Milieu

Studie naar recyclagedrempels voor PMD is klaar

 In oktober gaf de Federale minister van Leefmilieu aan de sectorfederatie Coberec-Go4Circle de opdracht een studie uit te voeren naar de verschillende nog bestaande belemmeringen voor recyclage in 13 verschillende afvalstromen.
 

Het eerste item dat in die studie aan bod kwam was PMD, en daarover heeft Go4Circle nu zijn huiswerk klaar. Het hoofdstuk is gepubliceerd op de federale overheidssite.

Problemen

Na een inventarisatie bij vier sorteercentra, identificeert de federatie zeven problemen die recyclage nog vaak in de weg staan:

  • multi-materialenverpakkingen
  • ondoorzichtige of gekleurde PET
  • sleeves
  • zwarte verpakkingen
  • rondvormige verpakkingen of verpakkingen met hoge dichtheid
  • identieke verpakkingen maar met verschillende kunststoffen
  • verschillende gebruikte hulpstoffen

Oplossingen

Het verslag suggereert ook al enkele mogelijke oplossingen. Er wordt verwezen naar de Europese regelgeving en enkele evaluatietools die ter beschikking worden gesteld van verpakkers. Daarnaast zou een betere samenwerking tussen de afvalverwerkingsketen en verpakkingsproducenten de integratie van milieudoelstellingen kunnen verbeteren. Het rapport suggereert ook een permanent samenwerkingsplatform waarop advies over specifieke verpakkingen kan worden uitgewisseld.

En er moet ook worden nagedacht over wetgevende initiatieven op interregionaal, nationaal of Europees niveau. Op lange termijn zullen de productnormen, die gebaseerd moeten worden op referenties van Europese recyclagebedrijven, bedrijven verplichten om rekening te houden met de eindrecyclage van hun product bij de productie van de verpakkingen.

Het verslag is hier te lezen. 
Go4Circle had al overleg over deze eerste studie met alle Belgische PMD-sorteerders, andere sectororganisaties en de bevoegde federale minister  Marghem. Bij dat overleg steunde zij de oprichting van een structureel dialoogplatform om het ontwerp van verpakkingen beter te kaderen alvorens ze op de markt komen. 

Gepubliceerd op 03-05-2018

  150