Milieu

Vlaanderen strenger voor gebruikte materialen in de bouw (Verzamelbesluit)

Gebruikte materialen die een tweede leven krijgen als bouwmateriaal, moeten voortaan aan een criterium van globale fysische zuiverheid voldoen. Bovendien komt er een stop op het gebruik van pak-houdend asfalt.
Het verzamelbesluit werkt ook de globale lijst bij van de gebruikte materialen die in aanmerking komen voor een hergebruik als grondstof.
6e criterium voor gebruik als bouwstof
Gebruikte materialen kunnen onder bepaalde voorwaarden gerecupereerd worden als grondstof, onder meer in de bouw. Het materialenbesluit Vlarema bevat algemene criteria waaraan die grondstoffen moeten voldoen. Naast de bestaande criteria voor het totale gehalte aan organische verbindingen, metalen en asbest, en de uitloogbaarheidswaarden voor diverse metalen, komt er nu een 6e criterium bij voor gebruik als bouwstof. Namelijk een criterium voor het globale gehalte aan fysische verontreinigingen.
Het verzamelbesluit legt het maximale gehalte aan fysische verontreiniging vast op:
  • 5,0 cm³/kg droge stof, voor vlottende verontreinigingen;
  • 1,0% (massa/massa), voor niet-vlottende verontreinigingen; en
  • 2,0% (massa/massa), voor glas.
Vlarema voert meteen ook een afwijking in op dat nieuwe criterium. In sorteer- en brekerzeefzand mag het maximale gehalte aan vlottende verontreinigingen nog oplopen tot 7,5 cm³/kg. Brekerzeefzand wordt vanaf nu gedefinieerd als: zand dat afkomstig is van het zeven, voorafgaand aan het breken van puin, met uitzondering van asfaltpuin en freesasfalt.
Stop op pak-houdend asfalt
Bepalen of asfaltgranulaat pak-houdend is - of het dus polycyclische aromatische koolwaterstoffen bevat - gebeurt nog altijd met de pak-spray-test. Maar het materialenbesluit zegt nu expliciet dat als er een gele verkleuring optreedt, men ervan uitgaat dat het asfaltgranulaat pak-houdend is, tenzij uit een tegenproef blijkt dat de normen niet overschreden worden. En die tegenproef bestaat uit een chemische analyse op pak’s via GC-MS.
Pak-houdend asfaltgranulaat en pak-houdend zeefzand van asfalt (tot nu: pak-houdend brekerzeefzand van asfalt en pak-houdend brekerzand van asfalt) mogen alleen onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden.
Het verzamelbesluit verbiedt echter het gebruik van pak-houdend asfalt vanaf 1 mei 2019.
Aangepaste grondstoffenlijst
Deze en andere aanpassingen leiden ertoe dat de globale ‘Lijst van materialen die in aanmerking komen voor gebruik als grondstof’ moet worden aangepast.
In afdeling 1 met de grondstoffen die in aanmerking komen voor gebruik als meststofof bodemverbeterend middel wordt de mest geschrapt die afkomstig is van dieren die niet als vee worden beschouwd volgens het mestdecreet en die ook geen proefdieren zijn.
‘Brekerzeefzand en sorteerzeefzand’ worden geschrapt uit afdeling 3 met de grondstoffen die in aanmerking komen voor gebruik als bodem.
Maar de meeste aanpassingen hebben uiteraard betrekking op afdeling 2, die de materialen oplijst die gebruikt mogen worden als bouwstof.
In werking op:
  • 1 mei 2019, wat het verbod op pak-houdend asfalt betreft.
  • 16 december 2016, voor de andere bepalingen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, BS 6 december 2016 (art. 6, 2°-3° en 5°, art. 7, art. 36 en art. 46-48 van het verzamelbesluit).

Gepubliceerd op 12-12-2016

  310