Milieu

Schauvliege bevestigt nogmaals: ‘Geen uitstel voor omgevingsvergunning’

 “Er komt géén uitstel voor de omgevingsvergunning”. Dat verklaarde minister van Omgeving Joke Schauvliege gisterennamiddag in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. Ook al zijn er diverse steden en gemeenten die daarop aandringen, en komen er de laatste tijd sterke signalen vanuit het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) dat de deadline van 23 februari 2017 niet gehaald kan worden.
 
Radicaal digitaal

“23 februari 2017 is een krachtige én duidelijke datum," aldus de minister. “Wij willen geen mist spuien”.

Wat de steden en gemeenten betreft, zijn er altijd voorlopers en gemeenten die “koudwatervrees hebben”, meent de minister. Zij dringt er dan ook op aan dat zoveel mogelijk gemeenten nu al zouden overschakelen op de digitale bouwvergunning, “om ervaring op te doen”. Schauvliege geeft zelf aan dat de digitale beoordeling van de plannen “wel een aanpassing vergt”, maar dat dit “na verloop van tijd vlot verloopt”.
Nog volgens de minister zouden er momenteel 150 van de 308 Vlaamse steden en gemeenten ingetekend hebben op de digitale bouwvergunning. “Ik heb me laten vertellen dat we tegen het einde van dit jaar aan 230 gemeenten zullen zitten."

Dat betekent echter ook dat één op de drie Vlaamse steden en gemeenten tegen het einde van dit jaar geen digitale bouwvergunningen kan verwerken, laat staan digitale omgevingsvergunningen, zo merkten enkele Commissieleden droogjes op.

Een eigen telling leert ons dat er op dit ogenblik exact 155 gemeenten zijn waar nu al digitale bouwvergunningen ingediend kunnen worden. De laatst bijgekomen gemeenten zijn Jabbeke (op 19/09/2016), Stabroek (16/09/2016), Erpe-Mere (15/09/2016) en Sint-Gillis-Waas (09/09/2016). 50 andere gemeenten zijn van plan om nog dit jaar over te schakelen. Dat zou het totale aantal op 255 moeten brengen.
Bij de gemeenten die nog niet klaar zijn voor de digitale aanpak, zijn er veel kleine gemeenten. De minister raadt hen aan om een ‘intergemeentelijke oplossing’ te zoeken.
 
Milieu…

De bouwvergunning is maar één van de twee luiken van de omgevingsvergunning. De digitalisering van de milieuvergunning blijkt nog veel complexer te zijn. De minister zelf noemt het “een bijzondere uitdaging”.

Naar verluidt zou vooral de indelingslijst - met zijn vele onderverdelingen, kolommen en codes - een struikelblok vormen voor de softwareontwikkelaars. Maar Schauvliege blijft overtuigd: “Daar móet aan gewerkt worden."
 
Adviesorganen

Bij de start van de omgevingsvergunning zullen alle adviesorganen hun adviezen digitaal moeten aanleveren. Volgens de minister zijn alle adviesorganen die op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) advies moeten indienen, daarvoor klaar. “Ook al zijn er adviserende organen die momenteel nog de voorkeur geven aan een advies op papier.”

Over de adviesorganen die advies moeten geven in het kader van het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieu (DABM), sprak de minister zich niet uit.
 
Subsidies voor gemeenten

Schauvliege trekt ook geld uit voor de gemeenten die overschakelen. Elke gemeente die instapt in het ‘Omgevingsloket’ krijgt een eenmalige subsidie van 7.500 tot 12.500 euro, volgens het aantal dossiers dat de gemeente behandelt. Een gemeente die in het meest recente volledige kalenderjaar minder dan 200 aanvragen en meldingen noteerde in haar vergunningenregister, krijgt 7.500 euro. Een gemeente met 200 tot 500 aanvragen en meldingen heeft recht op 10.000 euro, en een gemeente met meer dan 500 aanvragen en meldingen, krijgt een bedrag van 12.500 euro.

De definitieve goedkeuring van dat subsidiebesluit staat op de agenda van de ministerraad van nu vrijdag, 23 september.

Er is echter één grote beperking: de eenmalige subsidie van 7.500, 10.000 of 12.500 euro wordt alléén toegekend aan steden en gemeenten die vóór 1 december instappen in het digitale Omgevingsloket. Wie na die datum instapt, krijgt slechts 4.500 of 3.000 euro.

Aannemers, architecten en milieuprofesionnals

De minister bevestigde tot slot dat professionelen vanaf 23 februari 2017 hun aanvragen voor een omgevingsvergunning digitaal móeten indienen. De verplichting tot digitale indiening is opgenomen in het voorontwerp van Codextrein (art. 91 voorontwerp), dat nog moet worden neergelegd bij het Vlaams Parlement. De huidige tekst laat het aan de Vlaamse regering over om de personen aan te wijzen die aan de digitale indieningsplicht worden onderworpen. De toelichting bij het voorontwerp zegt daarover: “Hierbij kan gedacht worden aan complexere dossiers, dossiers waarbij professionelen betrokken zijn of dossiers die ingediend worden door instanties die verondersteld worden digitaal te werken met het uitwisselingsplatform”.

De burger zal kunnen kiezen tussen een papieren of digitale aanvraag. Maar het aantal aanvragen dat rechtstreeks door een burger wordt ingediend, is uiteraard zeer beperkt.
 

We geven tot slot nog even mee dat de website www.omgevingsloket.be de voorbije weken grondig werd bijgewerkt met extra informatie over de omgevingsvergunning en een lijst met antwoorden op veel gestelde vragen.

Vraag om uitleg van Lydia Peeters (Open Vld) aan Vlaams minister Joke Schauvliege over “de bezorgdheid van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) inzake de vooruitgang van het digitale proces met betrekking tot de omgevingsvergunning”, Vl.Parl., Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, 20 september 2016.

Gepubliceerd op 22-09-2016

  125