VLAREM-trein 2017 gepubliceerd in Staatsblad!

Dit artikel brengt een overzicht van de voornaamste wijzigingen die zijn opgenomen in de Vlarem-trein 2017: de vertaling van de Vlaamse BBT-studie voor verontreinigd hemelwater voor de afvalopslagsector, de BBT-studie voor de aardappel, groente- en fruitverwerkende nijverheid, de BBT-studie voor de vlees- en visverwerkende industrie, het opheffen van het systeem van de integrale voorwaarden, de grondige wijziging van het huidig meetprogramma inzake LDAR en de invoering van de erkenning voor MER-coördinator.
  
Nieuw in finale versie

Volgende nieuwe artikels werden nog toegevoegd in de finale versie: 
 • de termijn waarbinnen de BBT-conclusies betreffende de hoofdactiviteit van de GBPV-installatie worden meegedeeld aan de exploitanten van de betrokken GPBV-installaties door de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning wordt opgetrokken naar 60 dagen (in plaats van “binnen een maand”). Op die manier kan zowel de actualisatie van het meerjarenprogramma als de publicatie van de BBT-conclusies op hetzelfde tijdstip kenbaar gemaakt worden aan de exploitant;
 • voor brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met uitsluitend vloeibare brandstoffen (dus niet LPG, LNG, CNG) die beschikken over een milieuzorgsysteem en een online controlesysteem dat dezelfde garanties biedt als trimestriële controles, wordt de frequentie van de plaatsbezoeken door de milieucoördinator herleid tot ten minste één controle per kalenderjaar;
 • nieuw artikel met betrekking tot minirecyclageparken;
 • de sectorale lozingsvoorwaarden gekoppeld aan verontreinigd hemelwater voor opslag van afvalstoffen werden uitgebreid, de gemiddelde waarden werden geschrapt en zijn direct van toepassing;
 • wijziging omschrijving van rubriek 53.2 in de indelingslijst: Bemalingswater moet maximaal terug in de grond gebracht worden. Soms is hiervoor behandeling van het bemalingswater noodzakelijk. Om behandeling mogelijk te maken, wordt de vereiste dat het grondwater onbehandeld moet zijn, uit de omschrijving rubriek 53.2 in de indelingslijst gehaald. Er is namelijk geen mogelijkheid om af te wijken van de indelingslijst. De vereiste wordt opgenomen in artikel 5.53.6.1.1 van Vlarem II en hierop wordt een afwijkingsmogelijkheid voorzien. Op deze wijze kan behandeling in gemotiveerde gevallen toch toegestaan worden.
Geschrapt in finale versie

Volgende voorgestelde wijzigingen aan VLAREM II werden geschrapt uit de finale versie:
 • artikel 4.4.4.4 §1 (sectorale parameters waarvoor geen sectorale meetfrequentie opgenomen is);
 • het verplaatsen van de sectorale voorwaarden inzake afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), batterijen en accu’s naar een nieuwe subafdeling;
 • het terugbrengen van het energiegebruik voor het opstellen van een energieplan van 0,5 PJ naar 0,1 PJ;
 • artikel 4.1.6.2 met betrekking tot het verankeren van een duurzaam materialenbeheer (circulaire economie) binnen de inrichting;
 • artikel 4.7.0.1 §1 (verplichting dat asbesthoudende afvalstoffen op stortplaatsen verpakt moeten zijn in bigbags);
 • uiterlijk op 1 januari 2019 moet zo’n koelinstallatie voorzien zijn van een manometer op de hoge en de lagedrukzijde en thermometers die de oververhittingstemperatuur, de onderkoelingstemperatuur en de compressortemperatuur aangeven (artikel 5.16.3.3);
 • artikel 4.2.5.2.1, 4.2.5.3.1 met betrekking tot het op de hoogte stellen van de afdeling Handhaving dat voor een bepaalde parameter een inrichtingspecifieke meetmethode van toepassing is.
 

Gepubliceerd op 02-09-2019

Guy Van den Broeke
consultant, sr. omgevingscoördinator, Arcadis Belgium nv
  406