Milieu

Publieke consultatie over wijzigingsbesluit VLAREM 3

Er staat een voorontwerpbesluit tot wijziging van hoofdzakelijk titel 3 van het VLAREM op stapel. Met dit voorontwerp worden aan VLAREM 3 bijkomende sectorale milieuvoorwaarden toegevoegd voor de GPBV-installaties voor de productie van platen en panelen van hout. Om iedereen de kans tot inspraak te geven, is de integrale tekst en de bijhorende toelichting te raadplegen.

Opmerkingen kunnen tot uiterlijk 2 juni 2016 bezorgd worden aan de afdeling Milieuvergunningen via milieuvergunningen.ccb@lne.vlaanderen.be. Er kan alleen met duidelijk geformuleerde en gemotiveerde opmerkingen rekening gehouden worden (vermeld steeds de betrokken artikelen uit het ontwerpbesluit). Bij voorkeur wordt een alternatief voorstel geformuleerd.
 
U kan hieronder de teksten terugvinden:

Gepubliceerd op 09-05-2016

  224