Waterheffing: terug naar ‘oude formule’ voor berekening vuilvracht

Met een erratum in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2019 corrigeert de Vlaamse regering de formule voor de berekening van de afvalwaterheffing op basis van meet- en bemonsteringsresultaten. De formule uit het nieuwe Waterwetboek wordt geschrapt en we keren terug naar de versie uit de oude oppervlaktewaterenwet. Voor de heffingsplichtigen verandert er niets.
De afvalwaterheffing die een bedrijf moet betalen, hangt af van de graad van vervuiling van het geloosde afvalwater, het soort vervuiling en de verwerkbaarheid van het geloosde afvalwater: de zogenaamde ‘vuilvracht’ (N). Bij sommige bedrijven wordt de vuilvracht berekend met forfaits, maar bij bedrijven met een waterverbruik van 500 kuub per jaar of meer, gebeurt dat op basis van meet- en bemonsteringsresultaten, volgens de formule:
N = N1 + N2 + N3 + Nk + Nv.
Waarbij N1 staat voor het aandeel aan zuurstofbindende of zwevende deeltjes in het geloosde afvalwater. N2 voor het aandeel aan zware metalen. N3 voor bepaalde nutriënten (stikstof, fosfor). Nk voor koelwater. En Nv voor de verwerkbaarheid van het afvalwater.
De vuilvracht die wordt veroorzaakt door de lozing van zuurstofbindende of zwevende stoffen (N1), wordt berekend met een complexe formule. Bij de coördinatie van de waterwetgeving in het Vlaamse Waterwetboek, eind december 2018, werd echtere een foute formule gepubliceerd.
De enige juiste versie is:
De toelichting die het Waterwetboek geeft bij de factoren en coëfficiënten uit de formule, is wel correct.
Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende een coördinatie van de waterregelgeving en tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut [Waterwetboek]. - Erratum, BS 18/07/2019.

Gepubliceerd op 22-07-2019

  66