Grondstoffenverklaring, dierlijke vetten, sloopopvolgingsplan voor residentiële en niet-residentiële gebouwen, en nog veel meer in Vlarema 6

De Vlaamse regering heeft een grondige revisie doorgevoerd van VLAREMA, het ‘besluit tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen’. Het is al de zesde grote revisie sinds de invoering van VLAREMA in 2012. Vandaar dat het wijzigingsbesluit het koosnaampje ‘VLAREMA 6’ kreeg. Verder is er weinig ‘cosy’ te vinden aan het lijvige besluit...

Het besluit wijzigt namelijk zeer diverse bepalingen en de belangrijkste hebben te maken met:
de voorwaarden om een grondstoffenverklaring te krijgen;
de mogelijkheid om meststoffen en bodemverbeterende middelen te gebruiken als grondstof, en de rol van boerderijcompost daarin;
het digitaliseren van de communicatie met de OVAM;
het invoeren van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde gebruikte batterijen én voor zwerfvuil;
het uitstellen van de aanvaardingsplicht voor matrassen;
een nieuwe lijst van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen die selectief moeten worden ingezameld;
het invoeren van een verplichte sloopopvolging bij grote gebouwen en grote infrastructuurwerken;
een decantatieverbod voor olie-watermengsels aan boord van binnenschepen;
een verbrandings- en stookverbod voor gesmolten dierlijke vetten, en eventuele afwijkingen daarop;
de bijdrage die betaald moet worden voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval en de gemeentelijke rapportageplicht voor dat type afval;
een nieuwe lijst van klein gevaarlijk afval (kga);
de certificatieplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
de algemene vervoervoorwaarden voor afvalstoffen en de registratie van rechtswege als inzamelaar, handelaar of makelaar van afvalstoffen;
het huishoudelijk textielafval;
het online indienen van de aangifte op de milieuheffingen;
nieuwe EURAL-codes;
het inkorten van de indieningstermijn voor diverse aangiftes; en
de maximumgehalten aan verontreinigende stoffen in grondstoffen.

De meeste aanpassingen treden 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 5 maart 2018, maar daar zijn uitzonderingen op.

Lees er meer over op senTRAL

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen [VLAREMA], BS 23 februari 2018.

Gepubliceerd op 23-02-2018

  235