Milieu

Vlaamse GPBV-bedrijven op de kaart

Vlaanderen telt ongeveer 1600 GPBV-installaties. Bepaalde informatie met betrekking tot GPBV-installaties moet publiek toegankelijk zijn. Om hieraan te voldoen werd voor Vlaanderen een digitale kaart ontwikkeld die een overzicht geeft van de Vlaamse GPBV-installaties en de bijhorende GPBV-activiteiten. Ook de actieve vergunningsbesluiten van de installaties zijn via deze kaart beschikbaar.GPBV’s zijn industriële installaties die een grote impact kunnen hebben op het milieu en die onderworpen zijn aan de Europese regels betreffende "Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging" (GPBV). De activiteiten die vallen onder deze regels zijn opgesomd in bijlage I van de Richtlijn Industriële Emissies. In de indelingslijst van VLAREM I zijn dit de activiteiten die aangeduid zijn met een “X” in de 4e kolom. Inrichtingen waar een of meerdere van deze activiteiten worden uitgevoerd, beschikken over een zogenaamde GPBV-installatie. Voor deze installaties werden op Europees niveau BBT-conclusies vastgesteld die zijn omgezet in VLAREM III.

De overheid is verplicht een aantal gegevens over GPBV-installaties publiek toegankelijk te maken. Daarvoor werd een digitale kaart met alle GPBV-installaties ontwikkeld. Ook de actieve vergunningsbesluiten kunnen per installatie geconsulteerd worden. De informatie zal nog worden uitgebreid. 

De concentratie aan GPBV-installaties is in Vlaanderen hoog in vergelijking met andere Europese regio’s en landen (zie figuur). In totaal zijn er in Vlaanderen ongeveer 1.600 GPBV-installaties (met ongeveer 1.900 GPBV-activiteiten), gelijk verdeeld over industrie (ca. 800) en veeteelt (ca. 800). Industrie en veeteelt worden op afzonderlijke kaarten weergegeven.

GPBV-installaties/km2Voor opmerkingen of vragen kunt u terecht bij de afdeling Milieuvergunningen via milieuvergunningen.gpbv@lne.vlaanderen.be. Op de website geopunt.be kunt u de GPBV-installaties visualiseren en combineren met andere kaartlagen.

Lees meer op senTRAL: Richtlijn industriële emissies en GPBV-installaties

Gepubliceerd op 13-10-2015

  1072