Milieu

REACH-handhaving: controles opgestart van indeling en etikettering van mengsels

Sinds januari en in de verdere loop van 2018 controleren inspecteurs of de classificatie en etikettering van mengsels overeenkomt met de informatie uit de veiligheidsinformatiebladen van de mengsels. De controles vinden plaats in het kader van het handhavingsproject REACH-EN-FORCE-6 (REF-6).

Eenendertig Europese landen, waaronder België, nemen deel aan het project. Lidstaten kunnen ook bijkomende modules toevoegen aan de inspecties. Dit kan gaan over: vrijstellingen in verband met etikettering en verpakking, de geharmoniseerde indelings- en etiketteringsvereisten, de specifieke CLP-bepalingen voor vloeibare wascapsules en de autorisatie en etikettering van biociden.

Het doel van de REF-projecten is te zorgen voor een geharmoniseerde handhavingsaanpak in alle lidstaten en te komen tot een betere naleving van de REACH-, CLP- en PIC-voorschriften. Een verslag van de inspecties zal beschikbaar zijn in de tweede helft van 2019.

Ter informatie: in België gebeuren de REACH-inspecties in de regel door een inspectieteam met federale en regionale inspecteurs. De juridische basis daarvoor is het Samenwerkingsakkoord betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH). Zie ook Wie doet wat voor REACH?

Zie ook: Handhavingsprojecten van het Forum

Lees meer op senTRAL:
CLP: etikettering (EU-GHS)
Gevaaraanduidingen van chemische stoffen op etiketten, bij signalisatie en voor markering
REACH: stoffen en mengsels indelen en etiketteren volgens CLP 

Gepubliceerd op 22-02-2018

  198