Milieu

Parketten sturen steeds meer milieumisdrijven door naar Departement Omgeving

 In 2017 werden er 5.031 milieumisdrijven geregistreerd bij de parketten van het Vlaams Gewest. Van dit totale aantal stuurden de parketten 1.915 dossiers door naar de administratie voor bestuurlijke beboeting.
 

Het proces-verbaal van een milieumisdrijf gaat altijd eerst naar het parket. Dat pv kan opgesteld zijn door de lokale politie of door (lokale of Vlaamse handhavers) bevoegd voor milieu. Sedert het Milieuhandhavingsdecreet van 2009 heeft het parket dan 180 dagen de tijd om te beslissen om zo’n pv zelf strafrechtelijk te behandelen, of het door te sturen naar de administratie voor bestuurlijke beboeting. Het parket blijft dus de initiële spelverdeler die beslist in elk dossier welk gevolg eraan gegeven zal worden (strafrechtelijk of bestuurlijk). De parketten specialiseren zich ook meer en meer, omdat milieu een technische materie is waarbij specialisatie nodig is.

Dat dubbel spoor wordt meer en meer in de praktijk omgezet. De parketten sturen de laatste jaren zo’n 40% van de pv’s voor milieumisdrijven door naar de administratie. Zij zijn ondertussen dan ook goed vertrouwd met de mogelijkheid om milieudossiers door te sturen naar de gewestelijke beboetingsentiteit van het Departement Omgeving. Van zijn kant heeft het Departement Omgeving een goede samenwerking met de parketten opgebouwd, zodat elk dossier een passend gevolg kan krijgen.

Milieuboetes

Milieuboetes worden behandeld door één gewestelijke beboetingsentiteit. Op die manier wordt een coherent en uniform sanctioneringsbeleid gevoerd over heel Vlaanderen.

Omdat er aan de pv’s voor milieudelicten ook effectief een gevolg wordt gegeven, merken de verbalisanten een mentaliteitswijziging op het terrein. Vroeger hechtte de gemiddelde milieuovertreder minder gewicht aan zo’n proces-verbaal. Vandaag groeit het besef dat een proces-verbaal ook kan leiden tot een bestuurlijke geldboete. Voor politie en milieuhandhavers werkt het motiverend dat er aan hun inspanningen op het terrein ook effectief een gevolg gegeven wordt.

In 2017 legde Departement Omgeving voor 1,8 miljoen euro aan boetes op. Die worden geïnd ten voordele van het Mina-fonds, waardoor dat geld terugvloeit naar het milieu en natuur.

 
Jaar

Milieumisdrijven geregistreerd door de correctionele afdelingen bij de Vlaamse parketten

Aantal dossiers instroom gewestelijke entiteit

 

Doorstromingsgraad van milieudossiers vanuit de parketten naar de administratie voor bestuurlijke beboeting

2009
3.023 *
304
10%
2010
6.367
1.100
17%
2011
6.002
1.597
27%
2012
5.021 **
1.545
31%
2013
4.621
1.594
34%
2014
5.048
1.693
34%
2015
5.020
1.932
38%
2016
4.589
1.991
38%
2017
5.031
1.915
38%

* periode mei-december 2009

** de daling tussen 2011 en 2012 is mogelijk te verklaren door het feit dat gevallen van ‘overlast’ vanaf dan voornamelijk door het systeem van GAS-boetes werden aangepakt (voordien werden hiervoor processen-verbaal i.v.m. milieuovertredingen opgesteld)

 


De verdeling van de bestuurlijke geldboetes in 2017 volgens verschillende milieudelicten (bron: Departement Omgeving)

Voorbeelden

Het departement geeft enkele concrete voorbeelden van milieumisdrijven waarvoor pv’s opgesteld worden en die het parket doorstuurt voor bestuurlijke beboeting:

  • sluikstorten, afvalverbranding (bv. in de tuin), illegaal transport van afval
  • bodemverontreiniging
  • illegaal kappen van bos of bomen, illegale vogelvangst, vissen zonder visverlof of op plaatsen waar dat niet mag, het vernietigen van kleine landschapselementen, niet correct uitrijden van mest of andere mestdelicten, het scheuren van graslanden
  • geluidsoverlast (bv. van cafés)
  • het exploiteren van een bedrijf zonder milieuvergunning of het niet-naleven van de voorwaarden uit de milieuvergunning (bv. het houden van meer dieren dan toegelaten, het oppompen van teveel grondwater, enz.)
  • het overschrijden van bepaalde normen in de lucht en het water; illegale lozingen bv. in beken/rivieren, enzoverder.

Samengevat kan men uitgaan van een grote kans op een milieuboete bij afvaldelicten, schendingen van bos-, natuur-, jacht- en visserijregelgeving, mestdelicten of milieubelastende inrichtingen die zonder of niet volgens de voorwaarden van hun milieuvergunning worden uitgebaat, of wanneer die inrichtingen regels ter bescherming van lucht, bodem, water of geluid niet respecteren.

Bedragen

Milieuboetes kunnen tot 250.000 euro (x 8: vermeerderd met de opdeciemen) bedragen. Vorig jaar werden er voor 1,8 miljoen euro opgelegd. De hoogste geldboete in 2017 was 22.080 euro. Gemiddeld ging het om boetes van 1.250 euro; de mediaan in 2017 was ongeveer 500 euro (telkens inclusief opdeciemen).

Persmededeling Departement Omgeving

Gepubliceerd op 12-04-2018

  313