgemeester en chepenen om de continuïteit van de openbare dienstverlening te kunnen verzekeren.

 • Waals gewest.
 • Vanaf 19 maart 2020.
 • T.e.m. 18 april 2020.
 

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 van bijzondere machten nr. 5 betreffende de uitoefening door het gemeentecollege van de bevoegdheden die bij artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend, BS 20/03/2020, Ed. 2.

 
 

Opschorting van alle beslissingen tot uithuiszetting.

 • Waals gewest.
 • Vanaf 19 maart 2020.
 • T.e.m. 5 april 2020.
 

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 van bijzondere machten nr. 4 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Opschorting van alle dwingende termijnen in decreten en besluiten van de Waalse regering. Ook inzake de overgedragen bevoegdheden (OB).

 • Waals gewest.
 • Vanaf 18 maart 2020.

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 van 18 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 3 van 18 maart 2020 betreffende de aangelegenheden,aan het Waalse Gewest overgedragen krachtens artikel 138 van de Grondwet (...), BS 20/03/2020, Ed. 2.

 

De Waalse regering maakt extra budget vrij.

 • Waals gewest.
 • Vanaf 19 maart 2020.
 

Besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2020 van bijzondere machten nr. 1 tot wijziging van de artikelen 33 en 34 van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewestvoor het begrotingsjaar 2020, BS 20/03/2020, Ed. 2.

Toekenning van bijzondere machten aan de Franse Gemeenschapsregering.

 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 21 maart 2020.
 • T.e.m. 20 september 2020, ten laatste.

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het Covid-19 coronavirus, BS 20/03/2020, Ed. 1.

Toekenning van bijzondere machten aan de Waalse regering.

Ook inzake de overgedragen bevoegdheden.

 • Waals Gewest.
 • Vanaf 18 maart 2020.
 • T.e.m. 8 juni 2020.
 

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

Decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van de bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet, BS 18/03/2020, Ed. 3.

 

Afstandsonderwijs in universiteiten, hoger onderwijs en onderwijs voor sociale promotie. Indien niet mogelijk, worden de lessen geschorst (uitz. stages).

Verbod op activiteiten van organisaties voor de jeugd (+ uitz. i.k.v. hulpverlening).

Verbod op sportactiviteiten binnen en buiten (uitz. voor topsportcentra).

 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 14 maart 2020.
 • T.e.m. 3 april 2020.

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2020 inzake noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in het Hoger onderwijs, het Onderwijs voor sociale promotie, de Hulpverlening aan de jeugd, de Justitiehuizen, de Jeugd en de Sport, BS 17/03/2020, Ed. 1.

Restricties op buitenschoolse kinderopvang, huiswerkbegeleiding, gezinsondersteuning.

 • Franse Gemeenschap.
 • Vanaf 14 maart 2020.
 • T.e.m. 3 april 2020.

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2020 tot schorsing van de dienstenactiviteiten van de sector van het kind om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te bestrijden, BS 17/03/2020, Ed. 1.

 

Indien mogelijk telewerk voor Waalse ambtenaren (uiterlijk vanaf 16 maart).

Extra bescherming voor contractuele ambtenaren die getroffen worden door het coronavirus.

Recht op onbezoldigd verlof om dwingende redenen van familaal belang van onbepaalde duur.

 • Waals Gewest.
 • Vanaf 13 maart 2020.

Besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie, BS 13/03/2020, Ed. 2.

 
 

Gepubliceerd op 03-04-2020

  415