Red de biodiversiteit, samen en nu!

Bijna veertig organisaties lanceren voor het eerst een nieuwe grote communicatiecampagne voor de biodiversiteit. Samen vormen ze de beweging #SamenVoorBiodiversiteit. Universiteiten en onderzoekers, internationale ngo's, milieuverenigingen, dierentuinen, natuurparken, musea en botanische tuinen, gemeenten en lokale actoren, Waalse, Brusselse, Vlaamse en federale overheden … Allemaal delen ze dezelfde zog: het is hoog tijd voor het herstel van de biodiversiteit. We moeten nu in actie schieten!

Waarom deze nieuwe campagne?

De voorbije 40 jaar stierf al zo’n 60% van alle in het wild voorkomende dieren op onze planeet uit. De oorzaken? Vernietiging van hun natuurlijke habitats, toegenomen verstedelijking, overexploitatie van hulpbronnen, monocultuur en industriële veeteelt, pesticiden gebruik, klimaatverandering en overconsumptie. En dit proces blijft versnellen. Als we niets veranderen, zal er in 2050 nog slechts 10% van de natuur uit de menselijke greep blijven. En dat is veel te klein om dieren, planten en hun leefomgeving te beschermen.

En zeer duidelijk gaan het verlies aan biodiversiteit, de klimaatverandering en het welzijn van de mens hand in hand. De biodiversiteit verliezen brengt ons leven als mens zelfs in gevaar. Daar is de huidige Coronacrisis een heel concreet voorbeeld van. Biodiversiteit is een oplossing, niet alleen om de klimaatverandering aan te pakken maar ook om onze gezondheid te verbeteren. Bossen en oceanen nemen bv. grote hoeveelheden CO2 op. En denk aan alle geneesmiddelen die nog in de natuur moeten worden ontdekt.

De beweging #SamenVoorBiodiversiteit wil een antwoord bieden aan de dringende nood aan aandacht voor onze biodiversiteit. Door actie te ondernemen, kunnen gewoonten veranderen en duurzame productie- en consumptiepatronen uitbreiden. Om de negatieve trend te keren, moeten we nu en samen aan de slag gaan! De beweging wil concrete verandering teweegbrengen en een vaste waarde worden om beslissingen te kunnen beïnvloeden. De volgende conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit van de Verenigde Naties in 2021 in China zal beslissend zijn. Verschillende leden van de beweging zullen namelijk het Belgische standpunt tijdens deze "COP Biodiversiteit" coördineren en verdedigen.

Als nieuwe Belgische speler in expertise rond biodiversiteit verzamelt de beweging op www.samenvoorbiodiversiteit.be eenvoudige, individuele of gezamenlijke acties en tips. De campagne ging van start op de Internationale Dag van de Biodiversiteit: 22 mei. Sindsdien leeft biodiversiteit, de cruciale rol ervan en de bedreigingen voor dieren, planten en hun leefomgeving op sociale media. Overal in België – in Vlaanderen, Brussel en Wallonië – gaan acties van start. Je vind alle informatie op www.samenvoorbiodiversiteit.be. Consulteer ook #BeBiodiversity-campagne van de FOD Leefmilieu. Die zet burgers, bedrijven en overheden aan tot duurzame consumptie en productie. De website www.bebiodiversity.be en de BeBiodiversity Facebook-pagina bieden heel wat tips om zelf aan de slag te gaan voor de biodiversiteit. Het platform www.biodiversitree.be biedt bedrijven verschillende manieren aan om rekening te houden met de biodiversiteit. 

Europese biodiversiteitsstrategie voor 2030

Intussen wordt nog eens één miljoen soorten in de wereld met uitsterven bedreigd. Op Europees niveau vroeg het Parlement daarom in januari voor een ambitieuze biodiversiteitstsstrategie voor 2030, om de voornaamste oorzaken van het verlies van biodiversiteit aan te pakken en wettelijk bindende doelstellingen te bepalen, inclusief het conserveren van ten minste 30% van het grondgebied als natuurgebieden en 10% van de meerjarenbegroting aan biodiversiteit te besteden. Als antwoord daarop, en als deel van de EU Green Deal, heeft Commissie deze maand de nieuwe biodiversiteitsstrategie voor 2030 voorgesteld. Daarin wordt de belofte opgenomen om o.a. pesticiden met 50% te verminderen, om 25% van de landbouwproductie tegen 2030 biologisch te maken en de garanties om 30% van het grondgebied te beschermen als natuurgebieden. ook moet de strategie omgezet worden in concrete Europese wetten die ook strikt nageleefd moeten worden.

Als belangrijk onderdeel van de beloftes van de EU Green Deal lanceerde de Commissie de biodiversiteitsstrategie voor 2030 samen met de van-boer-tot-bordstrategie.

De komende 10 jaar zal de EU zich bezig houden met een EU-netwerk van beschermde gebieden op land en in zee, met concrete verbintenissen om aangetaste ecosystemen te herstellen, met verandering teweeg te brengen door maatregelen haalbaar en bindend te maken, en het voortouw nemen om biodiversiteit op globaal niveau aan te pakken.

De nieuwe strategie schetst de ambitie van de EU voor het globale biodiversiteitskader na 2020, dat tijdens het 15e VN-Verdrag over Biodiversiteit in oktober 2020 in China (uitgesteld) zal worden aangenomen.

Eens de strategie is aangenomen, zal de Commissie tegen 2021 concrete voorstellen maken.

*In december 2019 bekritiseerden EP-leden het EU-bestuiversinitiatief nog als onvoldoende om de hoofdoorzaken van de afname aan te pakken.

Meer informatie

-
Biodiversiteit als mensenrecht en de gevolgen voor de externe actie van de EU.
Persbericht Europese Commissie over de biodiversiteitsstrategie voor 2030 en de van-boer-tot-bordstrategie.
Productinformatie

REF.: 20200519STO79422
Hoe kunnen we biodiversiteit beschermen: EU-beleid- Hoofdinhoud
Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 26 mei 2020.
Eén miljoen soorten in de wereld wordt met uitsterven bedreigd. Ontdek wat de EU doet om biodiversiteit te beschermen.

In januari riep het Parlement op om voor een ambitieuze biodiversiteitstsstrategie voor 2030, om de voornaamste oorzaken van het verlies van biodiversiteit aan te pakken en wettelijk bindende doelstellingen te bepalen, inclusief het conserveren van ten minste 30% van het grondgebied als natuurgebieden en 10% van de meerjarenbegroting aan biodiversiteit te besteden.

Als antwoord, en als deel van de Green Deal, heeft de Europese Commissie in mei 2020 de nieuwe biodiversiteitsstrategie voor 2030 voorgesteld.

Voorzitter van de milieucommissie (ENVI) Pascal Canfin sprak tevreden over de belofte om pesticiden met 50% te verminderen, om 25% van de landbouwproductie tegen 2030 biologisch te maken en de garanties om 30% van het grondgebied te beschermen als natuurgebieden, maar hij zei ook dat de strategie omgezet moet worden in concrete EU-wetten die bovendien werkelijk toegepast moeten worden.

Ontdek meer over het belang van biodiversiteit.

Wat werd er al gedaan om biodiversiteit en bedreigde soorten in Europa te waarborgen?

De EU werkt al sinds 2010 aan de verbetering van biodiversiteit, met de introductie van de biodiversiteitsstrategie voor 2020 met onder andere de volgende richtlijnen:

Biodiversiteitsstrategie voor 2020

-
De vogelrichtlijn wil 500 wilde vogelsoorten beschermen die endemisch zijn in de EU.
De habitatrichtlijn verzekert het behoud van habitats van een breed gamma zeldzame, bedreigde of inheemse dier- en plantsoorten, inclusief een 200-tal zeldzame en karakteristieke habitattypes.
Natura 2000 is het grootste netwerk van beschermde natuurgebieden in de wereld, met kwetsbare broed- en verblijfplaatsen voor zeldzame en bedreigde soorten en zeldzame natuurlijke habitattypes.
Het EU-bestuiversinitiatief wil de afname van bestuivers in de EU aanpakken en bijdragen aan de wereldwijde bescherming ervan, met een nadruk op het verbeteren van kennis over de afname, de oorzaken aanpakken en sensibilisering van de bevolking.*
Daarnaast redde het Europese LIFE-programma bijvoorbeeld de Iberische lynx en de Bulgaarse kleine torenvalk van het gevaar van uitsterven.

Ontdek meer over de bedreigde plant- en diersoorten in Europa.

De definitieve evaluatie van de 2020-strategie moet nog afgerond worden, maar volgens de tussentijdse evaluatie, die door het Parlement werd goedgekeurd, werd er vooruitgang geboekt met de doelstellingen om soorten en hun leefomgevingen te beschermen, grotere ecosystemen te herstellen en te beschermen en zeeën gezonder maken. Maar het moet sneller kunnen.

De doelstelling om woekerende uitheemse soorten aan te pakken zit op schema. In tegenstelling de inspanning van de landbouw- en bosbeheersectoren om biodiversiteit te verbeteren weinig vooruitgang.

Het Natura 2000 netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa werd wel uitgebreid tijdens het voorbije decennium en beslaat nu 18% van het Europese grondgebied.

Tussen 2008 en 2018, groeide het Natura 2000-netwerk meer dan vier keer tot 360,000 km². De populatie van vele vogelsoorten breidde uit en de toestand van vele andere soorten en leefgebieden verbeterde aanzienlijk.

Ondanks de successen, is de omvang van deze initiatieven onvoldoende om de algemene negatieve trend te keren. De voornaamste oorzaken voor het verlies van biodiversiteit - het verlies of de aantasting van habitats, vervuiling, klimaatverandering en woekerende uitheemse soorten - blijven bestaan en breiden zelfs uit, en eisen daarom veel grotere inspanningen.

De biodiversiteitsstrategie voor 2030

Als belangrijk onderdeel van de beloftes van de Green Deal van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, lanceerde de Commissie de biodiversiteitsstrategie voor 2030 samen met de van-boer-tot-bordstrategie.

De komende 10 jaar zal de EU zich bezig houden met een EU-netwerk van beschermde gebieden op land en in zee, met concrete verbintenissen om aangetaste ecosystemen te herstellen, met verandering teweeg te brengen door maatregelen haalbaar en bindend te maken, en het voortouw nemen om biodiversiteit op globaal niveau aan te pakken.

De nieuwe strategie schetst de ambitie van de EU voor het globale biodiversiteitskader na 2020, dat tijdens het 15e VN-Verdrag over Biodiversiteit in oktober 2020 in China (uitgesteld) zal worden aangenomen.

Eens de strategie is aangenomen, zal de Commissie tegen 2021 concrete voorstellen maken.

*In december 2019 bekritiseerden EP-leden het EU-bestuiversinitiatief nog als onvoldoende om de hoofdoorzaken van de afname aan te pakken.

Meer informatie

-
Biodiversiteit als mensenrecht en de gevolgen voor de externe actie van de EU.
Persbericht Europese Commissie over de biodiversiteitsstrategie voor 2030 en de van-boer-tot-bordstrategie.
Productinformatie
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200519STO79422/hoe-kunnen-we-biodiversiteit-beschermen-eu-beleid
https://www.europa-nu.nl/id/vl8zpp4i93xp/nieuws/hoe_kunnen_we_biodiversiteit_beschermen?ctx=vg9pjk198axu&tab=0

 


Auteur: Kenny Jossels

Gepubliceerd op 28-05-2020

  36