Milieu

Vlaamse regering wijzigt opnieuw het Energiebesluit

Na adviezen van de SERV en van de MiNa-raad heeft de Vlaamse regering op 3 april opnieuw haar Energiebesluit principieel gewijzigd, meer bepaald de projectcategorieën die voor certificatensteun in aanmerking komen:

  • de categorie voor kleinschalige PV-installaties wordt geschrapt
  • er wordt een categorie toegevoegd voor kwalitatieve WKK's op basis van een interne verbrandingsmotor met een bruto nominaal elektrisch vermogen groter dan 5 MW

Dit wijzigingsbesluit wordt nu nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Distributiereglementen voor slimme meters terug naar af

Daarnaast heeft de regering het gewijzigde technisch reglement voor de distributie van elektriciteit in het Vlaamse Gewest niet goedgekeurd. omdat. Zij wil immers zelf de voorwaarden voor de uitrol van slimme meters bepalen, en heeft dat principe vastgelegd in het Energiedecreet. De VREG had gevraagd om de regels voor de uitrol van slimme meters of de technische reglementen voor deze meters zelf te kunnen opmaken. De minister van Energie zal daarom de VREG verzoeken om een nieuw tekstvoorstel uit te werken voor het technisch reglement en de nodige aanpassingen te doen om het technisch reglement opnieuw ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaams regering. Hetzelfde geldt overigens voor het gewijzigde technisch reglement voor de distributie van gas in het Vlaamse Gewest. Dat werd om dezelfde reden niet goedgekeurd. De VREG zal ook hiervoor de nodige aanpassingen moeten doen om het technisch reglement opnieuw ter goedkeuring voor te leggen.

Voorontwerp goedgekeurd
Tenslotte hechtte de Vlaamse regering wel haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met diverse bepalingen rond energie. Het gaat om aanpassingen van het decreet intergemeentelijke samenwerking, die gemeenten meer stabiliteit moeten bieden als ze zijn aangesloten bij de in het Energiedecreet aangeduide distributienetbeheerders voor gas en elektriciteit. Over dit voorontwerp van decreet wordt nu het advies ingewonnen van de VREG, de SERV en de MiNa-Raad.

Gepubliceerd op 07-04-2015

  311