Unique Formula Identifier: pas tijdig uw etiketten aan!

Vanaf 1 januari 2020 moet op etiketten van producten die gevaarlijke mengsels bevatten een nieuw element opgenomen worden: de Unique Formula Identifier of UFI. Dit is een code bestaande uit 16 tekens, die het makkelijker moet maken voor antigifcentra om in noodsituaties een correct advies te geven. Het gaat in eerste instantie over producten die bestemd zijn voor consumentengebruik. Voor andere producten gaat de verplichting later in. Bedrijven moeten de etiketten met de UFI's klaar hebben voor de uiterste termijn waarop ze deze productinformatie moeten voorleggen aan de antigifcentra. In de praktijk betekent dit dat het aanmaken van UFI's en het drukken van de etiketten zorgvuldig moet gepland worden.

Timing

De UFI wordt gefaseerd ingevoerd:

  • mengsels bestemd voor consumentengebruik: 1 januari 2020;
  • mengsels voor professioneel gebruik: 1 januari 2021;
  • mengsels voor industrieel gebruik: 1 januari 2024.
Mengsels die al op de markt zijn, moeten voor het einde van de overgangstermijn aan de eisen voldoen, wat betekent dat uiterlijk 1 januari 2025 alle op de markt zijnde producten in kwestie moeten zijn voorzien van een etiket waarop de UFI is vermeld.

Hoe maak je een UFI aan?

Er is een UFI-generator. Om voor een mengsel een UFI aan te maken, heeft u het btw-nummer (of in sommige gevallen de 'bedrijfssleutel') nodig en een voor het mengsel specifiek formuleringsnummer. De UFI-code wordt aangemaakt als u deze twee nummers invoert in de Generator. Het btw-nummer is essentieel om te garanderen dat de code uniek is en er geen overlap ontstaat tussen UFI's die door verschillende bedrijven zijn aangemaakt.
UFI Generator
Gebruikershandleiding

Als u een grote productportefeuille beheert, kan eventueel binnen het IT-systeem van uw bedrijf uw eigen generator ontwikkeld worden om op efficiënte wijze grote volumes UFI's aan te maken. Hiervoor kunt u de UFI-handleiding voor ontwikkelaars raadplegen.
Hoe ziet de code er uit?

De term ‘UFI' (hetzelfde in alle EU-talen) wordt in hoofdletters geschreven en gevolgd door een alfanumerieke code van 16 tekens. De code is in vier blokken verdeeld, die ieder gescheiden worden door een koppelteken. Er zijn geen voorschriften vastgesteld voor bijvoorbeeld het type en de grootte van de letter, maar de UFI moet duidelijk zichtbaar en leesbaar op het etiket van het product staan. De code moet makkelijk te vinden zijn (bijv. dicht bij de streepjescode of gevarenpictogrammen). U beslist zelf welke wijze van afdrukken of bevestigen van de UFI het meest doeltreffend is voor de communicatie met antigifcentra.

Bron: ECHA

Extra informatie

Naast de UFI bent u ook verplicht om andere informatie over uw mengsel en aanverwante producten aan de antigifcentra te verstrekken, zoals de samenstelling, handelsnaam, kleur, verpakking, productcategorie en toxicologische informatie. De UFI koppelt de door u verstrekte informatie eenduidig aan het product dat u op de markt brengt.
Het is cruciaal dat u in ieder marktgebied de juiste UFI's doorgeeft aan de antigifcentra, zodat medische hulpverleners ondubbelzinnig kunnen vaststellen om welk product het gaat.
Lees ook de uitgebreide brochure
Zie ook:

Gepubliceerd op 04-11-2019

  356