Vereenvoudigingen beroepsprocedures omgevingsvergunning goedgekeurd

Om eender welke reden een beroep indienen tegen de omgevingsvergunning van je concurrent om jezelf een concurrentieel voordeel op te leveren, zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. De Vlaamse regering voert enkele belangrijke wijzigingen door om het kluwen van beroepsprocedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te beperken tot de gevallen waar belangen effectief geschaad worden.

Er wordt een relativiteitseis ingevoerd. Volgens die eis kan een onwettigheid enkel leiden tot vernietiging indien die de beroeper benadeelt. Tegelijk wordt ook een attentieplicht ingevoerd: de beroepsindiener mag geen argumenten inroepen die hij in eerdere procedures niet inriep. Op die manier wordt van derden verlangd dat zij in een zo vroeg mogelijk stadium hun argumenten kenbaar maken zodat hier nog rekening mee kan worden gehouden bij een vergunningsbeslissing. Tegelijk zorgt dat ervoor dat een projectontwikkelaar de hinder voor omwonenden niet kan inroepen tegen de vergunning van een concurrent met als doel hem stokken in de wielen te steken. Een beroepsindiener moet zich beperken tot zijn dossiers waar zijn eigen belangen geschaad zijn.

Daarnaast wordt de rechter bevoegd om in meer gevallen een einde te stellen aan carrouseldossiers. Dat zijn eindeloze procedures waar vergunningverleners al twee of drie keer de kans kregen een goede motivering op te bouwen, maar daar telkens niet in slaagden.

Wanneer een beroep ingediend wordt, stuurt de griffie een schrijven naar de indiener met vraag tot betaling van zogenaamde rolrechten en start de behandelingstermijn van het beroep pas na ontvangst van de betaling. Daardoor gaan 14 dagen waardevolle tijd verloren. Daarom moeten binnenkort de rolrechten ten laatste betaald zijn bij het indienen van een beroep, zodat de procedure 14 dagen sneller van start gaat.

Ook het opstarten van bemiddelingsprocedures wordt vereenvoudigd. Voortaan is er geen tussenarrest meer nodig vooraleer een bemiddelingsprocedure kan worden opgestart.

Rechtsplegingsvergoedingen moeten momenteel niet betaald worden als een schorsingsverzoek wordt afgewezen. Dat is in de meerderheid van de dossiers het geval. Een schorsingsprocedure brengt echter veel kosten met zich. Daarom worden de rechtsplegingsvergoedingen ook voor schorsingsverzoeken verplicht zodat enkel weloverwogen schorsingsverzoeken ingediend worden en er dus twee keer wordt nagedacht vooraleer een schorsingsverzoek wordt ingediend.

Op korte termijn komt er ook nog een digitaal loket, een eerste stap in de volledige digitalisering van de Vlaamse bestuurrechtscolleges. Partijen zullen hierdoor digitaal stukken kunnen indienen in plaats van met aangetekende brieven.

In 2021 is er nog een hervorming van de aanpak van de milieueffectenrapportage gepland en starten extra rechters om de duurtijd van beroepsprocedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen verder in te korten.


Auteur: Kenny Jossels

Gepubliceerd op 07-12-2020

  57