Milieu

Uitstoot broeikasgassen kan veel verder omlaag

Ongeveer 96% van de reducties van broeikasgassen nodig om de opwarming van de aarde onder de grens van 2°C te houden, kan met de juiste inzet bereikt worden. Die conclusie staat in een nieuw rapport van de “Global Commission on the Economy and Climate”.

 

Felipe Calderón, de voorzitter van deze commissie, stelt dat regeringen, steden, bedrijven en investeerders veel nauwer zullen moeten samenwerken en profiteren van recente ontwikkelingen en kansen pakken.

“The New Climate Economy” is een project van de ‘Global Commission on the Economy and Climate’  en een initiatief van Colombia, Ethiopië, Indonesië, Noorwegen, Zuid-Korea, Zweden en Groot-Brittannië. Het is een onafhankelijk onderzoek naar manieren om economische groei te combineren met een beperking van de risico's van klimaatverandering. De voormalige Mexicaanse president Felipe Calderón is voorzitter van de commissie samen met de bekende econoom Nicholas Stern. De commissie telt 28 leiders uit 20 landen, inclusief voormalige regeringsleiders en ministers van Financiën, vooraanstaande zakenmensen, investeerders, burgemeesters en economen.

 

Klimaat -ETSParijs

Op de ‘COP21’, de klimaatconferentie in Parijs in december a.s., is het nog steeds de bedoeling om een wettelijk bindend akkoord en universele overeenkomst over het klimaat te bereiken, waarmee de opwarming van de aarde onder 2°C te houden moet zijn. In de aanloop naar die top moeten regeringen hun huiswerk maken; ze moeten vooraf hun “Intended Nationally Determined Contributions” (INDC's) of nationale doelstellingen inleveren. Zo beloofde China vorige week om vanaf 2030 de CO2-intensiteit te reduceren met 60% tot 65% ten opzichte van 2005. Voor 2030 wil het land het aandeel van niet-fossiele brandstoffen in de energiemix verhogen tot 20%.

Maar de INDC-beloften die vandaag al zijn aangekondigd, zullen niet volstaan om de temperatuurstijging onder de 2°C te houden, zegt Michael Jacobs van ‘The New Climate Economy’. "Dit rapport toont aan dat er nog aanzienlijke ruimte is voor meer actie, die in het belang van de economie van de landen zelf is."

 

Kansen

De commissie identificeert een reeks kansen die op dit moment gegrepen kunnen worden om de reductie van broeikasgassen een nieuwe stimulans te geven.

Trevor Manuel, voormalig minister en voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Planningscommissie, verwijst naar het momentum in Afrika: "De bevindingen van dit rapport gecombineerd met die van het recent verschenen ‘Africa Progress Report’ laten zien dat er immense kansen liggen in de opkomende, CO2-arme economie. Afrika kan de fase van groei op basis van fossiele brandstoffen overslaan, en een leider worden op het gebied van CO2-arme ontwikkeling door zijn rijke en momenteel onderbenutte hernieuwbare energiebronnen te gebruiken."

 

Een andere kans ziet de commissie in partnerschappen tussen steden om CO2-arme stedelijke ontwikkeling te stimuleren, met investeringen in openbaar vervoer, efficiënter bouwen en betere afvalverwerking. Met dergelijke maatregelen kan wereldwijd 17 biljoen dollar bespaard worden tegen 2050, rekent het rapport voor. Dat verwijst verder naar andere partnerschappen, zoals het ontbossingsprogramma REDD+, het 20x20-initiatief in Latijns-Amerika en de ‘Afrikaanse Alliantie voor Klimaatslimme Landbouw’. Op die manier kunnen landen met veel bossen, rijke landen en de private sector een einde maken aan de ontbossing tegen 2030, en uitgeputte landbouwgrond herstellen.

"Dit jaar hebben we de kans om klimaatactie in gang te zetten die groei aanzwengelt,” zegt Kristin Skogen Lund, directeur van de Noorse werkgeversorganisatie NHO. “Belangrijke conferenties over ontwikkelingsfinanciering, de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) en klimaatverandering hebben het potentieel om een nieuw tijdperk van internationale samenwerking in te luiden.”

 

Maatregelen

De commissie formuleert ook aanbevelingen voor overheden, ondernemingen en banken. Er moet minstens 1 biljoen dollar geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie voor 2030, maar dat is mogelijk wanneer regeringen sterk inzetten op het stimuleren van schone energie (bijvoorbeeld met terugleveringsvergoedingen en gunstige afnamecontracten), de subsidies voor fossiele brandstoffen afschaffen en een reële prijs op CO2-uitstoot kleven.

 

Nationale en internationale ontwikkelingsbanken moeten nauw samenwerken met regeringen en de private sector, om de kosten van kapitaal te verminderen door risicobeperking en om geschikte projecten te ontwikkelen. Institutionele investeerders, internationale banken en staatsinvesteringsfondsen moeten zich meer op de financiering van hernieuwbare energie richten en de financiering van kolen verminderen.

 

De G20 moet de standaarden op het gebied van energiezuinigheid aanscherpen in de leidende economieën, in de eerste plaats voor huishoudelijke apparaten, verlichting en auto's. Investeringen in efficiënt energiegebruik kunnen de wereldwijde economie 18 biljoen dollar opleveren tegen 2035, aldus het rapport.

 

Superbroeikasgassen

En dan zijn er nog de gassen die een veel groter broeikaseffect hebben dan CO2. Het verlagen van de uitstoot van ‘superbroeikasgassen’ zoals HFC’s zou 2,6 gigaton minder broeikasgas opleveren tegen 2030. Alleen al in de scheepvaart kan met strengere efficiëntiestandaarden jaarlijks gemiddeld 200 miljard dollar aan brandstofkosten bespaard worden, zo stelt het rapport.

 

(IPS)

 

Gepubliceerd op 10-07-2015

  123