Vlaams Mobiliteitsplan verdwijnt

Het meest recente Mobiliteitsplan Vlaanderen werd nooit definitief goedgekeurd. En dat geldt ook voor zijn voorganger. De Vlaamse regering stelt in een ontwerp van verzameldecreet dan ook voor om het plan af te schaffen en het te vervangen door een Vlaamse Mobiliteitsvisie, met een strategische visie op lange termijn. Het ontwerp van verzameldecreet integreert ook het personenvervoer over water in de basisbereikbaarheid. En het legt een nieuwe indeling op voor het wegen- en waterwegennetwerk.

De planprocedure voor het Mobiliteitsplan Vlaanderen is té strikt, het plan biedt een té eenzijdige kijk op mobiliteit, en het bevat eigenlijk weinig nieuws. En dus gaat het gewestelijke mobiliteitsplan op de schop en wordt het vervangen door een mobiliteitsvisie op lange termijn. Die visie zal opgesteld worden na een grondig onderzoek naar de maatschappelijke ontwikkelingen en mobiliteitsbehoeften.

De inhoud, methodologie, procedure en bekendmaking van de mobiliteitsvisie worden nog vastgelegd door de Vlaamse regering.

De 15 vervoerregio’s zijn al volop bezig met hun regionale mobiliteitsplannen, maar zij zullen die moeten herwerken om ze af te stemmen op de toekomstige Mobiliteitsvisie Vlaanderen. En dat geldt ook voor de gemeenten die een lokaal mobiliteitsplan aan het opstellen zijn.

Vervoer over water

Het personenvervoer over water krijgt een volwaardige plaats in de combimobiliteit. Het ontwerp van verzameldecreet wil het beheer van de Waterbus, van de veren en van de andere middelen van vervoer over water in handen geven van één enkele gewestelijke entiteit. Die zal overheidsaanbestedingen kunnen uitschrijven.

De Vlaamse regering zal die entiteit aanwijzen en zal nog een tariefbeleid uitwerken.

De waterwegbeheerders krijgen alvast de decretale plicht om een vlotte doorstroming te verzekeren voor het openbaar personenvervoer over water, om daarvoor de nodige infrastructuur aan te brengen en om die infrastructuur ook goed te onderhouden.

Categorieën van wegen

Om een slim, robuust, veilig, toegankelijk en milieuvriendelijk netwerk te realiseren voor alle vormen van verkeer, wil de Vlaamse regering het wegen- en waterwegennet herindelen. Dat zal op 3 niveaus gebeuren: hoofdwegennet, dragend netwerk en lokaal wegennet.

Het hoofdwegennet bestaat uit de Europese hoofdwegen en de Vlaamse hoofdwegen:

  • De Europese hoofdwegen zijn ‘drager van internationaal verkeer en verbinden de internationale knooppunten met het buitenland’. De internationale knooppunten zijn hier: de zeehavens, de luchthavens en de steden met een hst-station. De Europese hoofdwegen behoren tot het Europese TEN-T-netwerk.
  • De Vlaamse hoofdwegen zijn ‘verbindingen tussen de Europese hoofdwegen’. Zij vormen op zich geen zelfstandig netwerk, maar ‘verfijnen samen met de Europese hoofdwegen een raster van hoofdwegen’. Vlaamse hoofdwegen kunnen deel uitmaken van het Europese TEN-T-netwerk.
  • De Vlaamse regering beslist over het hoofdwegennet, na advies van de vervoerregioraden.

Het dragende netwerk bestaat uit de regionale wegen en de interlokale wegen:

  • De regionale wegen vormen ‘verbindingen tussen gemeenten onderling en het hoofdwegennet enerzijds en tussen het hoofdwegennet en de regionale logistieke knopen anderzijds’.
  • De interlokale wegen ‘verbinden niet-aanpalende gemeenten. Ze ontsluiten belangrijke recreatieve en economische attractiepolen’.
  • Het dragende netwerk kan bij capaciteitsproblemen van het hoofdwegennet ingeschakeld worden om het hoofdwegennet te ondersteunen.
  • De vervoerregioraden formuleren een voorstel voor het dragende netwerk. De Vlaamse regering maakt de uiteindelijke selectie.
Het lokale wegennet:
  • De lokale wegen hebben ‘geen verbindingsfunctie. Zij ontsluiten aanpalende gemeenten voor elkaar’.
  • Wegen die door de Vlaamse regering niet geselecteerd werden voor het hoofdwegennet of het dragende netwerk, zijn lokale wegen.

De Vlaamse regering kan deze indeling aanvullen met selectiecriteria en inrichtingsprincipes.

De Vlaamse regering wijst ook het Vlaamse waterwegennetwerk aan.

Het ontwerp van verzameldecreet wordt één van deze dagen neergelegd bij het Vlaams Parlement en kan nog vóór de zomer gestemd worden.

Gepubliceerd op 12-03-2020

  66