VLAREM-trein 2017 eindelijk gepubliceerd. In werking op 1 oktober!

Twee jaar heeft ie erover gedaan. Maar nu is het zover: de VLAREM-trein 2017 is in het Staatsblad verschenen. Het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw’ – kortweg VLAREM-trein 2017 – is een dikke turf geworden van 307 artikels en 7 bijlagen.

De jongste VLAREM-trein wijzigt VLAREM II – dat van toepassing is op alle hinderlijke inrichtingen –, VLAREM III – dat van toepassing is op de GPBV-installaties –, het Stooktoestellenbesluit, het VLAREL-erkenningenbesluit voor de milieudeskundigen en milieutechnici, het milieuhandhavingsbesluit en nog 3 andere uitvoeringsbesluiten.
De meeste nieuwe voorschriften gelden vanaf 1 oktober 2019.
Van deze VLAREM-trein verschenen verschillende ontwerpversies op de website van het Departement Omgeving. Wat daarvan uiteindelijk in het Staatsblad is gekomen, leest u hier.
Krachtlijnen
1/ Opvallend: de VLAREM-trein dikt de milieuvoorschriften aan voor de niet-ingedeelde inrichtingen.
De ingedeelde inrichtingen krijgen de plicht om een gebrek aan onderhoud onmiddellijk te verhelpen als er een risico is voor mens of milieu.
Lees meer op senTRAL: Hinderlijke inrichting moet goed onderhouden worden (VLAREM-trein 2017).
2/ Om discussies te vermijden, worden in VLAREM II uniforme definities ingevoerd van alles wat rijdt, kan rijden, of heeft gereden: voertuig, motorvoertuig, aanhangwagen, voertuigwrak en geaccidenteerd motorvoertuig. Ook voor vaartuigen komen er eenvormige definities.
Lees meer op senTRAL: Een voertuig is niet altijd een motorvoertuig (VLAREM-trein 2017).
3/ De verplichting om proper regen- en afvalwater gescheiden af te voeren, wordt versoepeld voor halfopen en open bebouwingen.
Lees meer op senTRAL: VLAREM-trein zwakt verplichting tot gescheiden afvoer van afval- en regenwater af (VLAREM-trein 2017).
4/ Of uw bedrijf al dan niet een integraal milieujaarverslag (IMJV) moet opmaken, hangt niet meer af van de klasse waarin uw hinderlijke inrichting is ingedeeld.
Lees meer op senTRAL: Niet klasse, maar drempelwaarden bepalen of onderneming milieujaarverslag (IMJV) moet opmaken (VLAREM-trein 2017).

5/ Milieucoördinatoren krijgen er nieuwe taken bij, maar moeten minder wettelijkheidscontroles uitvoeren.
En vanaf 1 januari van volgend jaar moet elk team van mer-coördinatoren geleid worden door een erkende mer-coördinator.
Lees meer op senTRAL: Nieuwe taken voor milieucoördinatoren (VLAREM-trein 2017). 
Lees meer op senTRAL: Vanaf 1 januari 2020 alleen nog erkende mer-coördinatoren (VLAREM-trein 2017).
6/ Het wordt mogelijk om bepaalde emissies naar de lucht minder frequent te meten.
Lees meer op senTRAL: Lucht: Toestemming van departement nodig voor niet of minder meten (VLAREM-trein 2017).
7/ De VLAREM-trein voert uniforme voorschriften in voor álle koolwaterstofafscheiders. De huidige – sectorale regels – worden grotendeels geschrapt.
8/ De VLAREM-trein scherpt de voorwaarden aan voor ondernemingen die bedrijfsafvalwater via een besterfput laten insijpelen in het grondwater. Er komt een totaalverbod op het lozen van water met asbestvezels. En ondernemingen die warmte recupereren uit oppervlaktewater zullen vrijgesteld worden van heffing; net als de ondernemingen die nu al warmte recupereren uit grondwater.
Lees meer op senTRAL: Totaal lozingsverbod voor asbesthoudend afvalwater (VLAREM-trein 2017).
Lees meer op senTRAL: Indirecte lozing van bedrijfsafvalwater in grondwater meer in lijn met lozing in oppervlaktewater (VLAREM-trein 2017);
Lees meer op senTRAL: Warmterecuperatie uit oppervlaktewater binnenkort vrij van heffing (VLAREM-trein 2017).
9/ De normen voor de muziekfestivals worden aangescherpt en dj’s en geluidstechnici worden mee aansprakelijk voor het respecteren van de geluidsnormen bij elektronisch versterkte muziek.
Lees meer op senTRAL: Ook geen skytracers of zoeklichten op kleine muziekfestivals (VLAREM-trein 2017).
Lees meer op senTRAL: Medewerker en dj mee verantwoordelijk voor respecteren geluidsnormen (VLAREM-trein 2017).
10/ De zogenaamde ‘integrale milieuvoorwaarden’ voor de garage- en carrosseriebedrijven en voor de hout
zagerijen worden geschrapt. Net als alle andere hinderlijke inrichtingen moeten deze inrichtingen voortaan zelf de rubrieken en subrubrieken bijeensprokkelen die op hun situatie van toepassing zijn.
11/ Vlaanderen maakt vanaf 1 oktober 2019 een onderscheid tussen zwembaden, hot whirlpools, therapiebaden, natuurlijke zwembaden, plonsbaden, dompelbaden en ‘open zwemgelegenheden en zones voor waterrecreatie’. Voor elk type gelden er andere milieu- en veiligheidsvoorschriften. De meeste zwemgelegenheden krijgen 3 jaar de tijd om zich aan de voorschriften van hun nieuwe categorie aan te passen. De ‘plonsbaden’ worden op termijn verboden.
Lees meer op senTRAL: Zeg niet zomaar ‘zwembad’ tegen een natuurlijk zwembad, een therapiebad of een hot whirlpool (VLAREM-trein 2017).
12/ De VLAREM-trein maakt vanaf nu een onderscheid tussen 6 types van indoor-schietstanden. Elk type heeft zijn eigen regeltjes. Daarnaast worden ook de voorwaarden voor de schietstanden in openlucht aangescherpt.
Lees meer op senTRAL: Wapenwet en zwaardere munitie dwingen tot aanpassing VLAREM-regels op schietstanden (VLAREM-trein 2017).
13/ De VLAREM-trein voert vele kleine wijzigingen door in de plaatsing en controle van centrale stooktoestellen en hun afvoerkanalen.
Lees meer op senTRAL: Stooktoestellen moeten goed geplaatst zijn én moeten goed werken (VLAREM-trein 2017).
14/ Tot slot worden tientallen wijzigingen doorgevoerd in de sectorale voorwaarden. Dat is het geval voor de inrichtingen die ressorteren onder de volgende rubrieken van de VLAREM-indelingslijst:
 • 5.2. Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen.
 • 5.3. Het lozen van afvalwater en koelwater.
 • 5.4. Bedekkingsmiddelen (...), kleurstoffen en pigmenten.
 • 5.6. Brandstoffen en brandbare vloeistoffen.
 • 5.7. Chemicaliën.
 • 5.9. Dieren
 • 5.12. Elektriciteit.
 • 5.15. Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.
 • 5.16. Behandelen van gassen.
 • 5.17. Opslag van gevaarlijke producten.
 • 5.18. Ontginningen.
 • 5.19. Hout.
 • 5.20. Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken.
 • 5.23. Kunststoffen.
 • 5.28. Minerale meststoffen en dierlijke mest.
 • 5.29. Metalen.
 • 5.30. Bouwmaterialen en minerale producten.
 • 5.31. Machines met uitwendige verbranding.
 • 5.32. Ontspanningsinrichtingen en schietstanden.
 • 5.38. Springstoffen.
 • 5.42. Transportmiddelenfabrieken.
 • 5.43. Stookinstallaties.
 • 5.45. Voedingsnijverheid en -handel.
 • 5.48. Doorvoeropslagplaatsen in zeehavengebieden.
 • 5.52. Lozingen in grondwater.
 • 5.53. Winning van grondwater.
 • 5.55. Boringen.
 • 5.59. Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen.
 • 5.61. Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem.
 • 6.62. Inrichtingen voor de introductie van uitheemse soorten (...).
Lees meer op senTRAL: Sectorale milieuvoorwaarden na de VLAREM-trein 2017.
Vanaf 1 oktober
De VLAREM-trein treedt grotendeels in werking op 1 oktober 2019 (art. 306). De verplichte aanstelling van een erkende mer-coördinator – vanaf 1 januari 2020 – is één van de weinige uitzonderingen daarop.
Het VLAREM-treinbesluit bevat wel enkele overgangsbepalingen.
Opgelet! Naast de VLAREM-trein 2017, die zopas werd gepubliceerd, werd ook al een VLAREM-trein 2019 op de rails gezet, maar die ontwerptekst werd weer offline gehaald.

Gepubliceerd op 30-09-2019

  175