Vlaamse toezicht-, inspectie- en auditdiensten mogen bij controles afwijken van GDPR-regels

De ambtenaren van de toezicht-, inspectie- en auditdiensten die controles uitvoeren in kader van Vlaamse regelgeving verzamelen en verwerken tal van gegevens. Ook persoonsgegevens. In principe moeten ze daarbij de GDPR-regels naleven (Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ). Dit betekent de betrokkene onmiddellijk inlichten over het feit dat over hem persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en hem op de hoogte brengen van zijn andere GDPR-rechten zoals het recht op inzage, het recht op verbetering en het recht op beperking van de verwerking. Iets wat voor de controlediensten niet altijd mogelijk of wenselijk is. De Vlaamse regering voorziet daarom uitzonderingen.
Afwijkingen op GDPR
Basis voor die afwijkingen op de GDPR-verplichtingen werd gelegd in het decreet van 8 juni 2018 waarmee alle Vlaamse decreten werd afgestemd op de AVG. Via het besluit van 19 juli 2019 zorgt de Vlaamse regering voor specifieke uitzonderingsbepalingen in tal van ‘inspectiedecreten’.
Het gaat om
 • de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen
 • de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen
 • de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen
 • de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
 • de wet van 21 mei 1991 betreffende het invoeren van een stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk
 • de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
 • het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
 • het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode
 • de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap
 • het decreet van 2 maart 1999 houdende machtiging tot deelneming in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bevoegd voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel
 • het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg
 • het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang
 • het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004
 • de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen
 • het Provinciedecreet van 9 december 2005
 • het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum
 • het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie
 • het decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen
 • het Energiedecreet van 8 mei 2009
 • het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen
 • de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009
 • het Antidopingdecreet van 25 mei 2012
 • het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012
 • het decreet van 6 juli 2012 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
 • het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport
 • het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid
 • het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
 • de wet van 15 juli 2013 betreffende het reizigersvervoer over de weg
 • de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg
 • de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
 • het GIPOD-decreet van 4 april 2014
 • het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies
 • het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid
 • het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 • het decreet van 19 januari 2018 houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid
 • het bestuursdecreet van 7 december 2018
Mét garanties
Let wel: de GDPR-rechten kunnen niet zo maar worden beperkt. De betrokkene geniet nog steeds van een aantal waarborgen. De functionaris van de gegevensbescherming moet de betrokkene inlichten over eventuele beperkingen of weigeren én de redenen daarvoor (al bestaan hierop uitzonderingen). Bovendien moet de functionaris steeds informeren over de mogelijkheden om klacht in te dienen of beroep aan te tekenen. Tot slot moeten er maatregelen worden genomen tegen misbruik en onrechtmatige toegang of doorgifte van persoonsgegevens.
In werking: 12 september 2019.

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019 tot uitvoering van artikel 190 van het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), BS 2 september 2019.

Gepubliceerd op 03-09-2019

  97