Milieu

Uitvoeringsbesluit voor lage-emissiezones is klaar

Het Luchtkwaliteitsplan bevat onder meer de intentie om te onderzoeken hoe een uniform kader in Vlaanderen kan worden uitgewerkt voor de invoering van lage-emissiezones (LEZ). Ook het Vlaams regeerakkoord bevat het voornemen om dergelijke LEZ's te faciliteren.
Een LEZ is een lokaal afgebakend gebied (meestal een stadscentrum) waarbinnen een selectief toelatingsbeleid geldt op basis van de uitstoot van een voertuig. De maatregel heeft vooral tot doel om de gezondheidseffecten veroorzaakt door roetuitstoot van wegverkeer te verminderen. Het Antwerpse stadsbestuur kondigde het eerste LEZ al aan, dat in het voorjaar van 2017 van kracht zal worden.

De Vlaamse regering besliste begin juli 2015 tot definitieve goedkeuring van het ontwerpdecreet over de lage-emissiezones. Het decreet moet een rechtsgrond bieden voor het Vlaams kader voor LEZ's, en het voor een gemeente mogelijk maken een LEZ in te voeren. Het werd ingediend bij het Vlaams Parlement. In dit kader hechtte de Vlaamse regering afgelopen vrijdag, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij dit decreet.
 

Gepubliceerd op 29-02-2016

  222