Milieu

Vlaamse regering keurt GRUP voor Uplace definitief goed

In de schaduw van de parlementaire discussie over het uitblijvende Klimaatakkoord heeft de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden – cluster C3 – reconversiezone Vilvoorde-Machelen” principieel en definitief goedgekeurd. Het gaat specifiek over Uplace.

De beslissing kadert in het rechtsherstel van de projectzone in Machelen, waar diverse brownfieldontwikkelingen zijn gepland. De Raad van State had in 2014 reeds een vroegere beslissing van de Vlaamse regering uit 2011 hierover vernietigd. Over dit GRUP was er al een eerste voorlopige beslissing in februari van dit jaar. Van 20 maart tot en met 18 mei werd een openbaar onderzoek georganiseerd, waarbij  73 bezwaarschriften werden ingediend: 69 individuele bezwaren of adviezen en 4 petities.

Hierop heeft de Vlaamse regering een aantal wijzigingen aan het plan en de bestemmingsvoorschriften doorgevoerd. Zo wordt het deelgebied “De Molens” uit het GRUP geschrapt, omdat de stad Vilvoorde een daarvoor eigen RUP opmaakte en dit gebied reeds in realisatie is. De geplande kantorenzone van Uplace wordt ingekrompen en er komt 2,5 ha gemengd regionaal bedrijventerrein in de plaats.
Mobiliteitsvoorwaarden

Daarnaast worden de ‘garanties voor de mobiliteit’ in de regio aangescherpt, door enkele mobiliteitsmaatregelen als opschortende voorwaarden in te zetten. Het GRUP treedt pas in werking wanneer de vergunning voor het GEN-station Kerklaan is verleend en wanneer De Lijn heeft beslist over het inleggen van een hoogfrequente pendelbusverbinding, die onder meer Uplace moet verbinden met de luchthaven en het station van Vilvoorde. Zolang beide zaken niet gebeurd zijn, zullen de huidige bestemmingen en voorschriften van het gewestplan Halle-Vilvoorde en de plannen van aanleg van kracht blijven. Bovendien moeten deze twee mobiliteitsvoorwaarden uiterlijk op 31 december 2017 gerealiseerd zijn, anders treedt het ruimtelijk plan zelfs niet in werking en blijven de huidige bestemmingen en voorschriften gelden.

Uplace-oppervlakte

De Vlaamse regering bevestigde tevens haar beslissing om extra 82.800 m² bruto vloeroppervlakte voor kleinhandel en extra 72.000 m² bruto vloeroppervlakte voor recreatie te voorzien in het bewuste plan op het grondgebied van de gemeenten Vilvoorde en Machelen. Zij stelt dat de bezwaren en adviezen in dit verband weerlegd zijn, en aanleiding hebben gegeven tot het opnemen van de bijkomende ‘mobiliteitsgaranties’.

Raad van State

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu aan de Raad van State voorgelegd voor advies. Begin volgend jaar wil de Vlaamse regering dan definitief kunnen beslissen over het dossier.

 

Gepubliceerd op 03-12-2015

  433