Tommelein presenteert Vlaamse energieplannen

 In zijn 'Beleidsbrief Energie 2018-2019' belooft Vlaams minister Tommelein de transitie naar een duurzaam energiesysteem ambitieus, Europees maar ook betaalbaar te houden.
 

Bart Tommelein, die momenteel een coalitie voorbereidt voor het stadsbestuur van Oostende waar hij in (januari) 2019  burgemeester wil worden, heeft voor het Vlaams Partlement wel nog zijn energiebeleid verdedigd en de plannen voor het komende jaar geformuleerd. En die zullen belangrijke uitdagingen moeten aanpakken voor de transformatie van ons energiesysteem.

Een duurzaam energiesysteem, met veel meer hernieuwbare bronnen in de productiemix, moet flexibeler en slimmer worden om de schommelingen in de energievraag en het -aanbod op te vangen, en de betrouwbaarheid te garanderen. De minister wil dat ook allemaal betaalbaar voor de gezinnen houden en competitief voor de bedrijven. Bovendien moet het Vlaams energiebeleid rekening houden met het Europees kader dat duidelijke, realistische en ambitieuze doelen stelt.

Tommelein verwijst naar het ‘Interfederaal Energiepact’, dat in het afgelopen jaar (eindelijk) werd afgerond en enkele strategische keuzes formuleert. Daarnaast zal het ontwerp van Energieplan 2021-2030 in de loop van dit en volgend jaar verder geconcretiseerd worden: ook dit plan bevats duidelijke doelstellingen en concrete maatregelen. De minister somt er enkele op:

  • energie-efficiëntie in industrie, gebouwen en de transportsector moet ook na 2020 blijven verbeteren
  • groeipad voor groene warmte, zon en wind als bijdrage aan de Europese doelstelling maar rekening houdend met de Vlaamse context
  • het EPC+ (opvolger van het EPC) wordt op 1 januari 2019 gelanceerd
  • de Woningpas 
  • het Renovatiepact: een langetermijn-renovatiestrategie (waarvan EPC+ en Woningpas deel uitmaken), met o.m. extra EU-middelen voor de opstart van BE-REEL! (“Belgium Renovates for Energy Efficient Living”, dat in de periode 2018-2024 een moet leiden tot bijkomende kennisopbouw, zichtbare demonstratieprojecten en structurele samenwerkingsverbanden met steden en gemeenten, de bouwsector en de andere gewesten
  • groene stroom: we zitten op koers om de Vlaamse subdoelstellingen voor 2020 te halen, verzekert de minister, verwijzend naar acties opgestart in het kader van het Zonneplan en het Windplan;  hij wil ook versneld uitvoering geven aan het Warmteplan   
  • de uitrol van de digitale meter moet ook in 2019 starten 
U vindt alle details van de energieplannen van de Vlaamse regering voor dit en volgend jaar in dit parlementair document.

Gepubliceerd op 31-10-2018

  141