Milieu

Voka Charter Duurzaam Ondernemen: werk met uw bedrijf mee aan de VN-duurzaamheidsdoelstellingen

Ondernemers die duurzaam ondernemen in de praktijk willen brengen, kunnen zich daarvoor vanaf 2017 baseren op het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Als eerste Vlaamse charter dat officieel erkend wordt door de Verenigde Naties, helpt dit bedrijven aandacht voor duurzaamheid in hun DNA te verankeren. Deelnemende bedrijven werken rond de 5 P’s van de VN (Peace, people, planet, prosperity & partnership), die op hun beurt nog eens opgedeeld kunnen worden in de 17 VN-doelstellingen. Bedrijven die binnen het jaar minimaal 10 acties uitvoeren, passend binnen de 17 SDG’s van de VN, ontvangen het charter. Bedrijven die in een periode van drie jaar acties in elk van de 17 doelstellingen uitvoeren, ontvangen een bijkomend certificaat van de VN.

Globale duurzaamheidsdoelstellingen

Eind september 2015 onderschreven 193 staats- en regeringsleiders in New York tijdens de Sustainable Development Summit van de Verenigde Naties de verklaring Transforming our World: the Agenda 2030 for Sustainable Development. Het kernstuk van het akkoord is een set van 17 Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die tegen 2030 gehaald moeten worden.

Voka is overtuigd dat ondernemingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van deze doelstellingen. Het Voka-charter moet daarbij helpen.
Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) biedt ondernemingen de mogelijkheid duurzaam ondernemen concreet vorm te geven. Elke onderneming uit eender welke sector en van verschillende grootte kan dankzij het VCDO op eigen maat via een actieplan resultaatgericht en continu optimaliserend aan duurzaam ondernemen werken. De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen hiervoor het universeel kader. Ze zijn perfect bruikbaar als kritisch reflectiekader voor toekomstgerichte bedrijfsstrategieën en businessmodellen.

Basisprincipes

Elke onderneming die het Voka Charter Duurzaam Ondernemen onderschrijft, verbindt er zich toe om:

  • duurzaam ondernemen op een proactieve manier te integreren in het bedrijfsbeleid;
  • doelstellingen en concrete acties te formuleren passend binnen de SDG’s van de Verenigde Naties;
  • te rapporteren over de geboekte resultaten aan de evaluatiecommissie;
  • extern te communiceren over de uitgevoerde acties;
  • continu te werken aan de conformiteit met de sociale, welzijns- en milieuwetgeving.
De deelnemer legt op het einde van het jaar zijn realisaties voor aan een team van onafhankelijke deskundigen en ontvangt na een positieve evaluatie het VCDO.
Wie kan deelnemen?

Elke Vlaamse onderneming of organisatie kan zich kandidaat stellen voor deelname, ongeacht grootte van de onderneming, aantal werknemers of aard van de activiteit. De enige voorwaarde is het engagement om te voldoen aan de sociale, welzijns- en milieuwetgeving en het opmaken en realiseren van een actieplan.

Evaluatiecommissie

De beoordeling van de deelnemende bedrijven gebeurt door een Evaluatiecommissie, geleid door een onafhankelijk voorzitter en samengesteld uit onafhankelijke experten en vertegenwoordigers van diverse overheidsdiensten, organisaties en de bedrijfswereld. Deze Evaluatiecommissie stelt zich niet op als "inspectiedienst," maar werkt constructief samen met de bedrijven. De leden van de Evaluatiecommissie verbinden er zich toe om alle informatie die door de bedrijven wordt verstrekt vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend te gebruiken voor de evaluatie.

Lees ook: investeringen in MVO.

Gepubliceerd op 14-12-2016

  263