Milieu

Veiligheidsinformatieblad aangepast aan 5e herziening van GHS-indeling chemische stoffen

De Europese Commissie heeft het veiligheidsinformatieblad met informatie over gevaarlijke chemische stoffen en mengsels aangepast aan de vijfde herziening van het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (GHS). Gelijktijdig worden alle verwijzingen naar de oude Gevaarlijkestoffenrichtlijn (67/548) en Gevaarlijkepreparatenrichtlijn (1999/45) geschrapt, en wordt er een tegenstrijdigheid in de wetgeving weggewerkt.
Mengsels en toxicologische effecten
De wijzigingen situeren zich vooral in de volgende rubrieken:
 • Inleidende bepalingen: Andere informatievoorschriften (deelrubriek 0.5);
 • Identificatie van de gevaren: Andere gevaren (2.3);
 • Samenstelling en informatie over de bestanddelen: Mengsels (3.2);
 • Brandbestrijdingsmaatregelen: Blusmiddelen (5.1);
 • Hantering en opslag: Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel (7.1);
 • Toxicologische informatie: Informatie over toxicologische effecten (11.1);
 • Ecologische informatie (12); en
 • Overige informatie (16): o.m. inzake gevarenaanduidingen.
Het nieuwe model van veiligheidsinformatieblad moet vanaf 1 juni 2015 gebruikt worden. 
Maar «oude» modellen, die vóór 1 juni 2015 werden opgesteld en uitgereikt, moeten pas vanaf 1 juni 2017 aangepast worden.
Veiligheidsinformatieblad
De leverancier van een stof of mengsel moet zijn afnemers een veiligheidsinformatieblad bezorgen in verschillende situaties. Onder meer als de stof of het mengsel:
 • ingedeeld werd als gevaarlijk;
 • PBT- of vPvB-eigenschappen vertoont. Dat wil zeggen dat de stof werd ingedeeld als persistent, bioaccumulerend en toxisch, of zelfs als zeer persistent en sterk bioaccumulerend (very Persistent and very Bioaccumulative); en
 • als de stof is opgenomen in de lijst van de autorisatieplichtige stoffen.
Het veiligheidsinformatieblad moet opgesteld worden volgens een vast Europees stramien, dat nu wordt gewijzigd.
Bron:Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), Pb.L. 29 mei 2015, afl. 132.

Gepubliceerd op 01-06-2015

  257