Milieu

Verbod op particulier gebruik van glyfosaat versneld afgekondigd

Twee weken na publicatie van het decreet dat een rechtsgrond creëerde voor een toekomstig verbod op het gebruik van glyfosaathoudende pesticiden, is dat verbod er. Het uitvoeringsbesluit met de details verscheen op 18 juli in het Belgisch Staatsblad.
Wat staat daar precies in?
Eerst en vooral, dat het nog niet zeker is dat pesticiden met glyfosaat ook echt gevaarlijk zouden zijn: ‘het wetenschappelijk onderzoek biedt geen uitsluitsel over de al dan niet schadelijke gevolgen’.
Vervolgens, dat het voorzorgsbeginsel toch gebiedt om glyfosaathoudende producten onmiddellijk te verbieden bij personen die niet over een fytolicentie beschikken.
Concreet: alleen een professionele gebruiker met een fytolicentie P1, P2 of P3 mag pesticiden die glyfosaat bevatten, toepassen op gebieden die door particulieren worden gebruikt.
De professionele gebruiker is hier: elke persoon die producten gebruikt in het kader van zijn beroepsactiviteiten. In de landbouwsector of daarbuiten. Met inbegrip van de bedieners van de toepassingsapparatuur, technici, werkgevers en zelfstandigen. En de professionele gebruiker moet – uiteraard – de principes van de geïntegreerde gewasbescherming toepassen.
Van toepassing:
  • Vlaamse Gewest.
  • Vanaf 19 juli 2017 (art. 6).
Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik, BS 18 juli 2017.

Gepubliceerd op 15-08-2017

  239