Milieu

Preventieve codes inzake brandgevoeligheid

Het warme weer en de aanhoudende droogte zorgden de laatste weken voor zeer brandgevaarlijke situaties. Heel veel vakantieparken, campings, bedrijven en instellingen gelegen aan de grenzen van bos- en heidegebieden kunnen bedreigd worden door het brandgevaar. Een bedrijf of instelling grenzend aan een bosrijke omgeving, kan zijn bezoekers en medewerkers best informeren over de kleurencodes die men in het bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) bos- en natuurgebieden bepaald en vastgelegd heeft.

Wie gaat wandelen in en rond natuurgebieden voelt de weldaad van de gezonde lucht in een bosrijke omgeving. Heel veel vakantieparken, campings, bedrijven en instellingen zijn gelegen aan de grenzen van bos- en heidegebieden. Iedereen heeft er baat bij om deze natuur te handhaven en te respecteren. Door de extreme droogte is het bijzonder oppassen voor het ontstaan van bos- en heidebranden, waarbij de vakantieparken, campings, bedrijven en instellingen bedreigd kunnen worden door het brandgevaar of rookhinder kunnen ondervinden.Sommige bedrijven vermelden aan de toegang van het bedrijf de preventieve code van brandgevoeligheid door plaatsing van een infobord met de aanduiding van de kleurencode (zie foto hieronder). Elke preventieadviseur van een bedrijf of instelling grenzend aan een bosrijke omgeving, doet er meer dan goed aan om de medewerkers en bezoekers te informeren over de kleurencodes die men in het bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) bos- en natuurgebieden bepaald en vastgelegd heeft.

Infobord met aanduiding van de kleurencode van brandgevoeligheid

Foto: Stefaan Onraedt
 
Bepaling van de brandfase en preventiemaatregelen
Het brandrisico tijdens brandgevaarlijke periodes in bos- en natuurgebieden wordt dagelijks geëvalueerd aan de hand van een brandwaarschuwingsindex (BWI), berekend door de Meteowing Luchtmacht, en een index berekend door een brandgevaar-meetstation. Betrokken partijen bij deze dagelijkse evaluatie zijn het Agentschap Natuur & Bos en de brandweer.

Aan deze berekening worden vier opeenvolgende alarmeringsfases (groen – geel – oranje – rood) gekoppeld in verband met het toezicht en de paraatheid van brandweerdiensten, beheerders en andere hulpdiensten. Naargelang de kleurcode worden verschillende preventiemaatregelen genomen. De maatregelen gaan van het bezetten van de brandtorens tot uiterste paraatheid en eventueel preventief patrouilleren door brandweerdiensten in het terrein. De tabel hieronder geeft een overzicht van de verschillende kleurcodes en de te nemen maatregelen.

De brandfases zijn geldig voor alle Vlaamse bos- en natuurgebieden. De meest brandgevoelige gebieden zijn heide en naaldbos.

De alarmeringsfases kunnen dagelijks gecheckt worden op de gemeentelijke websites. Deze alarmeringsfases kunnen op hetzelfde moment verschillend zijn per provincie. Bijvoorbeeld, op 22 juni 2017 was code oranje afgekondigd in Limburg en Vlaams-Brabant; voor de provincie Antwerpen was het code rood.

Preventieve code – overzicht kleurcode en maatregelen

 
Ontoegankelijkheid van bedreigde gebieden
Het ontoegankelijk verklaren van bedreigde gebieden kan:

‒ hetzij door de provinciegouverneur, op grond van art. 16.7.1. van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid:

'§ 2 Veiligheidsmaatregelen zijn maatregelen waarbij de personen, vermeld in § 1, alle handelingen kunnen stellen of opleggen die zij onder de gegeven omstandigheden nodig achten om een aanzienlijk risico voor mens of milieu uit te schakelen, tot een aanvaardbaar niveau in te perken of te stabiliseren.

De burgemeester en de provinciegouverneur kunnen de veiligheidsmaatregelen ambtshalve nemen of op verzoek van een toezichthouder.'
  • hetzij door de burgemeesters op grond van art. 135 Nieuwe Gemeentewet:


'5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;'

‒ hetzij door de woudmeester, op grond van art. 105 en art. 106 van het Bosdecreet (enkel voor de toegankelijkheid van de bossen):

'Artikel 105
Het Agentschap Natuur en Bos kan de gebieden aanwijzen die bijzonder door brand worden bedreigd, alsmede de periode gedurende welke in deze gebieden met direct brandgevaar rekening gehouden moet worden.
De Vlaamse regering kan tevens bepalen welke maatregelen moeten worden getroffen om de bewaking en de bescherming van de bedreigde bossen te waarborgen en op welke manier de uitgaven, hiertoe vereist, tussen de betrokken bosbeheerders zullen worden verdeeld.
Het Agentschap Natuur en Bos kan de bosbeheerders de verplichting opleggen het publiek in kennis te stellen van het brandgevaar en de wijze waarop deze voorlichting dient te geschieden.'

'Artikel 106
Alle bossen, gelegen in een gebied dat als bedreigd wordt beschouwd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 105, kunnen voor de duur van de gevaarperiode, onmiddellijk ontoegankelijk worden verklaard door de bosbeheerder of het Agentschap Natuur en Bos, zelfs wanneer hierdoor de rechten van gebruikers, exploitanten, bezoekers en huurders tijdelijk worden opgeschort en zonder dat zulks mag worden beschouwd als een eenzijdige verbreking van een overeenkomst, waarvoor schadevergoeding kan worden geëist.'

‒ hetzij door al de voornoemden, op grond van art. 16.7.1. van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.


Bron: Agentschap Natuur & Bos, Brandpreventie in natuur- en bosgebieden op basis van kleurcodes


 

Gepubliceerd op 05-07-2017

  332